مقالات

 

کارگران خباز! مردم آزاديخواه کردستان! محمود صالحى يکى از کارگران خباز سقز

قاتلين كارگران را نخواهيم بخشيد!


پيروزى کارگران در گرو مبارزه و اتحاد: يك تجربه

علي مرادي (علي برقي)

آمده اند ما را بکشند!کامران روشن- اصفهان

سخني كوتاه خطاب به معلمان- از سهراب بهره مند- معلم در ايران

 گزارش از شرکت کشت و صنعت و  كاغذ سازي كارون - مهران رضائي

كار در محلات

مصاحبه با منوچهر مهدوي تبار از كارگران سنديكاي شركت واحد

بايداول مه را هرچه با شکوهتربرگذار کنيم!
محمدمحمدى - مهدى حسينى 

  در جواب به ياوه هاى ضد کارگرى
جمعى از کارگران خباز، جمعى از کارگران بيکارواخراجى سقز

در جواب به نامه "چند نفر از فعالين کارگران خباز سقز"!محمد محمدى

فاشيسم اسلامى به جان کارگر افغانستانى افتاده! علي‌ راستين

يورش به وضعيت زندگى کارگران نفت - اسد حکمت

به استقبال برپائى هر چه باشکوهتر اول ماه مه برويم

تعين اجتماعى بخشيدن به چپ - حميد تقوائى

آلمان ,بارزه طبقاتى اوج ميگيرد سياوش دانشور

اول ماه مه يا ١١ ارديبهشت؟حسن صالحي 

قطعنامه در مورد
ابراز وجود اجتماعى رهبران عملى و فعالين چپ

پيش بسوى برگزارى اول ماه مى-سليمان سيگارچى

١٥٠٠ کارگر اخراجى سد کارون ٣ نبايد تنها بمانند!- اسدگلچيني

انقلاب در راه است، حزب موجود است، کارگران بايد متشکل شوند!
مصاحبه با فاتح بهرامى درمورد

صداى پاى کارگران پشت در بيت رهبر-مصطفى صابر

جنگ حکم ها-محمود قزوينى

تعيين حداقل دستمزد توهين به شاَن انسان است -امير توکلى

قطعنامه درباره
طبقه کارگر و قدرت سياسى
مصوب پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران

افزايشى با فاصله بسيار در زير خط فقر و زير تورم - حسن صالحى

تجربه اى از کارگران آرژانتين - وريا ناظری

حزب و جامعه در ايرانبحثى ييرامون ابراز وجود اجتماعى رهبران عملى ـ حميد تقوائى

فتواى خامنه اى،
حرف مفت و نمايش زبونى!فاتح بهرامى

اطلاعيه و فراخوان جمعي از اعضای شرکت تعاوني مسکن کارگران دخانيات و خباز سقز

آيت الله طرفدار کارگر ميشود!!کريم اسدى از تهران

کارگران فلز در آلمان، به کارفرماها و دولت جوابى دندان شکن دادند

شليک به کارگران خاتون آباد،دو گام بسوى مرگ!- فاتح بهرامى

سرنگونى جمهورى اسلامى اولين گام است - مصاحبه با محمد مزرعه کاراز رهبران کارگرى پالايشگاه آبادان در انقلاب ٥٧
درباره مبارزات کارگران پتروشيمى

کارگران راديکال و سوسياليست، موقعيت و چشم انداز- اسد گلچينى

افزايش دستمزد،  کدام معيار و به چه ميزان؟- فاتح بهرامى

صحبتى با کارگران کمونيست و رهبران کارگرى - اصغر کريمى

خروس مرده کارگر کارگريسم!نکاتى پيرامون شورا و کمونيسم در جنبش کارگرى ايران
به بهانه نقد "پيش نويس منشور تشکل کارگرى ضد سرمايه دارى"- مصطفى صابر

نازائى سنديکاليسم در ايران- محمود قزوينى

"يك لنگه كفش در بيابان غنيمت است"-ياشار سهندى (از تهران)

حمايت بين المللى اتحاديه هاى کارگرى
 از کارگران پتروشيمى- ناصر اصغرى

نقش طبقه كارگر در دوره حاضر-(نامه اى از تهران)-بهروز بشارت

"زنده باد ليلا محمود"!

"ذهنيت واژگونه تقابل سنديکا و شورا"!!
فاتح شيخ الاسلامى - اسد گلچينى(انتشار مجدد يک نوشته)

اتحاديه بيکاران عراق
و نقش آن در شکل دادن به محيط سياسى عراق-عصام شکرى

على فرهنگ-اعتصاب کارگرى و "بخطر افتادن جان مردم"!

