تشکل

 

يادداشتهايي در باره مبارزه قانوني- کورش مدرسي 

کومه له و تشکلهاى توده اى کارگرى 
گام ديگرى در چرخش به راست (انتشار مجدد يک نوشته)
فاتح شيخ الاسلامى - اسد گلچينى - مهرماه ۸۱ 

برپايى جنبش مجامع عمومى کارگرى
يک حلقه کليدى در پيشروى جنبش کارگرى در ايران- شهلا دانشفر

 جنبش کارگري گامي به پيش - شهلا دانشفر

برپايي جنبش مجمع عمومي هاي کارگري يک ضرورت حياتي و عاجل براي طبقه کارگر- فاتح بهرامي - ژوئيه ۲۰۰۱

تجربه تشکلهاي کارگري در کردستان -  رحمان حسين زاده  سپتامبر ٩٩

دو سال سرخ در ايتاليا  جنبش شورايي تورين  -  آذر ماجدی سپتامبر ٩٩ 

زنده باد جنبش مجامع عمومي- مصطفي صابر -اوت ۲۰۰

در زير٤ متن پيرامون مبحث شورا - سنديکا و تشکلهاى توده اى طبقه کارگر آمده است. دو متن اول در جريان مباحثات درونى پيرامون اين مبحث در زمستان ٦٥ در حزب کمونيست ايران توسط منصور حکمت نوشته شد و براى اولين بار در مهر ماه ٦٨ در بسوى سوسياليسم ٣ به چاپ رسيد. متن سوم "قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر" از مصوبات حزب کمونيست ايران است. اين قطعنامه اولين بار در اسفند ماه ٦٦ به همراه مصاحبه اى با منصور حکمت حول همين مبحث در کمونيست شماره ٣٧ چاپ گرديد و بعدا در اسفند ماه سال ٧٠ در انترناسيونال شماره ١ تجديد چاپ شد.  

قطعنامه در باره تشکلهاي توده اي طبقه کارگر
(شورا، مجمع عمومي، سنديکا)

در مورد مسائل گرهي در بحث شورا و سنديکا منصور حکمت

بازهم در باره شورا - منصور حکمت 

تشکلهاي توده اي طبقه کارگر (گفتگو با منصور حکمت)
به نقل از نشريه کمونيست شماره ۳۷- اسفند ماه ۱۳۶۶