اول مه امسال را بايد هر چه با شکوهتر برگزار کرد

کمتر از يک ماه به اول مه روز جهاني کارگر نمانده است. اول مه امسال در شرايط ويژه اي برگزار مي شود. اوضاع سياسي ايران بشدت متحول بوده و بحران در منطقه روز به روز تشديد ميشود.اعتراضات و مبارزات کارگران درگوشه و کنار کشور ادامه داشته و براي اولين بار در تاريخ ٢۷ ساله موجوديت جمهوري اسلامي, جنبش کارگري و مبارات گسترده کارگران مهر خودش را بر وقايع و اتفاقات سال گذشته زد. به يک معنا مي شود گفت يکي از ويژه گي هاي برجسته سالي که گذشت به ميدان آمدن وسيع کارگران و نقش برجسته جنبش کارگري بود. براي اولين بار کارگران ايران در گوشه وکنار کشور با اعتصابات و اعتراضات گسترده کل حکومت را به مصاف طلبيدند. مبارزاتي که در نوع خود ابعاد و دامنه بسيار فراتر و بشدت راديکال تري به خود گرفت و در برابر چشمان مات و مبهم حکومت, کارگران و جنبش کارگري با قدرت به ميدان آمدند. از اعتصابات و اعتراضات کارگران نساجي در کاشان و قزوين گرفته تا يزد و تهران و سنندج, از اعتصابات و مبارزات برجسته و بسيار مهم کارگران شرکت واحد گرفته تا مبارزات کارگران معادن در کرمان و سنگرود، تا مبارزات باشکوه کارگران ايران صدرا و دهها و دهها اعتصاب و مبارزه باشکوه ديگر که ارکان حکومت رابه لرزه درآورد.

مبارزات کارگران و گسترش اعتصاباتشان, رسانه هاي حکومتي و رسانه هاي غربي را که مشغول گرم نگه داشتن بحران هسته اي جمهوري اسلامي با غرب وآمريکا بودند را پشت سرگذاشت و با دور زدن اينها و تبديل کردن مبارزات کارگران بويژه اعصابات گسترده کارگران شرکت واحد, سال ٨٤ را به سال کارگران تبديل کرد. براي اولين بار در طول دو دهه گذشته کارگر و مبارزه کارگري نه تنها در حاشيه نماند بلکه در راس اخبار و گزارشات خبري و سياسي در مورد ايران قرار گرفت وبه يک معنا به مسئله حکومت تبديل شد.

اعتراضات گسترده کارگران واحد و همبستگي جهاني با اين مبارزات و اعلام ١۵ فوريه امسال به عنوان روزحمايت از مبارزات کارگران در ايران و انعکاس وسيع اين اخبار در سطح جهان, جنبش کارگري و نقش کارگران را در دخالت در روند هاي سياسي در ايران به ثبت رساند. توجه ها به کارگر و نقشي که جنبش کارگري مي تواند در رقم زدن اوضاع متحول ايران بازي کند , جلب شد. مبارزات کارگران، سد سکوت و سانسور را در هم شکست.

در کردستان کارگران نساجي به ميدان آمده و طي يک مبارزه طولاني و باشکوه موجي از همبستگي کارگري را به راه انداخت. مبارزات کارگران نساجي ها در کردستان بخشا اشکال و شيوه هاي جديدي از سازمانيابي کارگران و نقش مجمع عمومي در هدايت روزمره اين اعتصاب و مبارزه و به پيروزي رساندنش را به نمايش گذاشت. دخالت حزب کمونيست کاگري در اکثر اين مبارزات تحولي مهم و فاکتوري جدي در وسعت بخشيدن به ابعاد اخبار و اطلاع رساني به موقع و هدايت درست آنها را نشان داد.

با توجه به تمامي آنچه که در اينجا با آن اشاره شد و با توجه به درجه آمادگي و روحيه اعتراضي موجود در کل جنبش کارگري, اول مه امسال را مي شود و بايد هر چه با شکوهتر و قدرتمندتر برگزار کرد. کارگران و جنبش کارگري در سال گذشته قدمهاي بزرگي را به جلو برداشته است. توانستند تعرضات حکومت و کارفرمايان را عقب زده و نمونه هاي موفق و پيروزمندانه اين مبارزات را به نمايش بگذارند. با توجه به مجموعه پيشرفت هاي کل جنبش کارگري در ايران و وجود فضا و جو مبارزاتي گسترده در ميان کارگران در کردستان قطعا از آمادگي بيشتري براي برگزاي مراسم ها و جشن هاي اول ماه مه برخوردار بوده و مي توان با قدرت به استقبال برگزاري مراسم هاي اول مه رفت.