بياد حمايت مردم شهر مريوان
از اعتصاب کارگران شرکت نفت در قيام ٥٧-عبدالله کهنه پوشى (عبه شيخ عزيز)

شليک به کارگران خاتون آباد - آغاز يک دوره جديد - سياوش دانشور

به ياد کارگران ذوب مس که به خاک افتادند!-مهرنوش موسوى

پيام به
کارگران ذوب مس و مردم خاتون آباد و شهر بابک کرمان

به گلوله بستن کارگران سرنگونى رژيم را تشديد خواهد کرد - اسد گلچينى

فقر و فلاکت در دنيا مرز نمى شناسد -وريا احمدى

به کارگران قراردادی: جمهوری اسلامي مشروعيت ندارد! ناصر اصغری 

مصاحبه انقلاب کارگری شماره ۱۰ با فاتح بهرامی سردبير انترناسيونال هفتگي

مبارزه برای کاهش ساعت کار - ناصر اصغری - ۱۴ ژانويه۲۰۰۴

در گراميداشت قربانيان بم جمعی از کارگران صنايع تهران- کرج 

بايد از تشکل شروع کرد!-ناصر اصغرى

در ايران خودرو يک جنگ نابرابر در جريان است
از نشريه انقلاب کارگری شماره ۸ 
کاظم نيکخواه-۱۰ ژانويه ۲۰۰۴ 

افزايش دستمزدها چندين برابر و فورا مصاحبه نشريه انقلاب کارگری شماره ۸ با شهلا دانشفر
۱۰ ژانويه ۲۰۰۴ 

آنچه كه پشت نپرداختن به موقع دستمزدها خوابيده است!- ناصر اصغرى-اول ژانويه 2004

انقلاب آتى در ايران يک انقلاب کارگرى خواهد بود - حسن صالحى

مبارزه عليه بيکارسازيها و موقعيت جنبش کارگرى
مصاحبه با شهلا دانشفر و کاظم نيکخواه -۲۷ دسامبر ۲۰۰۳

 کارگران کرايه اى، برده دارى مدرن -وريا احمدی -۲۰ دسامبر ۲۰۰۳

کارگران کوره پزخانه هاى آجرسازى و تلاش براى زنده ماندن! - محمد محمدى -٢٠ دسامبر ٢٠٠٣

١٦ آذر پيام همبستگى دانشجويان با کارگران

در حاشيه مبارزات کارگران پتروشيمي - مهرداد کوشا - تهران 

خانه کارگريها در سقز رسواتر مى شوند!

زنان کارگر فصلى، قربانيان نظام جهل و سرمايه را دريابيم!-محمد محمدى ١دسامبر ٢٠٠٣

کارگران پتروشيمى بازهم اولتيماتوم دادند -کاظم نيکخواه-۲۷ نوامبر

کارگران نفت و انقلاب آتى -امير توکلى

منصور حکمت و انقلاب کارگرى! مهرنوش موسوى

اعتراضات کارگران پتروشيمى و "خصوصى سازيها"-کاظم نيکخواه

کارگران نفت عليه حکومت بايد به ميدان بيايند -فاتح بهرامى

کارگران پتروشيمى و جمهورى اسلامى
کاظم نيکخواه

قربانيان خاموش بردگى مزدى-نسان نودينيان

کارگران پتروشيمى راه را نشان ميدهند!-کاظم نيکخواه

"شبحى جمهورى اسلامى را تعقيب ميکند!"فاتح بهرامى

دولت دست راستى شارون: جنگ در دو جبهه
کاظم نيکخواه

عليه بيکارى متحد شويم
محمود قزوينى

سازمان دادن اعتصابى که رژيم شاه را فلج کرد
گزارش دست اول يکى از کارگران صنعت نفت
برگردان: ناصر اصغرى

جريان "کارگر کارگر"و سياست بورژوايى در طبقه کارگر
 گفتگو با حميد تقوايى

مبارزه سياسى و اقتصادى طبقه کارگر
سخنرانى منصور حکمت در کنگره سوم حزب (مهر ١٣٧٩ - اکتبر ٢٠٠٠)

ميزگرد در باره "کارگر کارگريسم"
ابراهيم ناصرى، فهميه صادقى، صابر آزاد

ايران خودرو يک نمونه است
در حاشيه مرگ يک کارگر بر اثر فشار کار
کاظم نيکخواه

دولت فرانسه: باز کردن مجدد بحث ٣٥ ساعت کار-کاظم نيکخواه

مديريت ايران خودرو ساعت کار را تغيير داد-کاظم نيکخواه 

سـخنرانى عباس مـحمدى در تظاهرات کارگران خانه سالمندان در سيدنى کانادا

سالروز يک اعتصاب تاريخى!
يک يادآورى مهم-سامى نيکنام

رشوه ي كلان در  شركت LAB!

