کار ارزان، کــ-ارگــ-ر خامــوش

ميز گرد طرح قانون کار جمهورى اسلامى

 

يادداشت ناشر

در اسفند ماه ٦٨ و فروردين ٦٩ به ابتکار کميته تشکيلاتهاى محلــى حزب کمونيست ايران ميزگردى براى بررسى لايحه کار جمهورى اسلامى برگزار شد. گرداننده نشست هاى اين ميزگرد مصطفى صابر بود. مباحثات اين نشست ها عينا از صداى حزب کمونيست پخش شد. متن مباحثات اين ميز گرد بصورت کتاب "کار ارزان کارگر خاموش " به چاپ رسيد. سپس همه شرکت کنندگان در اين سمينار از حزب کمونيست ايران جدا شده و بعد در سال ١٣٧١ (١٩٩١) حزب کمونيست کارگرى ايران را تشکيل دادند. از آنجا که متن مباحثات اين ميز گرد کماکان گوياى مواضع اصولى و پايه اى ما در قبال جنبش کارگرى ايران است اقدام به چاپ مجدد اين کتاب کرديم .

متن شرکت کنندگان در اين ميزگردعبارت هستند از :

ايرج آذرين منصور حکمت

حميد تقوايى شهلا دانشفر

ناصر جاويد رضا مقدم

کار ارزان، کارگر خاموش

 

ضميمــ--ه:

کتاب "کار ارزان، کارگر خاموش" شامل فصلهاى زير است:

فصل اول: کلــيات لايحه کار جمهورى اسلامى

فصل دوم: آزادى اعتصاب

فصل سوم: آزادى تشکل

فصل چهارم: نمايندگى کارگران و مراجع تعيين

تکلــيف در قانون کار

فصل پنجم: تبعيض در قانون کار

فصل ششــم: دستمزد

فصل هفتم: مدت کار

فصل هشتم: تعطيلات و مرخصى ها

فصل نهم: شرايط کار زنان

فصل دهم: امنيت شغلــى و اخراج

فصل يازدهم: بيمه بيکارى

فصل دوازدهم: ايمنى و بهداشت کار

فصل سيزدهم: پيمانها و قراردادهاى دسته جمعى

فصل چهاردهم: آخرين ملاحظات و جمعبندى نهايى

ضميمه: متن قانون کار جمهورى اسلامى