ميزگرد

 

اعتصاب و مبارزات کارگران پتروشيمی 
مصاحبه راديو انترناسيونال
سياوش دانشور با محمد مزرعه کار 

ميز گرد راديو انترناسيونال سياوش دانشور پيرامون اعتصاب و اعتراضات کارگران پتروشيمي، اصلاح ساختار صنعت نفت و بيکارسازيها
با شرکت شهلا دانشفر- کاظم نيکخواه 
۹ نوامبر ۲۰۰۳

اعتصابات و اعتراضات کارگران پتروشيمي در اصفهان، اراک و خارک
مصاحبه راديو انترناسيونال سياوش دانشور با کاظم نيکخواه
۳ نوامبر ۲۰۰۳              ۵ نوامبر ۲۰۰۳

بازخواني کاپيتال مارکس ـ سمينار اول شنبه ۲۴ فوريه ۲۰۰۱ -منصور حکمت 

کشته شدن يک کارگر در خط توليد پژو در کارخانه ايران خودرو
ميز گرد راديو انترناسيونال
با شهلا دانشفر و علي جوادی 

کارگران و انقلاب
گفتگوی سايت کارگران با حميد تقوايي
بخش اول                   بخش دوم 

مبارزه اقتصادی و سياسي طبقه کارگر
منصور حکمت- ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰

سمينار کمونيسم کارگری- منصور حکمت 
آلترناتيو کمونيسم کارگری و ديکتاتوری پرولتاريا- ۲۹ اوت ۲۰۰۰

مصاحبه راديو انترناسيونال با منصور حکمت- ۲۳ اوت ۲۰۰۰
لغو کارمزدی و مناسبات سرمايه داری

فيلمي از آكسيون اعتراضي در ١٥ فوريه ٢٠٠٦ روز همبستگي بين المللي با كارگران ايران و در حمايت از مبارزات كارگران شركت واحد

گفتگو با محسن از كارخانه نساجي كاشان

مصاحبه با کارگري از پتروشيمي

گفتگو با سعيد کارگري در پتروشيمي ماهشهر

گفتگو با دو فعال کارگری از
کارخانه فیلور                      برق تهران

گفتگو با خادم كارگري از ايران

گفتگوى شهلا دانشفر با حميد تقوايى و اصغر کريمى در رابطه با ابراز وجود اجتماعى کارگران کمونيست و رهبران کارگرى

 

مصاحبه با اصغر کريمي در مورد جنبه های عملي ابراز وجود علني کارگران کمونيست

 

مصاحبه با فاتح بهرامى در رابطه با مسئله کارگران و تشکل  
مصاحبه با محمد مزرعه کار از رهبران کارگران صنعت نفت در سال ۱۳۵۷    

مصاحبه با فاتح بهرامي در مورد استخدام های قراردادی

ميز گرد با حميد تقوايي و اصغر کريمي در مورد تشکلهای کارگری - تشکل شورايي

مصاحبه راديو انترناسيونال با محمد مزرعه كار از رهبران سابق كارگران شركت نفت