اطلاعیه شماره ١٦٠

پدرام نصراللهی از رهبران کارگری سنندج امروز از زندان آزاد شد

آزادی پدرام نصراللهی را تبریک میگوییم

با کمال مسرت به اطلاع میرسانیم که پدرام نصراللهی از رهبران شناخته شده کارگری در شهر سنندج امروز عصر ٣٠ فروردین در میان استقبال جمعی از فعالین کارگری و مردم سنندج از زندان آزاد شد. آزادی پدرام نصراللهی را به او، به خانواده و بستگانش، و به همگان تبریک میگوییم.

همه کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند

٣٠ فروردین ٩٣، ١٩ آپریل ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com

عکس هایی از آزادی پدرام نصراللهی و استفبال از او

https://rowzane.com/recent-announcements/9778-axs-az-azadi-pedram-nasrolahi.html