روياى کودک، کابوس کارگر

کارگران بيکار در ميدان قزوين تهرانکارگران خباز محمد محمدی

اخاذى خانه کارگر در شهرسقز محمد محمدی

ب

وضع نابسامان بيمه درمانى کارگران
خاطره ى ازيک پيروزى-محمد محمدی 

خاطره اى از اوائل انقلاب
مبارزه کارگران بيکار در سقز براى گرفتن حق بيمه بيکارى

صندوق همبستگى مالى با کارگران اعتصابى در ايران !

بيکاران "خشونت طلب" و ميلتاريزم "متمدن" ! عبدالله شريفي

وضع نابسامان بيمه درمانى کارگران
خاطره ى ازيک پيروزى-محمد محمدی 

خاطره اى از اوائل انقلاب
مبارزه کارگران بيکار در سقز براى گرفتن حق بيمه بيکارى

صندوق همبستگى مالى با کارگران اعتصابى در ايران !

ویژه کارگران بهشهر 

کارگران چيت بهشهر: مبارزه اى آموزنده و بياد ماندنى
کاظم نيکخواه -۳۰ خرداد ۸۲

اعتراضات کارگران بهشهر و طرفدران خجول جمهورى اسلامى!
۶ خرداد ۸۲ - ناصر اصغرى

"حقوق مردم را تيغ نميزنند، بلکه با خرمنکوب خرمن ميکنند"

پادويي باند زحمتکشان برای خانه کارگر رژيم- محمد محمدی
۶ مه ۲۰۰۳

اول ماه مه ١٣٨٢ و رسانه ها - اسد گلچينی 

اول ماه مه و رضا پهلوى- کاظم نيکخواه 

يک شکست ديگر براى جمهورى اسلامى
تظاهرات خانه کارگريها با بايکوت کامل مواجه شد

شکستى مفتضحانه براى عوامل حکومت
تظاهرات خانه کارگريها با بايکوت کامل مواجه شد
-کاطم نيکخواه 

اول ماه مه قابل تغيير نيست!
زنده باد "بهشهر"- اسد گلچينى-٢٧ آپريل ٢٠٠٣ 

تجربه بهشهر:
يک پيشروي در مبارزات کارگران - فاتح بهرامي 

دنيايي ديگر خواهيم ساخت!

کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد بين المللى کجا ايستاده است؟ - کاظم نيکخواه
"احترام"
شعار اتحاديه هاى آزاد براى اول ماه مه در سطح جهان

تظاهرات بهشهر: يک نقطه عطف - مصطفي صابر ۱۹ آپريل۲۰۳۳

اى ال او جمهورى اسلامى را از قلم انداخت!
 ناصر اصغرى

افزايش بارآورى و سهم کارگران
گزارشى از سوئد - کاظم نيکخواه 

حداقل دستمزد و عدم تعادل ميان درآمد و هزينه زندگي کارگران - مهرداد کوشا  

از ساقه هاى رنج تا خوشه هاى برنج -۲۷ مارس ۲۰۰۳

تا خط فقر فاصله بسيار است: شرمتان باد!  پيرامون افزايش ٢٢ درصدى دستمزد- کاظم نيکخواه- ۲۷ مارس ۲۰۰۳

تجربياتی از مبارزات کارگري
مبارزات کارگران آتش نشانی در انگلستان - قسمت اول           مريم   کوشا 
مارس ٢٠٠٣ 

