انترناسيونال ۱۳۴

به استقبال اول مه برويم
جشن اول مه را هر چه گسترده تر برگزار کنيم!

۵ سئوال از شهلا دانشفر، دبير کميته سازمانده

انترناسيونال: شرايط سياسي ايران با شتاب متحول ميشود. امسال در چه شرايط سياسي مشخصي مخصوصا از نقطه نظر موقعيت جنبش کارگري به اول مه نزديک ميشويم؟

شهلا دانشفر: اول مه امسال در شرايط كاملا جديد و متفاوتي برگزار ميشود. ما در شرايطي به استقبال اول مه ميرويم كه جامعه در التهاب مبارزه ميسوزد و اين اعتراضات هر روز شكل راديكالتري بخود ميگرد و ميتوان هژموني چپ را در راس اين اعتراضات ديد كه دارد هر روز قويتر ميشود. اين را در هشت مارس و برگزاري گسترده تر آن نسبت به سال هاي گذشته و شعارها وقطعنامه هاي راديكالش كه در آن رساتر از هر وقت فرياد زنده باد آزادي زن بلند شد٬ ميتوان ديد. اين را در ١٦ آذر و قطعنامه ٢٠ آذر در دانشگاه كه تنها آلترناتيو براي جامعه را رجوع به انسان و انسانيت دانست و عليه سرمايه و تبعيض و نابرابري قد علم كرد٬ ميتوان مشاهد كرد. اين را در مبارزات گسترده جوانان عليه قوانين ارتجاعي اسلامي و شعار آزادي برابري حق مسلم ماست و در هم شكستن ديوارهاي آپارتايد جنسي و فرياد نه به حجاب اجباري در مناسبت هاي مختلف ميتوان ديد و بطور مشخص اين را در جنبش اعتراضي هر روزه كارگران و بويژه در مبارزات كارگران شركت واحد كه توجه كل جامعه و جهان را به خود معطوف كرد ميتوان ديد.
همچنين ما در شرايطي به استقبال اول مه ميرويم كه يك سال پر جنب و جوش اعتراضي كارگري را پشت سر گذاشته ايم. مبارزاتي كه نقطه اوج آن مبارزات كارگران شركت واحد بود و ١٥ فوريه روز همبستگي بين المللي كارگري با كارگران ايران را در پي داشت و بطور واقعي رنگ و روي جديدي به تحركات كارگران در ايران داد. از جمله تاثيرات آنرا در مبارزات موفق كارگران ايران صدرا٬ ايران خودرو و پتروشيمي كرمانشاه وتجمعات اعتراضي اي كه در همين مدت در شهرهاي مختلف بر پا ميشود و اعتراضات همزمان كارگران در قزوين و در ديگر شهرها مي بينيم. مبارزاتي كه در آن خواستهايي سراسري و تعرضي چون حق تشكل٬ حق اعتصاب، حق تجمع، حق تعيين ميزان دستمزد توسط خود كارگران و خواست حداقل دستمزد ٥٠٠ هزار تومان٬ اعتراض به سانسور و عدم انعكاس اخبار اعتراضات كارگري٬ موضوعات اصلي اعتراض و رودرويي كارگران با دولت و كارفرمايان بوده است و بويژه بعد از مبارزات كارگران شركت واحد٬ اين مبارزات هر روز بيشتر حول چتر خواستهاي سراسري سمت و سو پيدا كرده و بيان و شكل تعرضي تري به خود گرفته است.
و در كل ميتوان گفت هم اكنون جنب و جوش اعتراضي در محيط هاي كارگري بيش از هر وقت بالا گرفته و اين اعتراضات هر روز گسترده تر ميشود و دارد دامنه آن به مراكز بزرگ و اصلي كارگري كشيده ميشود و توجه كل جامعه و توجه سازمانهاي بين المللي كارگري بيش از هر وقت متوجه مبارزات كارگران است و كارگران در پيشاپيش جنبش انقلابي در جامعه دارند به جلو ميروند و هر روز بيشتر خواستهاي سراسري كل جامعه را در مبارزاتشان نمايندگي ميكنند.
طبعا همه اين اتفاقات مهر خود را بر اول مه امسال خواهد زد و در شرايط بسيار مساعدي براي برپايي يك اول ماه مه با شكوه و گسترده قرار داريم. اول مه امسال ميتواند فرصتي باشد كه مبارزات گسترده و وسيع كارگري٬ زير چتر سراسري تري متحد شود.
