به رفقاى کارگر در ماشين سازى اراک
قدام شوراى اسلامى را محکوم کنيد و طومار کارگران کاشان براى حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان را امضا کنيد
اقدام شوراى اسلامى را محکوم کنيد و طومار کارگران کاشان براى حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان را امضا کنيد

رفقاى کارگر

از طرف شوراى اسلامى ماشين سازى اراک اعلام شده است که سه هزار کارگر شاغل اين کارخانه طومارى را خطاب به خاتمى امضا کرده اند که در آن از جمله گفته شده است در صورتيکه طرح تثبيت قيمت ها بطور واقعى اجرا شود، ما با حداقل دستمزد تعيين شده موافقيم. بعلاوه در اين طومار به نظام جمهورى اسلامى اعلام وفادارى شده است. اين ادعاها را شوراى اسلامى به نام شما و با سوء استفاده از اسم شما صادر کرده است.

در شرايطى که حداقل دستمزد تعيين شده حتى اگر قيمت ها کاملا ثابت بماند کوچکترين نياز زندگى هيچکس را تامين نميکند و سه بار از خط فقر اعلام شده توسط خود حکومت کمتر است، اين ادعا که در صورت ثابت ماندن قيمتها، حداقل دستمزد تعيين شده مورد قبول ما است يک خودشيرينى اسلامى براى حکومت مرتجع اسلامى است. هيچ کارگرى اين سطح بيشرمانه دستمزدها را نميپذيرد. اقدام شوراى اسلامى کارخانه ماشين سازى اراک در عين حال تلاشى ضدکارگرى در مقابل حرکت درخشان کارگران کاشان است که سه هزار نفر از آنان در طومارى اعلام کردند که دستمزدهاى کمتر از ٤٥٠ هزار تومان را نخواهند پذيرفت. اين اقدامى ضدکارگرى در مقابل کارگرانى است که در مراکز مختلف مشغول جمع آورى طومار در همراهى با کارگران کاشان هستند. بعلاوه اعلام وفادارى به حکومت اسلامى، يکى از مرتجع ترين و ضدکارگرترين حکومت هاى سرمايه دارى در جهان که زندگى دو نسل از مردم و بويژه طبقه کارگر را تباه کرده است تنها کار مزدوران حکومت است.

رفقاى کارگر ماشين سازى اراک

اين ادعا امروز به اسم شما منتشر شده است و لازم است شما علنا به آن جواب دهيد و اقدام شوراى اسلامى اين کارخانه را محکوم کنيد. تشکيل مجمع عمومى بدهيد و ضمن رد ادعاى ضدکارگرى شوراى اسلامى و طرد آنها، طومارى در دفاع از خواست حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان جمع آورى کنيد و آنرا در سراسر جامعه منتشر کنيد. آنرا به همه رسانه ها و سايتها و از جمله به راديو و تلويزيون انترناسيونال ارسال کنيد تا از اينطريق قطعنامه شما به گوش کارگران در سراسر کشور برسد. امروز حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان يک خواست مهم و متحدکننده کارگران در سراسر کشور است. اين خواست بايد کارخانه به کارخانه و محله به محله به شکل طومارهاى بلندبالا توسط کارگران و معلمان و ساير حقوق بگيران زحمتکش اعلام شود و نسخه اى از آن براى وزارت کار و رئيس جمهور و ساير ادارات ذيربط دولتى ارسال شود. با امضاى طومار کارگران کاشان براى حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان، پاسخ دندان شکنى هم به شوراى اسلامى بدهيد و توطئه ضدکارگرى و کثيف آنها را به ضد خود کنيد.

همينجا اين نکته مهم را نيز تاکيد ميکنم که همسران کارگران ماشين سازى اراک ميتوانند نقشى مهم در دفاع از حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان بازى کنند. کميته اى براى حداقل دستمزد از ميان خود سازمان دهند و کل مردم زحتمکش محلات شهر اراک را حول اين خواست بسيج کنند. لازم است که کل خانواده هاى کارگرى و همينطور معلمان، کارگران بيکار و جوانان جوياى کار، جمع ها و کميته هائى حول حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان تشکيل دهند، طومار جمع آورى کنند و توده هرچه وسيعترى را به گرد اين خواست متحد کنند. اين يک خواست مهم کارگران در اول مه امسال است. با تمام قوا حول آن متحد شويم.