با توجه به دستاوردهاي با ارزش مبارزاتي کارگران در ايران, امسال بايد در شهرهاي کردستان اول مه را بايد به يک روز به ياد ماندني و تاريخي تبذيل نماييم.

واقعيت اين است که عليرغم جوان بودن جنبش کارگري و جوان بودن رهبران و فعالين عملي در کردستان, کارگران نشان دادند که آمادگي و روحيه نه تنها به ميدان آمدن براي گرفتن مطالباتشان را دارند, بلکه از نظر سازماني و در سطح محلي تجربه ها و شيوه هاي جديدي از اشکال سازمانيابي کاگران و رهبري روزانه و عمومي مبارزات کارگران را هدايت کرده و به پيروزي برسانند.در اول مه امسال تريبونها و مراسم هاي سخراني ها و جشن هاي کاگران بايد در دست و در اختيار اين رهبران کارگري قرار گرفته تا کل کارگران و مردم در کردستان ببينند و بدانند که اينها همان کارگراني هستند که مبارزات طولاني و باشکوه نساجي کردستان و شاهو را هدايت و رهبري کرده و به پيروزي رسانده اند.

بايد به کل جامعه اعلام کرد که کارگران در کردستان پا به پاي کارگران در سراسر ايران ارج و قرب رهبران خود را مي دانند.کارگران و رهبران عملي مبارزات جاري کارگران در کردستان درطول يک سال گذشته ثابت کردند که مي توانند کارهاي بسيار بزگتر از رهبري محلي يک اعتصاب و مبارزه و به پيروزي رساندنش را در دستور بگذارند. اين رهبران را بايد در اول مه به جامعه معرفي کرد. بايد گفت که اينها رهبران واقعي نه فقط مبارزات کارگري بلکه مبارزات کل مردم بر عليه حکومت بوده و هستند. کارگر در کردستان و مبارزه کارگري نماينده دارد, رهبر و سخنور دارد, چهره هاي تاثيزگذار و مسلط به امر سازمانيابي کارگران را دارد, که امر اين کارگران امر رهايي کل مردم از نکبت سرمايه و جمهوري اسلامي است.

از همين امروز بايد دست به کار شد. بايد تماس ها و نشستها را مرتبا برگزار کرد. بايد برنامه ريخت. آماده بود. مطالبات و خواستهاي کارگران را تهيه و تنظيم کرد. بايد قطعنامه هاي راديکال و بيانيه هاي اول مه را با خصلت عميقا ضد سرمايه داري وضد کارمزدي و براي رهايي کل جامعه آماده کرد. بايد ميتينگها, راهپيماييها و تظاهراتهاي اول مه را هر چه باشکوهتر برگزار کرد. بايد زنان و کودکان کارگران به همراه کارگران کارخانه ها و واحدهاي توليدي دست در دست هم اين روز را گرامي بدارند.

مطالباتي نظير افزايش دستمزدها, حق اعتصاب و تشکل, پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه کارگران, برخورداري همه کارگران و بويژه کارگران بيکار از بيمه بيکاري مکفي حد اقل ماهانه ۵۰۰ هزار تومان, به رسميت شناخته شدن تشکل هاي مستقل کارگري و... بايد در سرلوحه و خواست اصلي تمامي ميتينگها و تظاهراتها و تجمعات کارگري در اين روز باشد. آزادي کارگران دستگير شده، جلب همبستگي و حمايت ساير بخش هاي کارگري, طرح خواستها و مطالبات کارگران و بحث و سخنراني حول و حوش آنها، بايد يک موضوع ثابت و اصلي مراسم هاي اول مه امسال باشد.

اول مه امسال بايد روز تعرض کارگران, روز اعلام کيفرخواست کارگران بر عليه سرمايه داران و دولت حامي شان, وروز اتحاد و همبستگي و مبارزه براي گرفتن دهها خواست و مطالبه برحق کارگران باشد. در اين روز بايد کار را تعطيل کرد. اول مه بايد تعطيل شود. در اول مه کارخانه ها خلوت و کارگران در خيابانها مي باشند. اول مه را بايد به يک روز تاريخي و به ياد ماندني در تاريخ مبارزات کارگران در تبديل کرد.اين کار شدني است.

٣٠ مارس ٢٠٠٦