از سوي ديگر اتفاق مهم ديگري كه امسال بر فضاي سياسي ايران و فضايي كه در آن به استقبال اول مه ميرويم تاثير گذاشته است٬ بالا گرفتن بحران اتمي و رجز خواني هاي آمريكا و غرب از يكسو و جمهوري اسلامي از سوي ديگر و بوجود آمدن فضاي ملتهب جنگي است. جمهوري اسلامي ميكوشد تا اين موضوع را بهانه اي براي به حاشيه بردن اعتراضات موجود در جامعه و عقب راندن آنها تبديل كند. اين موضوع خود باعث شده كه افكار عمومي بين المللي متوجه خطر حمله آمريكا به ايران و اوضاع سياسي ايران باشد. بويژه اعتراضات كارگران شركت واحد بيش از هر وقت توجه سازمانهاي بين المللي كارگري را بخود جلب كرده است. اينها همه مولفه هاييست كه جايگاه سياسي بيشتري به اول مه امسال ميدهد.
بدون شك قدرتنمايي كارگران در روز اول مه ميتواند فضا را عوض كند. ميتواند هر دوطرف اين كشاكش را متوجه كند كه كارگران و مردم ايران در برابر آنها مي ايستند و با مبارزه اي گسترده فضا را به سمت ديگري سوق خواهند داد. بطور واقعي اول مه ميتواند فرصتي مناسب براي جلب افكار بشريت متمدن جهان به حمايت از مبارزات برحق مردم براي به زير كشيدن جمهوري اسلامي و توقف فوري تهديدات جنگي آمريكا و عقب راندن آن باشد. به عبارت ديگر اول مه امسال ميتواند روزي تاريخ ساز ومهم در جنبش انقلابي مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي و متحد شدن صف كارگران و بشريت متمدن در مقابل قطب هاي تروريست جهاني در برابر آمريكا و اسلام سياسي و در برابر جمهوري اسلامي باشد.
بايد با يك اول مه با شكوه پاسخ جمهوري اسلامي و غرب و آمريكا را داد و همه را سرجاي خود نشاند. بايد از هم اكنون فشرده براي آن كار كنيم. اول مه امسال بايد روز قدرتنمايي كارگران باشد.

انترناسيونال: با توجه به نکاتي که مطرح کرديد و با توجه به موقعيت بسيار متفاوت تر جنبش کارگري نسبت به سالهاي قبل، رهبران و فعالين کارگري امسال با چه تصويري از اول مه بايد به سراغ اين روز مهم تاريخي بروند؟

شهلا دانشفر: روز اول مه تاريخا روز اعتراض كارگر عليه سرمايه و اعلام كيفرخواست او عليه ستم و استثمار است. روز قدرتنمايي طبقه كارگر در برابر دولت و صاحبان سرمايه است. در سال يكروز است كه به اسم كارگر خوانده شده و در اين روز همه توجه ها بسوي كارگران است. در اين روز كارگران فرصت مي يابند كه بيرون بيايند و حرفهايشان را رو به جامعه بزنند. در اين روز كارگر بيش از هر وقت به موقعيت و نقش مهم خود در توليد اجتماعي پي ميبرد و بويژه خصلت جهاني اين روز بيش از بيش كارگر را به قدرت اتحاد و همبستگي اش متوجه ميكند. به عبارت ديگر روز اول مه بيش از هر وقت صف بندي طبقاتي در جامعه را مقابل چشم كارگر و كل جامعه قرار ميدهد٬ كارگر بيشتر و بيشتر به موقعيت اجتماعي خود در توليد آگاه و متوجه ميشود و خود را در تقابل مستقيم تري با دولت و سرمايه ميبيند. همه اينها خصوصياتي به اين روز ميدهد كه كارگر را در موقعيت ويژه اي قرار ميدهد. از اينرو ما شاهد بوده ايم كه اول مه همواره در بسياري از كشورها به ميدان تقابل كارگران و سرمايه داران تبديل شده است. همواره كارگران در اين روز در سراسر دنيا با اعلام قطعنامه ها و بيانيه هايشان خواستها و مطالبات خود را در مقابل جامعه و دنيا قرار داده و صداي اعتراضشان را بلند كرده اند.