افزايش دستمزد تا خط فقر!- شهلا دانشفر - فوريه ۲۰۰۳

سازمان جهاني کار در تلاشي عبث- کاظم نيکخواه- ژانويه ۲۰۰۳

کارگران و دستمزد - کاظم نيکخواه - ژانويه ۲۰۰۳

کارگران بارانداز آمريکا، کارگران نفت ايران - علي جوادي     نوامبر ۲۰۰۲

قلمرو ضرورت، قلمرو آزادى
در ضرورت کاهش مداوم زمان کار٭

شوراهاي اسلامي بايد بر چيده شوند!  محمود قزويني -            ژوئن ۲۰۰۲

فاشيسم در پاريس ، فاشيسم در تهران - کاظم نيکخواه - مه ۲۰۰۲

در اول ماه مه جهان چهره ديگري داشت!  علي جوادي - مه ۲۰۰۲

سازماندادن مبارزه براي افزايش دستمزد،
ضد حمله کارگران عليه رژيم - فاتح بهرامي - فوريه ۲۰۰۲

جمهوري اسلامي و کارگران
وزير تازه، نقشه هاي کهنه! - مصطفي صابر
-
دسامبر ۲۰۰۱

اعتصابات وسيع کارگري در راه است! - مصطفي صابر        سپتامبر ۲۰۰۱

حق اعتصاب در بازار سياست ايران! - مصطفي صابر                  اوت ۲۰۰۱

کار نقد، دستمزد نسيه
 کاظم نيکخواه
- ژوئيه ۲۰۰۱

بحران کارگري در برابر مجلس!- مصطفي صابر - ژوئيه ۲۰۰۱

برپايي جنبش مجمع عمومي هاي کارگري يک ضرورت حياتي و عاجل براي طبقه کارگر- فاتح بهرامي - ژوئيه ۲۰۰۱

دستمزد کارگران را چرا پرداخت نميکنند ؟  فاتح بهرامي          ژوئيه ۲۰۰۱

اقتدار ملي ، اشتغال و انقلاب  کارگري!  مصطفي صابر -         آپريل ۲۰۰۱

کارگران بايد دخالت کنند- مصطفي صابر ـ سپتامبر ۲۰۰۰ 

زنده باد جنبش مجامع عمومي- مصطفي صابر -اوت ۲۰۰

خاطره اي از بزگزاري جشن اول مه
زير سايه خفقان جمهوري اسلامي - ايرج رضايي
- سپتامبر ٩٩

اپوزسيون فعالين در جنبش اتحاديه اي آمريکا
دستاوردها و موانع
گفتگوي علي جوادي با کيم مودي
- سپتامبر ٩٩

دو سال سرخ در ايتاليا  جنبش شورايي تورين  -  آذر ماجدی سپتامبر ٩٩ 

از مبارزات کارگران زن در سينا دارو   -  گفتگوي مينا احدی  با  آذر موسوي - سپتامبر ٩٩

جنايت در ابعاد وسيع - کاظم نيکخواه سپتامبر ٩٩

يادداشتهايي در باره مبارزه قانوني- کورش مدرسي  سپتامبر ٩٩ 

تجربه تشکلهاي کارگري در کردستان -  رحمان حسين زاده  سپتامبر ٩٩

شرح  يک تجربه شوراي کارگري کارخانه ايرانيت- سعيد مدانلو  سپتامبر ٩٩

دولت رفاه مرد         زنده باد انقلاب کارگرى!
سوسيال دمکراسى و جنبش کارگرى در سوئد١٩٩٤ - ١٩٩٠

 جنبش کارگران بيکار در کردستان عراق
حرکت اميد بخش جنبش کارگري - رحمان حسين زاده  - مه ۹۳

***

شعر

زنده باد کميته کمونيستي کارخانه - منصور حکمت 

" کارگر به پيش "-سعيد رفيعي

 

 

گفتگويي تکان دهنده از سايت اتحاد با کارگري از پروفيل ساوه

چپاولگران را راحت نگذاريم- حسن صالحي

از هفته همبستگي بين المللي کارگري با تمام قوا حمايت کنيم

گستاخي رژيم عليه کارگران را با انزجار و اعتراض وسيع خود پاسخ دهيم

بهبود وضعيت كودكان همين امروز

گزارشي از مراسم هاي باشکوه روز جهاني کودک در ايران

به مناسبت روز جهاني کودک- بهروز بهاري

کارگران و معضل بيمه درماني و وضع بهداشت-   گفتگو با کريم سهرابي  از ايران

كارگران ايران و مبارزه طبقاتي - ياشار آذري از ايران

هر كار بكنيد ما اين مطالبه را داريم -  مصاحبه با کارگري از سد گاوشان

گزارشي از ادامه مبارزه قدرتمند كارگران نيشگر هفت تپه

دستمزد عرصه مستقيم کشاکش کار و سرمايه
بهمن رادان فعال کارگري از ايران

بخاطر وضعيت وخيم اقتصادي کارگران نبايد تن به محافظه كاري دهند- اميد سرخ

اطلاعيه پاياني اولين گردهمايي نهادهاي همبستگي با کارگران ايران در خارج و جاي خالي حمايت از دستگير شدگان اول ماه مه امسال

