انترناسیونال ۲۶۷

شهلا دانشفر

گستاخي رژيم عليه کارگران را با انزجار و اعتراض وسيع خود پاسخ دهيم

احکام زندان براي ٤ نفر از کارگران شرکت واحد

رژيم اسلامي براي ٤ نفر از کارگران شرکت واحد آقايان عطا باباخاني٬ سعيد ترابيان٬ يعقوب سليمی و علي زاده حسيني احکام زندان صادر کرده است. اين کارگران به جرم شرکت در اعتصاب زمستان ٨٤ به ٦ تا ١٤ ماه حبس تعليقي محکوم شده اند. جرم اين کارگران مبارزه براي افزايش دستمزدهاي زير خط فقرشان و مبارزه آنان براي تثبيت حق برپايي تشکل خود٬ سنديکاست و جمهوري اسلامي بيشرمانه براي اين کارگران تحت عنوان اقدام عليه امنيت ملي احکام زندان صادر کرده است. اين اقدام جمهوري اسلامي يک گستاخي آشکار در حق اين کارگران و در حق کل طبقه کارگر و کل جامعه است و بايد با اعتراض گسترده کل مردم پاسخ بگيرد.

واقعيت اينست که با تحميل قراردادهاي برده وار موقت کاري و ساعات طولاني کار و تحميل دستمزدهاي زير خط فقر و بکار گرفتن چماق هر روزه بيکاري بر سر کارگران است که ميشود چنين پولهاي افسانه اي را به جيب زد و کارگران و کل جامعه را به قهقرا کشاند. بنابراين روشن است که مبارزه کارگران براي برپايي تشکل خود و براي افزايش حقوقشان٬ امنيت اين رژيم جنايتکار را بهم ميريزد و با سرکوب و زنداني کردن آنهاست که ميتوان اين دزدي هاي ميلياردي را انجام داد و جامعه را به محل يكه تازي مفتخوران سرمايه دار تبديل کرد. از همين روست که هر صداي اعتراضي با تهديد و ارعاب روبرو ميشود٬ صف اعتراض کارگران با حمله نيروهاي انتظامي روبرو ميشود٬ اجراي طرحهايي چون طرح امنيت اجتماعي در دستور گذاشته ميشود و طبعا در ادامه همين سياست هاست که براي کارگران شرکت واحد احکام زندان صادر ميشود. بدين ترتيب به روشني ميتوان دريافت که هدف صدور چنين احکامي عقب راندن اعتراضات نه تنها کارگران شرکت واحد٬ بلکه عقب راندن کارگران نيشکرهفت تپه٬ کارگران کيان تاير٬ کارگران نساجي هاي کردستان و کل کارگران و کل جامعه است. اما سئوال اينست که چرا امروز بعد از دو سال از اعتصاب با شکوه زمستان ٨٤ کارگران شرکت واحد٬ رژيم اسلامي دست به صدور چنين احکامي زده است.

اعتصاب قهرمانه زمستان ٨٤ کارگران شرکت واحد که هفده هزار کارگر را در بر گرفت٬ اعتصابي که ابعاد اجتماعي وسيع در سطح جامعه داشت و در سطح جهاني انعکاس گسترده پيدا کرد٬ بطور واقعي شکستي سياسي براي رژيم اسلامي بود و فضاي سياسي کل جامعه را تغيير داد و خوني تازه بر رگهاي جنبش کارگري جاري کرد. از اينرو مدتهاست که جمهوري اسلامي در انديشه انتقام گرفتن از كارگران است. اين تعرض بيشرمانه حكومت اسلامي در عين حال عكس العملي است در برابر فضاي اعتصاب و اعتراض و مبارزه كارگران كه بر كل جامعه تاثيرات جدي خودرا گذاشته است و جمهوري اسلامي كه اعتصاب و مبارزه و اعتراض را ممنوع اعلام كرده است ميخواهد چنگ و دندان خودرا به همه كارگران نشان دهد. در شرايطي که مي بينيم ٥ هزار کارگر نيشکر هفت تپه در همين هفته سرانجام تشکيل مجمع عمومي خود را تحميل کردند و در مقابل چشمان حكومتيان اعضاي هيات مديره خود را برگزيدند٬ جمهوري اسلامي اين احکام را براي کارگران سنديکاي واحد اعلام کرد٬ تا از پيشروي و گسترش بيشتر مبارزات كارگران جلوگيري كند.

قطعا اين تعرض حكومت را هم ميتوانيم عقب برانيم. اين تعرضي است كه به همه كارگران مربوط است و بايد بطور سراسري و متحدانه در برابر آن بايستيم. بايد قاطعانه در مقابل اين تعرض ايستاد. بايد صدور احکام زندان براي کارگران شرکت واحد محکوم گردد. صدور احکام زندان براي کارگران شرکت واحد در واقع تعرضي به کل کارگران در ايران و به کل جامعه است و بايد با پاسخ قاطع و اعتراض وسيع همه کارگران روبرو شود.

بسهم خود همين جا همه کارگران و همه بخش هاي جامعه را به اعتراض گسترده عليه اين گستاخي آشکار رژيم فرا ميخوانم. طبعا هفده هزار کارگر شرکت واحد نقش مهمي در اين اعتراض دارند. بايد با نصب پلاکارد بر روي اتوبوسهاي شرکت واحد اعتراض خود را به اين تعرض رژيم اعلام کنيم. بنويسيم احکام زندان براي همکاران ما بايد فورا لغو شود. بنويسيم منصور اسانلو و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند. در مقابل "دادگاه انقلاب" جمع شويم و اعتراض يک پارچه خود را اعلام کنيم. تراکت ها و اطلاعيه هاي اعتراضي به صدور اين احکام و براي آزادي منصور اسانلو٬ دانشجويان زنداني و همه زندانيان سياسي را در همه جا و در همه محلات و در دانشگاه و مراکز کاري پخش کنيم. انزجار خود را به صدور احکام زندان براي کارگران شرکت واحد اعلام کنيم و يکصدا و متحد خواهان لغو و باطل شدن تمامي پرونده هاي تشکيل شده براي کارگران٬ معلمان٬ دانشجويان و احکام قضايي صادر شده براي آنان شویم و آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي را بخواهیم.

گستاخي رژيم عليه کارگران را با انزجار و اعتراض وسيع خود پاسخ دهيم.*