مباحث منصور حکمت درميز گرد بررسى طرح قانون کار جمهورى اسلامى

 

در اسفند ٦٨ و فروردين ٦٩ کميته تشکيلاتهاى محلـى حزب کمونيست ايران به ابتکار منصور حکمت ميزگردى براى بررسى لايحه کار جمهورى اسلامى برگزار کرد. اين ميزگرد عينا از صداى حزب کمونيست ايران پخش شد و سپس متن مباحثات آن، به ويراستارى منصور حکمت، بصورت کتاب نحت عنوان "کار ارزان کارگر خاموش" به چاپ رسيد. در اينجا صحبت هاى منصور حکمت در اين ميز گرد در پاسخ به سئوالات مصطفى صابر (گرداننده ميز گرد) را ملاحظه ميکنيد. کتاب کامل "کار ارزان کارگر خاموش" را در همين سايت در بخش "کتاب" ميتوانيد بخوانيد.

شهلا دانشفر

ژانويه ٢٠٠٣  

ميز گرد بررسي طرح قانون کار جمهوري اسلامي 

فصل اول - کلیات لايحه کار جمهوری اسلامي
شاخص هاي اصلي در ارزيابي قانون کار

فصل دوم- آزادي اعتصاب

فصل سوم- آزادی تشکل

فصل چهارم - نمایندگی کارگران و مراجع تعيين تکليف در قانون کار

فصل پنجم- تبعيض در قانون کار

فصل ششم- دستمزد

فصل هفتم- مدت کار

فصل هشتم- تعطيلات و مرخصي ها

فصل نهم- شرايط کار زنان

فصل دهم- امنيت شغلي و اخراج

فصل يازدهم- بيمه بيکاري

فصل دوازدهم- ايمني و بهداشت محيط کار

فصل سيزدهم- پيمانهاي و قراردادهاي دسته جمعي

فصل چهاردهم- آخرين ملاحظات و جمعبندي‌ نهايي