گرامی باد 1 ماه مه، روز جهانی کارگر
مه 68، تجربه های جنبش دانشجوئی و کارگری
مرجان افتخاری

پاسخ محکم کارگران و مردم به سياست سرکوب جمهوري اسلامي

درس بزرگ اعتصاب نیشکر هفت تپه - اصغر کریمی

پيشرفتهاي بزرگ و انسانهاي کوچک
نگاهي به تشکل يابي جنبش کارگري و سياستهاي انحلال طلبانه منشعبين

گوشه اي از مبارزات کارگران معادن ذغال سنگ در آمريکا
سالهاي (١٩٦٤ - ١٩٨٠) - نوشته: پاول.جي.نايدن-
ترجمه و تلخيص: نادر احمدي

ترور فعال كارگري، هفت تپه و فولاد مباركه- کامران روشن- اصفهان

وقتی آمریکا مجبور میشود مدافع طبقه کارگر ایران شود..سعيد ولدبيگي

زندانهاي آمريکا مسلخ زندانيان - نادر احمدي

چرا جمهوري اسلامي را بايد از سازمان جهاني كار اخراج کرد؟ مرتضي فاتح از ايران

کارگران چيني قربانيان رشد سرمايه داري لگام گسيخته - نادر احمدي

دست رژيم اسلامى از زندگى کارگران افغانستانى کوتاه! سياوش دانشور

کارگران بيکار در مرز ايران و عراق
نگاهي به کار وزندگي کارگران بيکار( کاروانچي ها)- در مناطق مرزي- گزارشي از مراد

وقتی آمریکا مجبور میشود مدافع طبقه کارگر ایران شود..سعيد ولدبيگي

کارگر و جنبش کارگری را چگونه تعریف میکنید؟ ضعفهای جنبش کارگری کدامست؟ حميد تقوايي

آمادگي براي بعد از اعتصاب و اعتراض . كاظم نيكخواه

محفليسم در برابر تحزب طبقه كارگر
كاظم نيكخواه

قانون كار و كارگران
 گفتگو با اصغر كريمي در برنامه تلويزيوني "كارگران و يك دنياي بهتر

موج جديد بيكارسازيها در پيش است
شهلا دانشفر

خصوصي سازي و دعواي خانوادگي سرمايه داران
مرتضي فاتح از ايران

سنديکا يا شورا مسئله اين نيست، بحث در اين است!
ياشار سهندي از ايران

نان شب كارگر از طريق تشكل تأمين مي‌شود!
ناصر اصغري

كارگراني كه دست به اعتراض "غيرقانوني" بزنند از كشور اخراج ميشوند
داوود رفاهي – دوبي

خطاب به شما كه جبهه سوم را فرا خوانديد! خطاب به سازمانهاي كارگري و سازمانهاي آزاديخواه در سراسر جهان

 جمعي از کارگران غرب تهران
توليد آزبست در ايران
ناصر اصغري

شكايت كنفدراسيون اتحاديه هاي آزادي كارگري و فدراسيون بين المللي كارگران حمل و نقل از جمهوري اسلامي به سازمان جهاني كار

 آيا به شما هم چنين مي رسند؟
ناصر اصغري

در حاشيه شورش كارگران نساجيها در بنگلادش ناصر اصغري

گزارشهاي داوود رفاهي از دوبي

فرمان خامنه اي و خصوصي سازيها

شهلا دانشفر

به سازمان جهاني كار "آي ال او " اعتراض كنيم
شهلا دانشفر

جبهه سوم و مردم ايران شهلا دانشفر

در حاشيه گزارش كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد كارگري
كاظم نيكخواه

 

جمهوري اسلامي بايد از سازمان جهاني كار اخراج گردد

اعتصاب اعتصاب حق مسلم ماست-كارگران اخراجي ايران خودرو بايد فورا سركارشان بازگردند - شهلا دانشفر

اول مه، رژیم اسلامی و کارگران - گفتگو با مرتضی فاتحی و رامین مهربان - فعالین اول مه در تهران

 

به استقبال اول ماه مه برويم- اميد رهايي از ايران

اول ماه مه و گرایشات سیاسی اجتماعی در طبقه کارگر - اول ماه مه، جنگ تروریستها، آزادی جامعه- علی جوادی

