کتاب

 

نقد برنامه گوتا و دو نامه - کارل مارکس

مقاله انگس در معرفى کتاب سرمايه

فقط کارگران ميتوانند
اسناد جنبش همبستگي جهاني با کارگران نفت ايران 

کار ارزان، کارگر خاموش

کتاب جنبش اول ماه مه در کردستان  - نسان نودينيان

مبارزات کارگرى در دو دهه اخير- (يک جمعبندى)-شهلا دانشفر ۲۵ فوريه ۲۰۰۲ 

اساسنامه سال ۲۰۰۱ میلادی
سازمان کشوری کارگران سوئد
ترجمه: حجت برزگر

يک دنياي‌ بهتر
برنامه حزب کمونيست کارگري

مانيفست حزب کمونيست - کارل مارکس- فريدريش انگلس

کارگران در سال ٨٣ شهلا دانشفر

سرمايه (کاپيتال) جلد اول- کارل مارکس

مجموعه آثار منصور حکمت - جلد ششم کمونيسم کارگري(۱)

 مجموعه آثار منصور حکمت - جلد هشتم۱۹۹۷ـ ۱۹۹۲ (۱۳۷۶ ـ ۱۳۷۰)

اتحاديه هاي کارگري فردريش انگلس

اتحاديه هاي کارگري و سه مقاله ديگر فردريش انگلس

اتحاديه هاي کارگري و سه مقاله ديگر فردريش انگلس