تجمع بيش از سه هزار کارگر با شعار علیه "وال استریت ایران"

امروز ٢٩ آبان (٢٠ نوامبر) بيش از سه هزار كارگر در اعتراض به تهاجم جديد رژيم به زندگي و معيشتشان كه تحت عنوان طرح تغيير در قانون كار ضد كارگريشان صورت گرفته است، در مقابل مجلس اسلامي جمهوري اسلامي تجمع كردند. اين روز، مصادف با سالگرد تصويب قانون كار جمهوري اسلامي بود، خانه كارگر جمهوري اسلامي مثل هر سال در دل دعواهاي درون حكومتي شان برنامه داشت كه تعداد معدود از كارگران را تحت اين عنوان به مقابل مجلس ببرد تا اعتراضات كارگران را دستمايه اي براي خود كند. اما كارگراني كه از اين موضوع خبردار شده بودند، فرصت را غنيمت شمرده و در مقابل مجلس اسلامي گرد آمدند و با حركت اعتراضي خود برنامه از قبل چيده شده مزدوران خانه كارگر را در هم ريختند و با شعارهاي مرگ بر سرمايه دار، تغيير قانون كار، والستريت ايران دست به اعتراض زدند.

نفس وجود شعارهاي مرگ بر سرمايه داري و اشاره به والستريت آمريكا نشانگر همراهي كارگران ايران با جنبش جهاني ضد سرمايه داري اي است كه امروز به جنبش ٩٩ درصد ها، جنبش والستريت، و جنبش اشغال ميادين در سطح جهان شهره يافته است. جنبشي عليه سرمايه داري كه دنيايي بهتر را فرياد ميزند. جنبشي جهاني كه بپا خاسته و فرياد ميزند كه بار بحرانتان را قبول نميكنيم و عليه كل نظم موجود است و كل سيستم اقتصادي، سياسي و اجتماعي را دارد به چالش ميكشد.

در تجمع اعتراضي امروز اعتراضي در تهران مقابل مجلس اسلامي، كارگران با در دست داشتن پلاكاردهايي كه بر رويش نوشته شده بود، كارگر، كارگر اتحاد اتحاد، وزير بي لياقت استعفا استعفا، مرگ بر سرمايه دار، و با اشاره به والستريت در واقع دارند به نوعي اولتيماتوم خود را ميدهند و مقابل مجلس اسلامي را كه همواره محل تجمعات اعتراضي كارگران و بخش هاي مختلف جامعه بوده است، را به محل تجمعات بعدي خود اعلام ميكنند.

در اين حركت اعتراضي كارگران همچنين با شعار تغيير قانون كار، اعتصاب اعتصاب، بطور واقعي اعلام داشتند كه زير بار تهاجمات رژيم بر زندگي و معيشتشان نخواهند رفت و با نيروي اعتصاباتشان مقابل اين زورگويي ها خواهند ايستاد.

چرا كه رژیم اسلامی تحت عنوان طرح تغییر در قانون كار میخواهد كارگر را در مقابل تعرض جدیدی قرار بدهد. از جمله سپردن ساعت كار به توافق كارگر و كارفرما و تبديل ساعات طولانی كار به شكل رایج كار در محیط‌های كار يك وجه مهم اين تهاجم است. چرا كه كارگر تحت عنوان توافق با كارفرما، بخاطر دریافت دستمزدهای یک چهارم خط فقر ناگزیز به تن دادن به ساعات طولانی‌تر كار میشود. شرایطی كه در كنار قراردادهای موقت و پیمانی دست كارفرما را هرچه بیشتر باز میگذارد كه كارگران را مثل یك برده مطلق به كار گیرد. نكات دیگر این تغییرات در قانون كار نيز در راستای زدن از هرگونه مزایایی است كه میتواند به كارگر تعلق گیرد، مثل كاهش حق شیفت و نوبت كاری‌ها، قطع تعلق ٤٠ درصد دستمزد بیشتر به كار در روزهای تعطیل و اضافه كاری‌، كاهش مرخصی سالانه كارگر و غیره. تغییراتی كه اساسا دست كارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه تر كارگر باز میگذارد. روشن است كه قانون كار جمهوري اسلامي قانون بردگي كارگر است. اما جمهوري اسلامي اين تهاجمات را تحت عنوان تغيير در قانون كار در دستور گذاشته است، تا وضع كارگر را آنچه كه هست، وخيم تر كند و آخرين لقمه سفره كارگران و خانواده هاي كارگري را به جيب زند. اعتراض امروز كارگران در ايران به اين تهاجمات جنايتكارانه هر روزه رژيم اسلامي به زندگي و معيشتشان بود.

از جمله ديگر شعارهاي اين حركت اعتراضي كارگران شعارهاي مجلس به اين بي غيرتي هرگز نديده ملتی، وزير بي لياقت استعفا استعفا بود.

در اين حركت اعتراضي مزدوران خانه كارگر تلاش در كنترل اوضاع و مهار حركت كارگران را داشتند. اما كارگران با شعارهايشان جواب درخوري به آنها و تهاجمات هر روزه اين حكومت دادند. حركت اعتراضي امروز كارگران در ايران بيش از بيش پيوستگي اعتراضات كارگران و مردم ايران را با جنبش جهاني عليه سرمايه داري ، جنبش والستريت به نمايش گذاشت. حركت امروز كارگران ايران يك شروع بود. کارگران به میدان می آیند تا بساط چپاولگران را در هم پیچيند.* شهلا دانشفر