از زبان تصاوير
 


تجمع اعتراضي کارگران بهمن پلاستيک۱۹ اسفند ۸۳

صعود به قله توچال و کلون بستک تهران در گراميداشت ياد کارگران شهر بابکبهمن ۸۳

صعود به قله هاى کلون بستک و توچال
در سالروز جان باختن کارگران شهر بابک کرمان
-مخالفان کشتار کارگران

 
مارش اعتراضي کارگران معدن  زغال سنگ سنگر-١٦ اسفند ماه ۸۳

سرکوب کارگران نساجى فومنات بايد توسط همه  مردم محکوم شود -٣ بهمن ١٣٨٣

شانزده آذر روز قدرت نمائى جنبش سوسياليستى  -آذر ۸۳

بازشکافي يک تراژدي
" ماليات خون " و مرگ به سبك كارگري ! - ارديبهشت ۸۳

 
راهپيمايى اعتراضى کارگران نساجى  پارس ايران۲۸ آذر ۸۳

         


تجمع اعتراضي کارگران کارخانه الدينعلاء الدين- ۱۴ بهمن ۸۳

 

راهپيمايى اعتراضى نساجى پارس  ايران در اعتراض به دستمزدهاى پرداخت نشده۲۸ آذر ۸۳


تجمع اعتراضي کارگران معدن اسفنديه در شهر بافت- ۵ بهمن ماه

 


دو روز اعتصاب و راهپيمايى در کارخانه لوله سازى خوزستان-روز ١٦ ديماه


 کارگران فرش گيلان دست به راهپيمايى زدند-١٦ ديماه


گزارشى از تحصن کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد و 
حمله رژيم به صف کارگران و مردم - ۶ بهمن ماه


کارگران فرش گيلان دست به راهپيمايى زدند-١٦ ديماه

 


دو روز اعتصاب و راهپيمايى در کارخانه لوله سازى خوزستان-روز ١٦ ديماه

 


٢٠٠ هزار نفر از کارگران فلز ايتاليا براى افزايش دستمزد تظاهرات کردند

 

   
تجمع اعتراضي کارگران شرکت خدمات و پشتيباني صنعت در تهران- ۳۰ مهرماه

 

   


تحصن کارکنان شرکت سهامى ملى گاز در مقابل وزارت کار -٢٧ مردادتظاهرات اتحاديه بيکاران عراق در بغداد

 


تطاهرات ضد جنگ کره جنوبی ۳۰ مارس ۲۰۰۳- ۱۰ فروردين ۸۲

 


اعتصاب کارگران تختاب تبريز در ۲۱ بهمن ماه ۸۱


 استثمار کودکان ممنوع                


تظاهرات  هزاران نفري کارگري در بهشهر ۲۸ فروردين ۸۲