حداقل دستمزد كارگران حداكثر بيشرمي رژيم


شورايعالي کار جمهوري اسلامي اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران در سال ٩١ با افزايش ١٨ درصد معادل ٣٨٩ هزار و ٧٥٤ تومان خواهد بود. براي همه از دولتي ها و شوراهاي اسلامي شان تا کارگران و مردم محروم روشن است که اين رقم چندين بار از خط فقر تعيين شده توسط حکومت هم کمتر است و با توجه به تورم لجام گسيخته اين يعني قدرت خريد کارگران از سال قبل نيز به مراتب پائين تر خواهد بود. اين تصميم بيشرمانه مشتي مفتخور و جنايتکار براي تحميل يک بردگي مطلق به اکثريت جامعه است و کارگران آنرا نخواهند پذيرفت..