فصل‌ ششم‌ ـ تشكلهاي‌ كارگري‌ و كارفرمايي‌

 
  ماده‌ 130ـ  به‌منظور تبليغ‌ و گسترش‌ فرهنگ‌ اسلامي‌ و دفاع‌ از دستاوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و در اجراي‌ اصل‌ بيست‌ و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كارگران‌ واحدهاي‌ توليدي‌، صنعتي‌، كشاورزي‌، خدماتي‌ و صنفي‌ مي‌توانند نسبت‌ به‌ تأسيس‌ انجمنهاي‌ اسلامي‌ اقدام‌ نمايند.

 تبصره‌ 1ـ  انجمنهاي‌ اسلامي‌ مي‌توانند به‌منظور هماهنگي‌ در انجام‌ وظايف‌ و شيوه‌هاي‌ تبليغي‌، نسبت‌ به‌ تأسيس‌ كانونهاي‌ هماهنگي‌ انجمنهاي‌ اسلامي‌ در سطح‌ استانها و كانون‌ عالي‌ هماهنگي‌ انجمنهاي‌ اسلامي‌ در كل‌ كشور اقدام‌ نمايند.

 تبصره‌ 2ـ  آئين‌نامه‌ چگونگي‌ تشكيل‌، حدود وظايف‌ و اختيارات‌ و نحوه‌ عملكرد انجمن‌هاي‌ اسلامي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ بايد توسط‌ وزارتين‌ كشور، كار و امور اجتماعي‌ و سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ برسد.

 ماده‌ 131ـ  در اجراي‌ اصل‌ بيست‌ و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و به‌منظور حفظ‌ حقوق و منافع‌ مشروع‌ و قانوني‌ و بهبود وضع‌ اقتصادي‌ كارگران‌ و كارفرمايان‌، كه‌ خود متضمن‌ حفظ‌ منافع‌ جامعه‌ باشد، كارگران‌ مشمول‌ قانون‌ كار و كارفرمايان‌ يك‌ حرفه‌ يا صنعت‌ مي‌توانند مبادرت‌ به‌ تشكيل‌ انجمنهاي‌ صنفي‌ نمايند.

 تبصره‌ 1ـ  به‌منظور هماهنگي‌ در انجام‌ وظايف‌ محوله‌ و قانوني‌ انجمنهاي‌ صنفي‌ مي‌توانند نسبت‌ به‌ تشكيل‌ كانون‌ انجمنهاي‌ صنفي‌ در استان‌ و كانون‌ عالي‌ انجمنهاي‌ صنفي‌ در كل‌ كشور اقدام‌ نمايند.

 تبصره‌ 2ـ  كليه‌ انجمنهاي‌ صنفي‌ و كانونهاي‌ مربوطه‌ به‌ هنگام‌ تشكيل‌ موظف‌ به‌ تنظيم‌ اساسنامه‌ با رعايت‌ مقررات‌ قانوني‌ و طرح‌ و تصويب‌ آن‌ در مجمع‌ عمومي‌ و تسليم‌ به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ جهت‌ ثبت‌ مي‌باشند.

 تبصره‌ 3ـ  كليه‌ نمايندگان‌ كارفرمايان‌ ايران‌ در شورايعالي‌ كار، شورايعالي‌ تأمين‌ اجتماعي‌، شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ و بهداشت‌ كار، كنفرانس‌ بين‌المللي‌ كار و نظاير آن‌ توسط‌ كانون‌ عالي‌ انجمنهاي‌ صنفي‌ كارفرمايان‌، در صورت‌ تشكيل‌، انتخاب‌ و در غير اين‌ صورت‌ توسط‌ وزير كار و امور اجتماعي‌ معرفي‌ خواهند شد.

 تبصره‌ 4ـ  كارگران‌ يك‌ واحد، فقط‌ مي‌توانند يكي‌ از سه‌ مورد شوراي‌ اسلامي‌ كار  ، انجمن‌ صنفي‌ يا نماينده‌ كارگران‌   را داشته‌ باشند.

