احضار و تهدید کارگران محکوم است

  محمود صالحی - 22 خرداد 1384

  دولت برای مقابله با اعتراضات روبه گسترش کارگری به احضار و تهدید فعالان کارگری پرداخته است. این اعتراضات کارگری برای دستیابی به مطالبات طلمبار شده کارگران طی بیست وهفت سال گذشته است و نتیجه هیچ تحریک و طوطئه ای نیست.  به همین دلیل با دستگیری، احضار و تحت فشار گذاشتن کارگران مبارز، اعتراضات کارگری پایان نمی یابد. این امری است که هم برای فعالان کارگری و هم برای دستگیر کنندگان کارگران احتیاج به اثبات ندارد. بدنبال اعتراضات کارگران اخراجی شاهو که منجر به رای هیات تشخیص به بازگشت به کارشان شد تاکنون دو نفر از فعالان کارگری کارخانه شاهو بنامهای هادی احمدی و خالد سواری در روزهای 17 و 18 خرداد به مدت کوتاهی توسط مقامات امنیتی احضار و مورد آزار و تهدید قرار گرفته اند که در این میان هادی احمدی از ناحیه گوش آسیب دیده است. این در حالی است که کارفرما هنوز رای هیات تشخیص مبنی بر بازگشت به کار کارگران را  نپذیرفته و به آن اعتراض کرده است.

 

احضار، تهدید، و اذیت و آزار کارگران محکوم است. فعالان کارگری نباید دستگیری و رفتاری که با آنها در طول بازداشت میشود را پنهان کنند. خبر هر دستگیری فعالان کارگری باید بسرعت پخش شود و به اطلاع کلیه تشکلهای کارگری و مترقی در جهان رسانده شود. خود فعالان کارگری دستگیر شده باید بدانند که گروههای بسیاری برای آزادی آنها مبارزه و اعتراض می کنند. فعالان کارگری باید رفتاری که با آنها در زندان میشود را علنی کنند و مقامات امنیتی باید بدانند که رفتارشان با کارگران دستگیر شده پنهان نخواهد ماند و علنی خواهد شد. مقامات امنیتی باید بدانند که آنچه فعالان کارگری در هنگام بازداشت و تحت فشار بیان می کنند هیچ ارزشی ندارد.

بازتکثیر از: انجمن کارگری جمال چراغ ویسی

2005-06-15

www.akjamal.com

ajoman_kargarijamal@yahoo.com