بنابراين به نظر من رهبران كارگري بايد بدوا با چنين تصويري و چنين جايگاهي به استقبال اول مه بروند. به عنوان صاحبان اصلي جامعه و بعنوان كسانيكه خلق كننده نعمات زتدگي هستند٬ قد علم كنند و رو به جامعه سخن بگويند. در اول مه ما بايد شاهد قدرتنمايي بزرگ كارگران بصورت مارش و راهپيمايي كارگران در خيابانها باشيم. بايد در اول مه تريبونها از آن كارگران باشد. كارگران نبايد اجازه بدهند كه چماقداراني مثل خانه كارگر و شوراهاي اسلامي ميداندار باشند و به نام كارگر سخن بگويند. بايد در اين روز هر جا كه مراسم دولتي برپا ميشود٬ همان اتفاقي بيفتد٬ كه سال گذشته در استاديوم آزادي شاهدش بوديم.
اما نكته مهم اينست كه يك چنين روز مهم با چنين ويژگي اي را در متن اوضاع سياسي امروز بگذاريد٬ در توازن قواي سياسي امروز و موقعيت بالنده طبقه كارگر در جامعه به آن نگاه كنيد و فضاي اعتراضي موجود در جنبش كارگري و همه فاكتورهايي كه در سئوال قبل به آنها اشاره كردم را در نظر بگيريد٬ آنوقت ميتوانيد تصور كنيد كه اول مه امسال ميتواند يك اول مه با شكوه و يك اتفاق تاريخي مهم باشد اگر اين فرصت را دريابيم. بويژه من قبلا به فاكتور اوضاع جهاني نيز اشاره كردم. اول مه فرصتي است كه كارگران ميتوانند بزرگترين همبستگي جهاني را از خواستها و مطالباتشان بدست بياورند. همانطور كه اشاره كردم٬ جنبش اعتراضي كارگري بيش از هر وقت در صحنه است٬ سرها همه بطرف كارگران خم شده است. اعتراضات كارگران در ايران در صدر اخبار سازمانهاي كارگري بين المللي قرار گرفته است٬ مبارزات كارگران شركت واحد و اتفاق بزرگ ١٥ فوريه روز همبستگي بين المللي كارگري با كارگران ايران بيش از بيش اين زمينه را فراهم كرده است٬ بايد از اين فرصت سود جست.
نكته مهم مورد تاكيد من اينست كه در اول مه امسال با توجه به اوضاع داخلي و خارجي ايران، بيش از هر وقت ديگر به اتحاد و همبستگي سراسري كارگري نياز است و كارگران بايد در اين روز با بسيج گسترده ترين نيرو يك همبستگي بزرگ را به نمايش بگذارند و با مارش عظيم اول مه خود جواب دندان شكني به جمهوري اسلامي و سياست هاي جنگ طلبانه آمريكا و غرب دهند.
در هر حال شرايط خطير است و رهبران كارگري و كارگران كمونيست بايد قبل از هر چيز خطير بودن اين اوضاع را دريابند. بايد نقطه قدرتهاي كنوني را دريابند و با اتكا به آن بتوانند به استقبال يك اول مه بزرگ و قدرتمند بروند.
اول مه امسال ميتوان بزرگترين نيرو را بسيج كرد. اول مه امسال ميتوان مارش بزرگ اول مه را براه انداخت و با پرچم هاي سرخ خود و با راهپيمايي خود تمام شهر را به حركت در آورد. رهبران كارگري بايد با يك چنين افق و چشم اندازي به استقبال اول مه بروند.

انترناسيونال: رئوس مطالبات کارگران در اول مه امسال چه ها بايد باشند؟
شهلا دانشفر: روشن است كه كارگران خواهان نظامي بدون استثمار٬ بدون تبعيض و نابرابري و بدون فقر و بيحقوقي هستند. كارگران خواهان جامعه اي آزاد٬ برابر٬ انساني و پر از رفاه و شادي هستند. اينها خواستهايي هستند كه طبعا كارگران با اعلام آنها كيفرخواست خود را عليه سرمايه اعلام ميكنند و در قطعنامه هاي اول مه خود بر اين خواستها تاكيد خواهند گذاشت. در عين حال در اول مه امسال كارگران بر خواستهاي ديگري تاكيد ميگذارند كه به نظر من حمايت و پشتيباني از خواستها و مطالبات كارگران شركت واحد بايد در صدر مطالبات آنها قرار گيرد. چرا كه خواستهاي كارگران شركت واحد٬ از جمله خواست آزادي فوري و بدون قيد و شرط منصور اسانلو، منصور حيات غيبي و همه زندانيان سياسي٬ خاتمه هر گونه تعقيب و آزار فعالين و رهبران كارگري٬ خواست انحلال فوري شوراهاي اسلامي و حق مسلم داشتن سنديكا و تشكل آزاد كارگري٬ خواست بازگشت به كار تمامي كارگران اخراجي٬ خواست انعقاد قراردادهاي دسته جمعي توسط نمايندگان منتخب كارگران و خواست تعيين ميزان حداقل دستمزدها توسط نمايندگان خود كارگران و ٥٠٠ هزار تومان در ماه در قدم اول خواستهاي سراسري همه كارگران است. بايد از اين خواستها با تمام قوا حمايت كرد.