 تبصره‌ 5ـ  آئين‌نامه‌ چگونگي‌ تشكيل‌، حدود وظايف‌ و اختيارات‌ و نحوه‌ عملكرد انجمن‌هاي‌ صنفي‌ و كانونهاي‌ مربوطه‌، حداكثر ظرف‌ مدت‌ يك‌ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌، توسط‌ شورايعالي‌ كار تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

 تبصره‌ 6ـ  آئين‌نامه‌ نحوه‌ انتخابات‌ نمايندگان‌ مذكور در تبصره‌ 3 اين‌ ماده‌ ظرف‌ يك‌ماه‌ پس‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ به‌ تصويب‌ وزير كار و امور اجتماعي‌ خواهد رسيد

ماده‌ 132ـ  به‌منظور نظارت‌ و مشاركت‌ در اجراي‌ اصل‌ سي‌ و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و همچنين‌ براساس‌ مفاد مربوطه‌ در اصل‌ چهل‌ و سوم‌ قانون‌ اساسي‌ كارگران‌ واحدهاي‌ توليدي‌، صنفي‌، صنعتي‌، خدماتي‌ و كشاورزي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ كار باشند، مي‌توانند نسبت‌ به‌ ايجاد شركتهاي‌ تعاوني‌ مسكن‌ اقدام‌ نمايند.

 تبصره‌ـ  شركتهاي‌ تعاوني‌ مسكن‌ كارگران‌ هر استان‌ مي‌توانند نسبت‌ به‌ ايجاد كانون‌ هماهنگي‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ مسكن‌ كارگران‌ استان‌ اقدام‌ نمايند و كانونهاي‌ هماهنگي‌ تعاونيهاي‌ مسكن‌ كارگران‌ استانها مي‌توانند نسبت‌ به‌ تشكيل‌ كانون‌ عالي‌ هماهنگي‌ تعاونيهاي‌ مسكن‌ كارگران‌ كشور (اتحاديه‌ مركزي‌ تعاونيهاي‌ مسكن‌ كارگران‌ـاسكان‌) اقدام‌ نمايند.

 وزارتخانه‌هاي‌ كار و امور اجتماعي‌، مسكن‌ و شهر سازي‌ و امور اقتصادي‌ و دارايي‌ موظف‌ به‌ همكاري‌ با اتحاديه‌ اسكان‌ بوده‌ و اساسنامه‌ شركتهاي‌ مذكور توسط‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ به‌ ثبت‌ خواهد رسيد.

 ماده‌ 133ـ  به‌منظور نظارت‌ و مشاركت‌ در اجراي‌ مفاد مربوط‌ به‌ توزيع‌ و مصرف‌ در اصول‌ چهل‌ و سوم‌ و چهل‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، كارگران‌ واحدهاي‌ توليدي‌، صنفي‌، صنعتي‌، خدماتي‌ و يا كشاورزي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ كار باشند، مي‌توانند نسبت‌ به‌ ايجاد شركتهاي‌ تعاوني‌ مصرف‌ (توزيع‌) كارگري‌ اقدام‌ نمايند.

 تبصره‌ـ  شركتهاي‌ تعاوني‌ مصرف‌ (توزيع‌) كارگران‌ مي‌توانند نسبت‌ به‌ تأسيس‌ كانون‌ هماهنگي‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ مصرف‌ كارگران‌ استان‌ اقدام‌ نمايند و كانونهاي‌ هماهنگي‌ تعاونيهاي‌ مصرف‌ (توزيع‌) كارگران‌ استانها مي‌توانند نسبت‌ به‌ تشكيل‌ كانون‌ عالي‌ هماهنگي‌ تعاونيهاي‌ مصرف‌ كارگران‌ «اتحاديه‌ مركزي‌ تعاونيهاي‌ مصرف‌ (توزيع‌) كارگران‌ ـ امكان‌» اقدام‌ نمايند.

 وزارتخانه‌هاي‌ كار و امور اجتماعي‌ و بازرگاني‌ و همچنين‌ وزارتخانه‌هاي‌ صنعتي‌ موظف‌ هستند تا همكاريهاي‌ لازم‌ را با اتحاديه‌ امكان‌ به‌عمل‌ آورند و اساسنامه‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ مذكور توسط‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ به‌ ثبت‌ خواهد رسيد.

