در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر
 

در اينجا ٤ متن پيرامون مبحث شورا - سنديکا و تشکلهاى توده اى طبقه کارگر آمده است. دو متن اول در جريان مباحثات درونى پيرامون اين مبحث در زمستان ٦٥ در حزب کمونيست ايران توسط منصور حکمت نوشته شد و براى اولين بار در مهر ماه ٦٨ در بسوى سوسياليسم ٣ به چاپ رسيد. متن سوم "قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر" از مصوبات حزب کمونيست ايران است. اين قطعنامه اولين بار در اسفند ماه ٦٦ به همراه مصاحبه اى با منصور حکمت حول همين مبحث در کمونيست شماره ٣٧ چاپ گرديد و بعدا در اسفند ماه سال ٧٠ در انترناسيونال شماره ١ تجديد چاپ شد.  

در مورد مسائل گرهي در بحث شورا و سنديکا منصور حکمت

بازهم در باره شورا - منصور حکمت 

در باره تشکلهاي توده اي طبقه کارگر
قطعنامه در باره تشکلهاي توده اي طبقه کارگر
(شورا، مجمع عمومي، سنديکا)

تشکلهاي توده اي طبقه کارگر (گفتگو با منصور حکمت)
به نقل از نشريه کمونيست شماره ۳۷- اسفند ماه ۱۳۶۶