بويژه امروز همه اين را ميدانند كه پيروزي كارگران شركت واحد پيروزي كل كارگران و كل جامعه است و با توجه به جايگاه اين مبارزات در سير پيشروي جنبش كارگري٬ حمايت و پشتيباني از مبارزات كارگران شركت و احد بايد يك بند مهم قطعنامه هاي كارگران در اين روز باشد. بعلاوه خواستهاي ديگري چون پرداخت فوري تمامي دستمزدهاي پرداخت نشده و جرم محسوب شدن تعويق پرداخت دستمزدها٬ لغو قراردادهاي موقت و استخدام رسمي همه كارگراني كه بطور موقت به كار اشتغال دارند ٬ پايان دادن به اخراجها و پرداخت بيمه بيكاري كافي و حداقل ٥٠٠ هزار تومان در ماه به همه افراد بيكار٬ لغو سانسور و حق انعكاس اخبار اعتراضات كارگران در رسانه هاي دولتي٬ قرار گرفتن بازنشستگان زير پوشش تامين اجتماعي با حداقل مستمري ٥٠٠ هزار تومان در ماه٬ از جمله رئوس ديگر خواستهاي كارگران است كه ميتواند خطوط قطعنامه هاي كارگران در روز اول مه را تشكيل دهد.

انترناسيونال: هر سال کارگران قطعنامه ها و بيانيه هايي را در تجمعاتشان قرائت ميکنند. اين قطعنامه ها به نحوي موجز انتظار و موضع کارگران در قبال مسائل جامعه و اوضاع فلاکتبارشان را منعکس ميکند. در پاسخ به سئوال قبلي چند کلمه در مورد قطعنامه هاي اول مه اشاره کرديد. لطفا کمي همه جانبه تر توضيح دهيد که در قطعنامه هاي امسال چه جوانبي لازم است مورد تاکيد قرار گيرند؟
شهلا دانشفر: قطعنامه كارگران در اول مه همانطور كه قبلا هم اشاره كردم كيفرخواست كارگران عليه توحش سرمايه داري و همه مشقات آن است. کارگران بايد در قطعنامه هاي اول مه بعنوان صاحبان اصلي جامعه به ميدان آيند و رو به جامعه سخن بگويند و عزم خود را براي رهايي از ستم و استثمار و برپايي جهاني آزاد و برابر و انساني اعلام كنند. قطعنامه هاي كارگران در اول مه امسال بايد بيش از هر وقت چنين رنگ و بويي را داشته باشد.
دومين نكته مورد تاكيد من اينست كه قطعنامه كارگران امسال بايد مهر پيشروي هاي جنبش كارگري و نقطه قدرتهاي آنرا بر خود داشته باشد و كارگران از موضع قدرتمند تري خواستهاي خود را اعلام كنند و اين خواستها پرچم مبارزه كارگران براي مبارزه اي متحد و سراسري باشد.
سومين نكته اينكه قطعنامه كارگران در اول مه امسال بايد بيش از هر وقت بر شكل دادن و فراخوان به يك اتحاد و همبستگي كارگري در داخل و در سطح بين المللي تاكيد بگذارد. در همين رابطه قطعنامه هاي اول مه بايد مبارزات كارگران شركت واحد را مورد حمايت و پشتيباني قرار دهد و يك بند مهم قطعنامه هاي اول مه بايد حمايت از مبارزات بخش هاي مختلف جامعه، معلمان٬ پرستاران٬ جوانان ٬ زنان و كل جامعه باشد.