دور خیز طبقه کارگر- سياوش دانشور. اول مه ٢٠٠٦

اول مه، رژیم اسلامی و کارگران - گفتگو با مرتضی فاتحی و رامین مهربان - فعالین اول مه در تهران

اول مه امسال به خيابانها كشيده شد . شهلا دانشفر

مراسم "خانه کارگريها": تقلايي عليه کارگران و اول مه - شهلا دانشفر

فرانسه؛ کارگران پيروز شدند!سياوش دانشور

اول مه امسال را بايد هر چه با شکوهتر برگزار کرد

به استقبال اول مه برويم
جشن اول مه را هر چه گسترده تر برگزار کنيم! 

منصور اسانلو و حیات غیبی را باید آزاد کنیم! این و ظیفه انسانی ما است !

به نقل از آخر هفته شماره ۱۰- سالی که گذشت : سال طبقه کارگر

مبارزه کارگران واحد - تنها راه پيشروی، اتکا رهبری سنديکا به اعمال اراده مستقيم کارگران است

اينجا عسلويه است: ته جهنم! اينجا لبخند بر لبي نمي بيني!

نق زدنهای تحقیر آمیز کورش مدرسی به جان کارگران

"کميسيون" ضد اعتصاب - عبدل گلپريان

آيا غول در صنايع نفت بيدار ميشود؟ محمد مزرعه کار

احضار و تهدید کارگران محکوم است-  محمود صالحی - 22 خرداد 1384

گزارشی از کارخانه نساجی بابکان و مصاحبه بایکی از کارگران این کارخانه 

  ایجاد تشکل های کارگری امر خود کارگران                       

 پراکندگی و تشتت کارگران خدماتی با خواست و ایجاد تشکل از میان می رود

 تشکلهاي توده اي کارگران و وحدت گرايشا ت - جليل بهروزي

ما در صحنه نيستيم که بخت خود را بيازماييم، ما بدنبال پيروزي هستيم! سخني درباره تحزب کمونيستي کارگران- حسن صالحي

وحشت آي ال او از اوجگيري مبارزه کارگري- ناصر اصغري

هيات جمهورى اسلامى بايد از اجلاس آى ال او اخراج شود

راه مقابله با تهديد، احضار، و دستگيري کارگران - حسن صالحي

معضلات روشنفکر با کارگر و کمونيسم- ياشار سهندي

آي ال او، خدمت به شوراي اسلامي و عليه کارگران! فاتح بهرامي

زنده باد مبارزه مشترک زنان و مردان شاهو - نسرين رمضانعلي

"تشکل مستقل زنان کارگر" در بين کارگران تفرقه ايجاد ميکند - جليل بهروزي

دو نمونه تاريخي از مبارزه بر سر ٣٥ ساعت کار- کاظم نيکخواه

وقاحت "بازوان پرتوان مديران" - ناصر اصغري

حوادث كار، جنايت هر روزه نظام سرمايه داري- ايرج رضائي

گفتگوي روژان بهاري با تعدادي از کارگران بارش
در تجمع اعتراضي آنان در خيابان سپه اصفهان


به ياد کمون - منصور فرزاد

 
سرمايه قربانى ديگرى گرفت!
بياد کارگر جانباخته ايران خودرو- آذر ماجدي

چشم انداز و موقعيت جنبش ۳۵ ساعت کار- کاظم نيکخواه

لمپنيسم شوراي اسلامي، نمايش زبوني بازنده ها! فاتح بهرامي

ا
ول مه ۲۰۰۵، در چهارگوشه جهان، عليه بيحقوقي کارگر- ناصر اصغري

زنده باد وحدت کمونيستي کارگران - کيانوش حميدي

ضرورت ايجاد تشکلهاي فراگير در بخش ساختمان - مرتضي کيوان

کمپين براي آزادي فعالين کارگري در ايران

نکاتي در مورد پيشبرد کمپين ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري- مهران بابائي

جايگاه شکايت و قانون براي گرفتن حق کارگر
نکاتي درباره نامه رفيق مهران بابائي - فاتح بهرامي


اعتلاء جنبش کارگری   و پایان رکود در جنبش انقلابی ایران!

