فقط کارگران ميتوانند
اسناد جنبش همبستگي جهاني با کارگران نفت ايران 

 
 اطلاعيه مطبوعاتى شماره ١٨: موضعگيرى پارلمان اروپا در قبال سرکوب  کارگران نفت توسط جمهورى اسلامى

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ١٩: اتحاديه هاى کارگرى در سراسر جهان خواهان آزادى فورى کارگران زندانى مى شوند

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٠: تحاديه هاى کارگرى استراليا بازداشت کارگران نفت را شديدا محکوم کردند و خواهان برسميت شناسى حق تشکل و اعتصاب براى کارگران ايران شدند

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢١: سه نفر از رهبران پيشين فدراسيون اتحاديه هاى کارگرى عراق و سوريه طى نامه اى خطاب به اتحاديه هاى کارگرى جهان عرب،  از کارگران نفت ايران حمايت کردند!

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٢: دهها نفر از رهبران اتحاديه ها و تعداد ديگرى از اتحاديه هاى کارگرى کانادا خواهان آزادى فورى کارگران دستگير شده و حق تشکل و اعتصاب براى کارگران ايران شدند!

  اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٣: سنديکاى نيروى کارگرى فرانسه (اف او) خواهان آزادى کارگران دستگير شده در ايران شد

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٤: تعداد ديگرى از اتحاديه هاى کارگرى کانادا و دانمارک خواهان آزادى فورى کارگران زندانى در ايران شدند!

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٥: کنگره کار کانادا خطاب به رفسنجانى: "دولت شما تصميم دارد طورى رفتار کند که تنها سزاوار محکوميت بين المللى است."

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٦: جمهورى اسلامى دو نفر از کارگران نفت را کشت! از سرنوشت تعداد ديگرى از کارگران زندانى خبرى در دست نيست!

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٧: کنفدراسيون اتحاديه هاى کارگرى هلند به کمپين جهانى دفاع از کارگران نفت پيوست!

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٢٨: ٢٢٠ نفر از رهبران و فعالين کارگرى از ١٥ کشور جهان طى قطعنامه اى در همبستگى با کارگران نفت، خواهان آزادى کارگران زندانى و حق اعتصاب و تشکل براى کارگران ايران شدند!

اطلاعيه مطبوعاتى شماه ٢٩: شوراى اتحاديه هاى کارگرى استراليا خواهان آزادى کارگران دستگير شده شد!

بيانيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران به کارگران کردستان از مبارزات کارگران نفت با تمام توان پشتيبانى کنيد!

  اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٣٠: فدراسيون سنديکائى متحد و فدراسيون سنديکائى پست و تلگراف و تلفن در فرانسه حمايت قاطع خود را از کارگران نفت اعلام کردند!

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٣١: فدراسيون کشورى صنايع شيميائى فرانسه، خشم و اعتراض شديد خود را عليه سرکوب کارگران نفت به دولت ايران اعلام کرد!

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٣٢: بيست سازمان کارگرى در انگلستان، کانادا، و نروژ به کمپين حمايت از کارگران نفت پيوستند!

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٣٣: کنفدراسيون اتحاديه هاى کارگرى نروژ و تعداد ديگرى از اتحاديه هاى استراليا از کارگران نفت ايران حمايت کردند!

سکوت گورستانى رسانه ها و ژورناليستهاى سوئد در قبال مبارزات کارگران صنعت نفت ايران

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٣٤: هنوز دهها نفر از کارگران نفت در زندانند!

  اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٣٥: تحاديه هاى کارگرى استراليا در تظاهراتى عليه جمهورى اسلامى، خواهان آزادى کارگران زندانى شدند!

اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٣٦: کارگران زندانى نفت بشدت شکنجه شده اند! هنوز تعدادى از کارگران در زندان و زير شکنجه بسر ميبرند!

