كتاب جنبش اول ماه مه در كردستان، در سال 1999 نوشته و جمع آوري شده است. بدليل اينكه در محتواي كتاب تجارب ارزنده اي از مبارزات اول ما مه در سالهاي 64 تا 68 در شهرهاي كردستان بويژه در سنندج منعكس شده است.  بمناسبت اول ماه مه مجدد  كتاب "جنبش اول ماه در كردستان" را در سايتهاي روزنه و سايت كارگران تقديم خوانندگان گرامي و كارگران كردستان ميكنم.

 نسان نودينيان 19 آوريل 2003

 

بيوگرافي گردآورنده كتاب

نسان نودينيان متولد سال 1332، از سال 1348 در يك محفل مبارزاتي در شهر مريوان فعاليت سياسي را شروع كرده. در سال 1349 تا 1351 در شهرهاي ساوه و تهران هنگام تحصيل با محافل فعال سياسي ارتباط داشته است.

 

در سال 1357 از فعالين اصلي و طيف مبارزان انقلابي شهر مريوان براي پيروزي قيام در بهمن ماه 57 بوده، و يكي از چهره هاي اصلي در اداره شهر مريوان در فاصله قيام بهمن 57 تا شروع جنگ مسلحانه در كردستان در صفوف كومه له، و حزب كمونيست ايران، از كادرهاي مبلغ و سازمانده كومه له بوده.

 

نسان نودينيان اكنون، عضو كميته مركزي حزب كمونيست كارگري ايران, عضو كميته كردستان حزب كمونيست كارگري ايران و دبير كميته حزب در آلمان است.

جنبش اول ماه مه در کردستان!
نويسنده و گردآورنده: نسان نودينيان

اديتور: فاتح شيخ

 

 

فهرست مطالب
ـ مقدمه نويسنده و گردآورنده کتاب نسان نودينيان
ـ مقدمه فاتح شيخ
ـ فصل اول: انقلاب ۵۷ و اول مه در کردستان در سالهاي۵۹ - ۵۸ تا سال ۱۳۶۳
ـ فصل دوم: جنبش اول سنندج: ۶۸- ۶۴
ـ فصل سوم: اول مه در شهرهای کردستان ( مهاباد، سقز، بوکان، کامياران، مريوان، ژاورود
ـفصل چهارم: کارگران فصلي و جشن اول مه
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضميمه (۱):
* قطعنامه هاي کارگران سنندج در مراسم هاي اول مه : سالهای ۱۳۶۸ـ ۱۳۶۷ ـ ۱۳۶۶
* اول ماه مه سنندج ، مهمترين درسها و نتايج ـ جعفر شفيعی (خرداد ۱۳۶۶)
* متن مصاحبه اسد گلچيني با راديو صداي حزب کمونيست ايران ( به نقل از کمونيست ارگان مرکزي حزب کمونيست ايران، سال پنجم ـ شماره ۴۲ ـ مرداد ۱۳۶۷

* متن مصاحبه رحمان حسين زاده با راديو صدای حزب کمونيست ايران در خرداد سال ۱۳۶۸
* بيوگرافی جمال چراغ ويسي
* خاطرات صادق زندي در مورد جمال چراغ ويسي
* متن پياده شده سخنراني کارگران در مراسم اول مه ۶۸ سنندج
* متن سخنراني رفيق جمال چراغ ويسي در مراسم اول مه ۶۸ سنندج
* شعر: من کارگرم ، بياد جمال چراغ ويسي ، شعري از سياوش مدرسي (ياور)
* نامه جمعي از کارگران سنندج در اعتراض به اعدام جمال چراغ ويسي در اول مه ۱۳۶۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضميمه (۲):
* طرح يک ضرورت : تاريخ معاصر کردستان را بايد نوشت، فاتح شيخ ، به نقل از کارگر کمونيست شماره ۷