اول ماه مه امسال، دستاوردها و تجارب - مينا احدى

از برلين تا "استاديوم آزادى" در تهران-کاظم نيکخواه

على ماند و حوضش! استقبال جانانه کارگران از نماينده سرمايه داران! محسن ابراهيمى

طبقه کارگر بطرف رهبرى جامعه گام برميدارد -اصغر کريمى

آيا توده گير شدن خواست تشکل ممکن است؟ ناصر اصغري

سنديکاى نسل قديم، شوراهاى نسل جديد
بررسى مبارزات کارگران پالايشگاه نفت آبادان- محمد مزرعه کار

دفاع از کارگر يا ضديت با تحزب کارگران -  جليل بهروزي

ما هم هستیم - ياشار سهندي از ايران

اول ماه مه امسال چه بايد كرد؟ محمد مزرعه کار

وضع سالمندان و کارگران بازنشسته- حسن صالحي

خط فقر ١٥٠ هزار تومان! فريد کياني از ايران

جنبش ۴۵۰ هزار تومان! ياشار سهندي از ايران

عليه فقر، عليه فلاکت، در گام اول
"حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان" - فاتح بهرامي

"نمايش مصمم خواست طبقه کارگر براي از بين بردن اختلافات طبقاتي"
درباره چگونگي پيدايش اول مه - ناصر اصغری

قاطعانه اميدوارم (درباره فيلم تصاحب) - ترجمه جليل بهروزی

کارگران کاشان راه نشان ميدهند

 اول ماه مه معضل جدی دولتهای سرمایه داری است!

به رفقاى کارگر در ماشين سازى اراک

قدام شوراى اسلامى را محکوم کنيد و طومار کارگران کاشان براى حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان را امضا کنيد

يک پيشروى مهم در مبارزه براى حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان

قراردادهاي موقت كار - رضا رشیدی

در مورد کميته پيگيرى تشکلهاى کارگرى در ايران- محمد آسنگران

"کميته پيگيرى": امکانات، ضرورت تغيير ريل، و ملزومات پيشروى ـ فاتح بهرامي

حداقل دستمزد: ۴۵۰ هزار تومان - محسن ابراهيمي

جدال بر سر ٣٥ ساعت کار ادامه  دارد  - کاظم نيکخواه 

حداقل دستمزد ٨٤
سياوش دانشور

مجامع عمومى و کميته پيگيرى ايجاد تشکل هاى آزاد کارگرى در ايران حسن صالح

چند ملاحظه!
در باره کميته پيگيرى تشکل هاى آزاد کارگرى مصطفى صابر

جنبش کارگرى وارد مرحله تعرضى شده است!
به بهانه نامه اعتراضى "کميته پيگيرى ايجاد تشکلهاى آزاد کارگرى در ايران"-ناصر اصغرى

دستمزدها بايد فورا افزايش يابد! حسن صالحى

کار قراردادى الغا بايد گردد! -سياوش دانشور

ترور فعالين کارگرى در عراق محکوم است!ناصر اصغرى

الگوهاى تازه در مقابل جنبش کارگرى 

حاشيه رويدادها، سياوش دانشور  سالروز جنايت خاتون آباد

اعتصاب مدرسه انقلاب است 
به بهانه يک اعتصاب (بخش ١)- اصغر کريمي 

کارگران و انقلاب 
مصاحبه سايت "کارگران" با حميد تقوائى 

ايجاد سازمانهاى کارگرى امر خود کارگران است-منصور حکمت

قرارداد بردگى 
از برنامه تلويزيونى "کارگران و يک دنياى بهتر" (کانال جديد) - سپتامبر ٢٠٠٤ 

مبارزه طبقه کارگر به فاز جديد تعرضى وارد ميشود فاتح بهرامى 

گزارش کامل اعتصاب ۱۶ روزه کارگران نساجى   منصور فرزاد

کارگران عملا قانون را تغيير دادند! 
مصاحبه با محمد آسنگران درباره اعتصاب کارگران نساجى در سنندج 

