اطلاعيه پاياني اولين گردهمايي نهادهاي همبستگي با کارگران ايران در خارج و جاي خالي حمايت از دستگير شدگان اول ماه مه امسال

طي اطلاعيه اي چهارده انجمن٬ کميته همبستگي با کارگران ايران در خارج از کشور بر لزوم همبستگي بين کارگران و فعالين کشورهاي مختلف تاکيد داشتند. و" در جمعي دوستانه و مملو از تفاهم " يکبار ديگر بر تقويت همبستگي بين المللي کارگران جهان با مبارزه طبقه کارگر در ايران و جلب پشتيباني اتحاديه هاي کارگري و سازمانهاي بزرگ کارگري اهتمام ورزيدند.

هر خواننده اي از متن اطلاعيه بسيار خوشحال و انبساط خاطر پيدا ميکند که يکبار ديگر فعالين کارگري سعي کرده اند در مقاطعي همراه و به کمک طبقه کارگر ايران بشتابند٬ اما از طرفي ديگر آنچه که انسان را شوکه ميکند جاي خالي حمايت از کارگران دستگير شده اول مه امسال است. من طي فراخوان قبلي به دو نکته حائز اهميت در قبال حمايت از دستگير شدگان اول مه اشاره داشتم که ١- اين کارگران در روز کارگر و در جريان برگزاري مراسم کارگر دستگير شده اند. ٢- اين کارگران از رهبران شناخته شده و خوشنام کارگري و از اعضاي اصلي يک تشکل مستقل کارگري هستند.

براي من جاي بسي تاسف و شگفتي است که اين دوستان واقعا اين دستگير شدگان را کارگر نميدانند ؟ آيا اين اتفاق و دستگيري کارگران در اول مه به جرم تلاش براي برپايي مراسم مستقل خود در ذهن ايشان آنچنان جايگاه و اهميتي نداشته است که در همان سطور اول اطلاعيه شان به آن اشاره کنند؟ موضوع چيست؟! چگونه است٬ اين دوستان از ابتداي دستگيري اين کارگران فقط به يک اطلاعيه بسنده کرده و خانه نشيني و سکوت را به جاي ادامه اعتراض و برگزاري آکسيون و کمپين براي آزادي اين کارگران برگزيده اند؟ آيا مساله همبستگي با کارگران دستگير شده اول مه امسال٬ ربطي به موضوع گردهمايي اين دوستان و انترناسيوناليسم آنها نداشته است؟

من بر اين باورم که روزهاي بحراني و آينده ساز جنبش کارگري سکوت اين دوستان را نخواهد بخشيد.
دوستان عزيز! امروز دستگير شدگان اول مه شيث اماني٬ جوانمير مرادي٬ و طه آزادي نيازمند حمايت گسترده تمام فعالين و کارگران پيشرو هستند. آنها و خانواده هايشان شديدا تحت فشار و شکنجه هاي روحي رواني قرار گرفته اند. هرگونه عقب نشيني و کوتاهي در حمايت از اين کارگران عواقب وخيمي براي جنبش کارگري و نيز خود اين کارگران و ما فعالين کارگري خواهد داشت.

با آرزوي بيشترين اتحاد و همبستگي کارگري.

شاد باشيد
رضا رشيدي
فعال کارگري
٢٨ مه