نكته بعدي اينكه در قطعنامه هاي اول مه امسال، كارگران بايد پيام قدرداني خود را به گوش تمام سازمانها و انسانهاي آزاديخواهي كه روز ١٥ فوريه در همبستگي با كارگران ايران اعلام حمايت كردند و روزي تاريخي و با شكوه را در جنبش كارگري جهاني خلق كردند اعلام كنند و بر همبستگي بين المللي كارگري از مبارزاتشان بعنوان يك حلقه كليدي در بهم زدن فضاي ملتهب جنگي تاكيد بگذارند و دنيا را به حمايت از مبارزات برحق خود در شرايط خطير كنوني فرا بخوانند. كارگران بايد در قطعنامه هايشان در اول مه به عنوان صاحبات اصلي جامعه سخن بگويند و اعلام كنند كه اجازه نخواهند داد كه سرنوشت جامعه از بالاي سر كارگران و مردم رقم بخورد. و بالاخره اينكه اول مه امسال بايد ما شاهد قطعنامه هايي باشيم كه ادامه قطعنامه ٢٠ آذر٬ ادامه مبارزات كارگران شركت واحد و به صف شدن كل كارگران و كل جامعه حول خواستها و مطالبات سراسري خود باشد.

انترناسيونال: براي هر چه قدرتمند برگزار کردن بزرگداشت اول مه چه اقداماتي را از همين اکنون بايد در دستور گذاشت؟
شهلا دانشفر: فرصت زيادي به اول مه نمانده است. كمتر از يكماه وقت داريم و بايد از هم اكنون فشرده تر كار كنيم. نقشه كارمان روشن باشد. تقسيم کار لازم را صورت دهيم و به تدارك برگزاري هر چه با شكوهتر اول مه برويم.
اول مه سال گذشته بدرجه زيادي سنت هاي رايج در درون جنبش كارگري را تغيير داد و به جلو برد. عليرغم مخالفت كردنها٬ مجوز ندادن ها كارگران مراسم مستقل خود را برگزار كردند٬ سرود انترناسيونال را پخش كردند و براي اولين بار ما شاهد بوديم كه رهبران كارگري با اسم و رسم خود به پشت تريبونها رفتند و از سوسياليسم و عليه سرمايه سخن گفتند. طبعا اين اتفاق تاثير خود را بر اول مه امسال نيز ميگذارد و امسال ديگر كارگران منتظر مجوز دادن ها نخواهند نشست و از همين اكنون ميشنويم كه همه جا صحبت از برپايي با شكوه اين روز است. براي برپايي با شكوه اين روز من به رئوس اقدامات زير تاكيد دارم :
١- مراسم مستقل خود را سازمان دهيم و مارش باشكوه اول مه و مسير راهپيمايي خود در اين روز را تدارك ببينيم.
همانطور كه قبلا اشاره كردم زمينه براي برپايي مراسم مستقل كارگري و تبديل اجتماعات به مارش اول مه و راهپيمايي در اين روز فراهم تر از هر وقت است. از هم اكنون محل برپايي مراسم و تجمعات اول مه و مسير هاي راهپيمايي خود را روشن و و برايش برنامه ريزي كنيم.
٢- يك اول مه گسترده و توده اي را سازمان دهيم.
با كارخانجات و محلهاي مختلف کار تماس و ارتباط برقرار كنيم و قرار و مدارهاي لازم را براي اين روز بگذاريم. در اول مه امسال بايد آنچنان تداركي ديد كه در همه شهرها كارخانجات مختلف با پلاكاردهاي مشخص خود و با نام كارخانه به مارش اول مه بپيوندند و شاهد راهپيمايي و تجمعات اعتراضي با شكوه در اين روز باشيم. روز اول مه نه فقط روز كارگران بلكه روز همه كساني است كه ميخواهند استثمار نباشد٬ ميخواهند ستم و نابرابري نباشد و براي آزادي و برابري مبارزه ميكنند. بايد از سوي كميته هاي برگزاري اول مه خطاب به كل جامعه فراخوان داده شود تا وسيعا در تجمعات اول مه شركت كنند.
٣- خانواده هاي كارگري را در تدارك و برپايي اول مه وسيعا دخيل كنيم.
يك بخش مهم طبقه كارگر خانواده هاي كارگري است. بايد براي برپايي يك اول ماه مه گسترده ٬ خانواده هاي كارگري را وسيعا دخيل كرد. آنها را به شركت و دخالت فعال در اين مراسم فراخواند. به كمك آنان بخش هاي هرچه وسيعتري از جامعه را به شركت در مراسم اول مه بسيج كرد. بايد آنها را به سخنراني در مراسم اين روز تشويق كرد و اسامي كساني كه آماده سخنراني و بحث در اين روز هستند را در ليست گذاشت. اول مه را بايد وسيعا جشن گرفت.