اطلاعيه مطبوعاتي شماره ۳۷: سازمانهاي کارگري در سراسر جهان همچنان به حمايت از کارگران نفت ايران ادامه ميدهند

اطلاعيه مطبوعاتي شماره ۳۸:اول ماه مه ۹۷: جشن هاي همبستگي با کارگران نفت ايران 

همبستگى بين المللى کارگرى با کارگران ايران، جمهورى اسلامى را به عقب نشينى واداشت

عکس العمل سفارتخانه هاى رژيم

 

اين شروع کار ماست منصور حکمت

فقط کارگران ميتوانند - اصغر کريمي

حرکت کارگران نفت
مهمترين رويداد ايران در سالي که گذشت- فاتح شيخ الاسلامي

گزارشي از کارگران نفت- پروين شکيبا

اطلاعيه ها و نامه هاي حمايتي:

!از مبارزات کارگران نفت ايران حمايت کنيد

اعلام جنگ ملي جمهوري اسلامي ايران به کارگران

اطلاعيه مطبوعاتي شماره ۱: حمايت بين المللي از اعتصاب کارگران صنعت نفت

!اطلاعيه شماره ۲: اتحاديه هاي کارگري به رژيم ايران هشدار مي دهند

اطلاعيه شماره ۳: در پاسخ به اظهارات مقامات جمهوري اسلامي
!کمپين بين المللي حزب در دفاع از کارگران نفت ادامه خواهد يافت

اطلاعيه مطبوعاتي ۴: حمايت بين المللي از کارگران نفت ايران ابعاد گسترده تري ميگيرد
سازمانهاي کارگري در کانادا و آمريکا به جمهوري اسلامي اعتراض کردند!

اطلاعيه مطبوعاتي شماره ۵: حمايت گسترده کارگران آمريکا از کارگران نفت در ايران

!اطلاعيه مطبوعاتي شماره ۶: اتحاديه هاي کارگري و احزاب سياسي در اروپا خواهان اعزام هيئت به ايران ميشوند

حمله به کارگران "خارجی" و رسوايي بين المللي جمهوري اسلامي  ايران

اطﻼعيه مطبوعاتي شماره ۷: حمايت گسترده اتحاديه هاي کارگري آمريکا از کارگران نفت ايران

!اطﻼعيه مطبوعاتي شماره ۸: نيروهاي سرکوبگر جمهوري اسلامي  به اجتماع کارگران نفت در تهران حمله کردند

به سازمانهاي کارگري در سراسر جهان: از مبارزات کارگران نفت در ايران

با حمله جمهوري اسلامي  به اجتماع کارگران نفت صدها کارگر دستگير و زنداني شدند- فدراسيون سراسری شوراهاي پناهندگان و مهاجرين ايراني 

!اطلاعيه مطبوعاتي شماره ۹: کنگره اتحاديه هاي کارگري بريتانيا خواهان آزادي کارگران دستگير شده شد

اطلاعيه مطبوعاتي شماره ۱۰: رهبران و فعالين اتحاديه هاي کارگري آلمان از کارگران نفت ايران حمايت کردند

اطلاعيه مطبوعاتي شماره ۱۱: اتحاديه های کارگري ترکيه جمهوري اسلامي ايران را محکوم ميکنند

!اطلاعيه مطبوعاتي شماره ۱۲: دهها نفر از رهبران و فعالين جنبش کارگري آمريکا خواهان آزادي فوري تمامي کارگران دستگير شده نفت شدند

دستگير شدگان تظاهرات اعتراضي ۱۶ فوريه هنوز در زندان بسر ميبرند

!اطلاعيه مطبوعاتي شماره ۱۳: يک سازمان سياسي ترکيه در حمايت از کارگران نفت ايران فراخوان تظاهرات داد

!اطلاعيه مطبوعاتي شماره ۱۴: آرتور اسکارگیل رهبر سرشناس معدنچيان انگلستان و تعداد ديگري از اتحاديه هاي کارگري انگلستان خواهان آزادی فوري کارگران نفت زنداني در ايران شدند

!به کمپين حزب کمونيست کارگري ايران در دفاع از کارگران نفت کمک مالی کنيد

(اطلاعيه مطبوعاتي شماره ۱۵: کنفدراسيون عمومی کار فرانسه (ث-ژ-ت
!خواهان توقف سرکوب و آزادی بلافاصله تمام کارگران دستگير شده در تهران و شهرستانها شد

اطلاعيه مطبوعاتي شماره ۱۶: تظاهرات سراسری حزب کمونيست کارگري ايران در مقابل سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي

!پيروز باد مبارزه کارگران نفت ايران

 اطلاعيه مطبوعاتي شماره ۱۷: هنوز تعداد قابل توجهي از کارگران نفت در زندانند!