مجموعه آثار منصور حکمت - جلد ششم
کمونيسم کارگرى (١)

 ١٩٨٥ تا ١٩٨٩ - ١٣٦٤ تا ١٣٦٧
انتشارات بنياد منصور حکمت

 فهرست مطالب

١- حوزه هاى حزبى و آکسيونهاى کارگرى - درباره اهميت آژيتاتور و آژيتاسيون علنى (کمونيست ١٧ تا ٢٠ - اسفند ٦٣ تا خرداد ٦٤)

٢ـ سبک کار کمونيستى: يک جمعبندى مجدد (کمونيست ٢٢ ـ شهريور ١٣٦٤)

٣ـ درباره مباحث کنگره دوم حزب کمونيست ايران - مصاحبه با نشريه کمونيست (کمونيست ٢٦ تا ٢٩ - تير تا آذر ١٣٦٥)

٤ـ سياست سازماندهى ما در ميان کارگران (کمونيست ٢٨ - مهر ١٣٦٥)

٥ـ در مورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا (زمستان ١٣٦٥ - بسوى سوسياليسم دوره دوم شماره ٣ - مهر ١٣٦٨)

٦ـ باز هم درباره شورا (زمستان ١٣٦٥ - بسوى سوسياليسم دوره دوم شماره ٣ - مهر ١٣٦٨)

٧ـ قطعنامه درباره تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - شورا، مجمع عمومى و سنديکا (مصوب پلنوم دهم ک.م.ح.ک.ا - آبان ١٣٦٦)

٨ـ تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - مصاحبه با نشريه کمونيست (کمونيست ٣٧ - اسفند ١٣٦٦)

٩- اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم - گزارش به کنگره سوم حزب کمونيست ايران (پلنوم ١٣ ک.م.ح.ک.ا. دى ١٣٦٧ ـ بسوى سوسياليسم دوره دوم شماره ٣، مهر ١٣٦٨)

١٠- در حاشيه گزارش اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم - سخنرانى در کنگره سوم (پلنوم ١٣ ک.م.ح.ک.ا. دى ١٣٦٧ ـ بسوى سوسياليسم دوره دوم شماره ٣، مهر ١٣٦٨)

١١- درباره سياست سازماندهى کارگرى ما - سخنرانى در يک سمينار حزبى (کمونيست شماره ٤٨ و ٤٩ - اسفند ٦٧ فروردين ٦٨)

١٢- مبانى کمونيسم کارگرى - سمينار اول کمونيسم کارگرى، مارس ١٩٨٩

چاپ اول، آبان ١٣٨١، نوامبر ٢٠٠٢
ISBN 91-97086-7-3