 ماده‌ 134ـ  به‌منظور بررسي‌ و پي‌گيري‌ مسائل‌ و مشكلات‌ صنفي‌ و اجتماعي‌ و حسن‌ اجراي‌ آن‌ قسمت‌ از مفاد اصل‌ بيست‌ و نهم‌ قانون‌ اساسي‌ كه‌ متضمن‌ حفظ‌ حقوق و تأمين‌ منافع‌ و بهره‌مندي‌ از خدمات‌ بهداشتي‌، درماني‌ و مراقبتهاي‌ پزشكي‌ مي‌باشد، كارگران‌ و مديران‌ بازنشسته‌ مي‌توانند به‌طور مجزا نسبت‌ به‌ تأسيس‌ كانونهاي‌ كارگران‌ و مديران‌ بازنشسته‌ شهرستانها و استانها اقدام‌ نمايند.

 تبصره‌ 1ـ  كانونهاي‌ كارگران‌ و مديران‌ بازنشسته‌ استانها مي‌توانند نسبت‌ به‌ تأسيس‌ كانونهاي‌ عالي‌ كارگران‌ و مديران‌ بازنشسته‌ كشور اقدام‌ نمايند.

 تبصره‌ 2ـ  وزارتخانه‌هاي‌ كار و امور اجتماعي‌ و بهداشت‌، درمان‌ آموزش‌ پزشكي‌ و سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ موظف‌ به‌ همكاري‌ با كانونهاي‌ عالي‌ كارگران‌ و مديران‌ بازنشسته‌ كشور مي‌ باشند

ماده‌ 135ـ  به‌منظور ايجاد وحدت‌ روش‌ و هماهنگي‌ در امور و تبادل‌ نظر در چگونگي‌ اجراي‌ وظايف‌ و اختيارات‌، شوراهاي‌ اسلامي‌ كار مي‌توانند نسبت‌ به‌ تشكيل‌ كانون‌ هماهنگي‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ كار در استان‌ و كانون‌ عالي‌ هماهنگي‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ كار در كل‌ كشور اقدام‌ نمايند.

 تبصره‌ـ  آئين‌نامه‌ چگونگي‌ تشكيل‌، حدود وظايف‌ و اختيارات‌ و نحوه‌ عملكرد كانونهاي‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ كار موضوع‌ اين‌ ماده‌ بايد توسط‌ وزارتين‌ كشور و كار وامور اجتماعي‌ و سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ برسد.

 ماده‌ 136ـ  كليه‌ نمايندگان‌ رسمي‌ كارگران‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در سازمان‌ جهاني‌ كار، هيأت‌هاي‌ تشخيص‌، هيأت‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌، شورايعالي‌ تأمين‌ اجتماعي‌، شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ ونظاير آن‌، حسب‌ مورد،توسط‌ كانون‌ عالي‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ كار، كانون‌ عالي‌ انجمنهاي‌ صنفي‌ كارگران‌ و يا مجمع‌ نمايندگان‌ كارگران‌ انتخاب‌ خواهند شد.

 تبصره‌ 1ـ  آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ ماده‌ با پيشنهاد شورايعالي‌ كار به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

 تبصره‌ 2ـ  در صورتي‌كه‌ تشكلهاي‌ عالي‌ كارگري‌ و كارفرمايي‌ موضوع‌ اين‌ فصل‌ ايجاد نشده‌ باشند، وزير كار و امور اجتماعي‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ انتخاب‌ نمايندگان‌ مزبور در مجامع‌، شوراها و هيأت‌هاي‌ عالي‌ اقدام‌ نمايد.

 ماده‌ 137ـ  به‌منظور هماهنگي‌ و حسن‌ انجام‌ وظايف‌ مربوطه‌، تشكلهاي‌ كارفرمايي‌ و كارگري‌ موضوع‌ اين‌ فصل‌ از قانون‌ مي‌توانند به‌طور مجزا نسبت‌ به‌ ايجاد تشكيلات‌ مركزي‌ اقدام‌ نمايند.

 تبصره‌ـ  آئين‌نامه‌هاي‌ انتخابات‌ شوراي‌ مركزي‌ و اساسنامه‌ تشكيلات‌ مركزي‌ كارفرمايان‌ و همچنين‌ كارگران‌، جداگانه‌ توسط‌ كميسيوني‌ مركب‌ از نمايندگان‌ شورايعالي‌ كار، وزارت‌ كشور و وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

 ماده‌ 138ـ  مقام‌ ولايت‌فقيه‌ در صورت‌ مصلحت‌ مي‌توانند در هر يك‌ از تشكلهاي‌ مذكور نماينده‌ داشته‌ باشند.