٤- بايد در قبال مراسم دولتي آماده و هوشيار بود.
تجربه سال گذشته تهران در استاديوم آزادي تجربه خوبيست. (هو کردن مقامات رژيم و خانه کارگر در تجمعات، شعار دادن و مختل کردن برنامه هاي دولتي، تلاش براي طرح قطعنامه هاي آلترناتيو همه و همه كارهايي است كه از هم اكنون بايد به فكرش بود و تداركش را ديد. بطور مثال اگر مراسم رژيم در بيرون باشد٬ بايد خود را با شعارهايمان٬ با اطلاعيه هايمان٬ با پلاكاردهايمان آماده كنيم و با حضورمان و شعارهايمان آنرا مختل كنيم. كاري كنيم كه تجمع آنها بهم بخورد همانطور كه در سال گذشته سالن استاديوم ١٢٠٠٠ نفره خالي شد. نگذاريم در اين روز مزدوران رژيم به اسم كارگر حرف بزنند.
٥- روز اول مه بايد روز به جلوي صحنه آمدن رهبران كارگري باشد.
در اول مه سال گذشته قدمهاي بزرگي در اين زمينه به جلو برداشتيم. رهبران كارگري با اسم و رسم خود به پشت تريبون ها رفتند و از سوسياليسم و عليه سرمايه سخن گفتند. امسال نيز بايد خود را براي بدست گرفتن تريبونها آماده كنيم. از هم اكنون خود را براي سخنراني كردن و ابراز وجود علني به عنوان يك فعال و رهبر كارگري آماده كنيم. تريبونها بايد مال ما باشد.
٦ - كميته هاي اول مه را اگر تا كنون تشكيل نداده ايم ٬ حتما تشكيل دهيم.
براي سازماندهي همه كارها بايد از هم اكنون در تمامي شهرها كميته هاي اول مه را تشكيل دهيم. كميته هايي كه از رهبران كارگران و فعالين كارگري در كارخانجات و محلهاي مختلف کار شكل ميگيرد و هماهنگ كننده برگزاري اين روز در هر شهر و هر منطقه است. طبعا اكنون در بسياري جاها اين كميته ها شكل گرفته است٬ اما اگر جايي هست كه هنوز اين كميته ها شكل نگرفته است بايد فورا دست به كار شد. بسيج نيرو براي اول مه و دخيل كردن مجامع عمومي كارگري براي تدارك اول مه٬ تعيين شعار ها و قطعنامه هاي اول مه و طرح آن در مجمع عمومي كارگران و متحد كردن كارگران حول خواستها و شعارهايي كه قرار است در اول مه طرح شود٬ روشن كردن محل تجمعات و مسير هاي راهپيمايي و تدارك برنامه ويژه اول مه٬ تمهيدات لازم براي مقابله با مراسم دولتي٬ آماده كردن پلاكاردها و نوشتن شعارهايي در مناسبت با اين روز بر در و ديوارها٬ تقسيم كار لازم براي امر خبر رساني از برنامه هاي اول مه و گزارش آن به رسانه هاي خبري و سايت ها و به ويژه به تلويزيون كانال جديد٬ تهيه دعوتنامه و دادن آن به مردم براي شركت وسيع در اجتماعات اول مه همه و همه از جمله اقداماتي است كه در دستور كار رهبران و فعالين كارگري و بويژه كميته هاي اول مه قرار دارد.
مي بينيد كه كارهاي بسياريست كه بايد در اين فاصله كوتاه صورت گيرد و همانطور كه بالاتر تاكيد كردم بايد با تمام قوا به تدارك اول مه با شكوه برويم. طبعا نقش فعالين كمونيست و اعضاي حزب در سازماندهي اول مه بسيار مهم است. در واقع خطاب اصلي صبحت من در اين نوشته به اين دسته از كارگران و فعالين حزبي است و انتظار ميرود كه با تشخيص شرايط خطير امروز و با چنين تصويري به استقبال اول مه بروند. انتظار ميرود كه ما را بطور هر روزه در جريان پيشرفت كارها و اتفاقاتي كه ميگذرد قرار دهند و گزارش چگونگي برگزاري مراسم در روز اول مه را به ما و بويژه به برنامه هاي ويژه اي كه به اين مناسبت در تلويزيون كانال جديد خواهيم داشت گزارش كنند. زنده باد اول ماه مه روز همبستگي كارگران. *