قانون‌ كار «جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌»
 
 فصل‌ اول‌ ـ تعاريف‌ كلي‌ و اصول‌

فصل‌ دوم‌ ـ قرارداد كار

مبحث‌ اول‌ ـ تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن‌

مبحث‌ دوم‌ ـ تعليق‌ قرارداد كار

      مبحث‌ سوم‌ ـ خاتمه‌ قرارداد كار

      مبحث‌ چهارم‌ ـ جبران‌ خسارت‌ از هر قبيل‌ و پرداخت‌ مزاياي‌ پايان‌ كار

فصل‌ سوم‌ ـ شرايط‌ كار

      مبحث‌ اول‌ ـ حق‌السعي‌

      مبحث‌ دوم‌ ـ مدت‌

      مبحث‌ سوم‌ ـ تعطيلات‌ و مرخصي‌ها

      مبحث‌ چهارم‌ ـ شرايط‌ كار زنان‌

      مبحث‌ پنجم‌ ـ شرايط‌ كار نوجوانان

فصل‌ چهارم‌ ـ حفاظت‌ فني‌ و بهداشت‌ كار

      مبحث‌ اول‌ ـ كليات‌

      مبحث‌ دوم‌ ـ بازرسي‌ كار

فصل‌ پنجم‌ ـ آموزش‌ و اشتغال‌

      مبحث‌ اول‌ ـ كارآموز و مراكز كارآموزي‌

           1- مراكز كارآموزي‌

           2- كارآموز و قرار داد كارآموزي‌

      مبحث‌ دوم‌ ـ اشتغال‌

      مبحث‌ سوم‌ ـ اشتغال‌ اتباع‌ بيگانه‌

فصل‌ ششم‌ ـ تشكلهاي‌ كارگري‌ و كارفرمايي‌

فصل‌ هفتم‌ ـ مذاكرات‌ و پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ كار

فصل‌ هشتم‌ ـ خدمات‌ رفاهي‌ كارگران‌

فصل‌ نهم‌ ـ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌

فصل‌ دهم‌ ـ شورايعالي‌ كار

فصل‌ يازدهم‌ ـ جرايم‌ و مجازاتها

فصل‌ دوازدهم‌ ـ مقررات‌ متفرقه‌