مبارزات کارگرى در دو دهه اخير
 (يک جمعبندى)

شهلا دانشفر

کتاب مبارزات کارگرى در دو دهه اخير (يک جمعبندى) مرورى است بر اعتراضات کارگرى در ايران از مهرماه ٥٧ تا لحظه حاضر يعنى سال ١٣٨١. براى سهولت دنبال کردن موضوع من اين دو دهه را به چهار دوره تقسيم کرده و کوشيده ام با اشاره به فاکتها و رويدادهاى هر دوره و برشمردن ويژگى هاى آن بتوانم به استنتاجات خود در فصل پنجم برسم. طبعا امکان آوردن همه اخبار در اينجا نبوده است و هدف هم اين نبود. اما هيچ استنتاجى را بدون در دست داشتن فاکتهاى مشخص نياورده ام. آنجا که امکان پذير بوده فاکتها و رويدادها را هم يادآورى کرده ام تا براى کسى که احيانا از زاويه تاريخ نگارى به اين نوشته مراجعه ميکند، قابل استفاده باشد.

در آخر بحث نيز جمع بندى و تصويرى از موقعيت کنونى طبقه کارگر به لحاظ سياسى و مبارزاتى، به لحاظ تشکل، به لحاظ تحولات آن طى اين دو دهه و بوجود آمدن نسل جوان و جديدى از رهبران کارگرى ارائه شده است.

۲۵ فوريه ۲۰۰۲