مقالات منتشر شده در جلد هشتم مجموعه آثار
 
مارکسيسم و جهان امروز  انترناسيونال ١-199203

مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونيست کارگرى انترناسيونال ۲-199206

در پاسخ به فتواى آقاى جلال طالبانى عليه شوراهاى کارگرى در کردستان عراق

دمکراسى: تعابير و واقعيات-انترناسيونال ٤-٧ .199207

وظايف ما در قبال چپ عراق

کمونيسم کارگرى در عراق به يک حزب واحد نياز دارد

ستون اول (انتخابات آمريکا/ سومالى)

ستون اول (سياست غرب در قبال ايران)

ستون اول (انتخابات روسيه)

ستون اول (دمکراسى غربى در روسيه/ صلح خاور ميانه)

ستون اول (رفراندوم روسيه)

بحران آخر: ريشه هاى سياسى بن بست اقتصادى رژيم اسلامى

ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى

زن در زندگى و مرگ: از فردريک وست تا آنتونى کندى

ستون اول (سياست آمريکا در قبال رژيم ايران/ انتخابات آفريقاى جنوبى)

روياهاى ممنوع مجاهد: چرا دولت مجاهدينى غيرممکن است

در پايان يک دوره، سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره اول

ستون اول (کوبا)

قطعنامه دفتر سياسى درباره حل مساله کرد در کردستان ايران

قرار پلنوم دوم درباره مخاطرات احتمالى در جريان سرنگونى جمهورى اسلامى

قرار پلنوم دوم درباره لزوم دخالت در صحنه سياسى عراق

ستون اول (تروريسم اسلامى)

گفتگو با همبستگى درباره سناريوى سياه

سناريوى سياه، سناريوى سفيد: بحثى پيرامون روند اوضاع سياسى در ايران

در دفاع از خواست استقلال کردستان عراق: طرح مقدماتى بحث

اساس برنامه کمونيستى ما پا برجا مانده است، مصاحبه با نشريه راه آزادى

قرار دفتر سياسى، ملاحظاتى بر جايگاه بحث سناريوى سياه در تبليغات و تبليغات حزب

ستون اول (تحريم تجارى ايران)

در ستايش سکوت: «چپ» و بحث سناريوى سياه

اصول سازمانى حزب کمونيست کارگرى ايران

ستون اول (انتخابات لهستان)

ديپلوماسى يا انتخاب سياسى: کومه له جديد در «شکافهاى منطقه اى»

ستون اول (اپوزيسيون مجاز ايران)

تاريخ شکست نخوردگان

بيانيه دفتر سياسى در محکوميت شعار فدراليسم

فدراليسم شعارى ارتجاعى است، مصاحبه با انترناسيونال

ستون اول (انتخابات اسرائيل)

طفل شيرين دمکراسى

به صندوق تشکيل سرمايه انترناسيونال کمک کنيد

طرحهاى ارتجاعى براى آينده کردستان عراق محکوم است

ستون اول (دمکراسى و انتخابات آمريکا)

رويدادهاى بزرگ و انسانهاى کوچک:
(در حاشيه اظهارات اخير عبدالله مهتدى/ افتضاح سياسى يا محظورات ديپلماتيک)

ماهواره و آل احمدهاى پلاستيکى

فرج سرکوهى بايد فورا آزاد شود

ستون اول (دوره دوم کلينتون/ کوبا و خبرگزارى ها)

اين شروع کار ماست

به دنبال انتخاب خاتمى، گفتگو با انترناسيونال

حقوق کودک، اسلام و حجاب گيت راه کارگر

ستون اول (ترکيه)

درباره سقط جنين، گفتگو با نشريه همبستگى

قطعنامه دفتر سياسى درباره انتخاب خاتمى و عروج مجدد «اپوزيسيون طرفدار رژيم»

يک دنياى بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگرى

 

------------------------------

مجموعه آثار منصور حکمت

(جلد هشتم)

٭ از انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران

٭ چاپ اول: سپتامبر ٩٧ (شهريور ٧٦)

٭ تيراژ: ١٠٠٠ نسخه

٭ شماره ثبت: ISBN 91-630-5761-1

توضيح:پيشنهاد چاپ مجموعه آثار منصور حکمت در کنگره اول حزب کمونيست کارگرى ايران، ژوئيه ١٩٩٤ (تير ١٣٧٣) به تصويب رسيد. در طى اين مدت، و در حالى که امکانات نهائى چاپ اين آثار از جلد اول به بعد فراهم مى گشت، علاقمندى به نوشته هاى متاخرتر منصور حکمت و کمياب شدن کتاب هائى که از وى در اين چند سال اخير به دفعات به چاپ رسيده بودند، حزب را بر آن داشت که انتشار مجموعه آثار ايشان را از جلد هشتم و از همين نوشته هاى متاخرتر آغاز نمايد. جلدهاى قبل از اين، بتدريج چاپ و عرضه خواهند شد.