کارگران کردستان و طرح "تعديل نيروى کار" نسرين رمضانعلى 

هيچ به هيچي - ياشار سهندی 

درباره قرار شورا و جنبش شورائى - حميد تقوايي 

بارقه اى در جنبش کارگرى ايران نگاهى به اعتصاب کارگران نساجى حميد تقوائي

مبارزات کارگرى و کارگران کمونيست 
مصاحبه با آرش سميعى 

يادى از تجربه اى موفق ناصر اصغرى 

اصلاح حکومتى و جنبش کارگرى 
خطوط يک بحث کهنه جليل بهروزى 

به شرايط ناامن محيطهاى کارگرى اعتراض کنيم 
آرش سميعى، تهران 

"سوانح کار" يا کشتار عمدى کارگران؟ 
محمد شکوهى 

پراکندگى اعتراضات کارگرى، معضل مهم جنبش کارگرى 
مصاحبه با خسرو ساعى 

تزريق اعتبار در نعش منفور!درباره شوراهاى اسلامى و سياست جديد آى ال اوفاتح بهرامى

کارگران اورآل امضاء محفوظ، اصفهان

 پروسه تشکيل شوراهاى کارگرى در انقلاب بهمن ٥٧ محمد مزرعه کار

چه زیباست پیروزی - ياشار سهندی 

تاکيدات يک اعتصاب!مصطفى صابر

طبقه کارگر بايد گرايش راست سنديکاليستى را به حاشيه براند!محمد مزرعه کار

اعتصاب کارگران نساجى کردستان و شاهو در سنندج گام بزرگ در جنبش کارگرى - شهلا دانشفر

 پروسه تشکيل شوراهاى کارگرى در انقلاب بهمن ٥٧ محمد مزرعه کار

پرستاران و دور جديدى از اعتراض و مبارزه

نگاهى به قطعنامه "کارگرى" حزب کمونيست ايران ناصر اصغرى 

اعتصاب کم نظير کارگران ماشين سازى اپل 
گزارشى از نازنين برومند 

گوشه اى از حمله دولت آلمان به حقوق کارگران - وريا احمدى

کنترل کارخانه در آرژانتين: يک نمونه کوچک

شانزده آذر روز قدرت نمائى جنبش سوسياليستى

کارگران و قانون کارسياوش دانشور

چند حرکت اعتراضى مهم از سوى کارگران

الگوى ايران خودرو

فراخوان به اعتراض به شيوه خانه کارگر و شوراهاى اسلامى

در حاشيه مرگ دو کارگر ديگر در ايران خودرو

در مقابل پاکسازى قومى مهاجران افغان در ايران بايستيم

اعتراض کارگرى به صرفه نيست!
نگاهى به کتاب "اتحاديه هاى کارگرى و قانون کار در ايران، ١٩٤١-١٩٠٠"

پايان ۳۵ ساعت کار در هفته - سياوش مدرسي

سنديکاليستها چه خوابى براى کارگران ديده اند؟ ناصر اصغرى

بيکار سازى کارگران يک جنايت است بايد عليه آن ايستاد

سنديکاليستهاى ايرانى هم مثل خانه کارگرى ها ضدکارگرند! ناصر اصغرى

از اعتراضات برحق پرستاران حمايت کنيد

جنايت خاتون آباد و توضيح جمهورى اسلامى

کشتارگاه‌هائى به نام معدن-ناصر اصغرى

منصور حکمت و جنش کارگرى

آزادى دستگيرشدگان اول مه و درسهاى يک پيروزى - حميد تقوايي

آخرين سال اقامت افغانستانى ها در ايران - کاظم نيکخواه

عليه پاکسازى قومى اعتراض کنيم! سياوش دانشور

فاشيزم ايرانى عليه افغانستانى ها

پيام اول ماه مه: سنت مبارزاتى، فرهنگ انسانى

نامه اعتراضي جمعي از کارگران سنديکای خبازان سقز 

الگوى ايران خودرو-سياوش دانشور

به فعالين و رهبران کارگرى و سازماندهندگان اول ماه مه
در روز ١١ ارديبهشت به استقبال روز اول ماه مه (١٢ ارديبهشت) برويم - محمود قزوينى


 هشدار به کارگران و کارمندان صنعت نفت
محمد مزرعه کار

 کمونيسم و سنديکاليسم
لئون تروتسکى - برگرادن ناصر اصغرى

 از صنعت نفت آبادان چه خبر؟
گفتگوى شهرام رامش با سهراب مظفرى

تشکل مکتبي "سرمايه ستيز" و عرفان
ضد سرمايه دارى (نقدى بر ديدگاه محسن حکيمى) محمود قزوينى

گزارشى از شرکت کشت و صنعت مهاباد
ابراهيم عليزاده آذر و نادر نظامى دوست

مرگ فرج پور، جنايت ديگرى از حکومت اسلامى حسن صالحى

 معرفى قطعنامه طبقه کارگر و قدرت سياسى
در کنگره چهارم حزب فاتح بهرامى

 در ۳۶۵ روز سال تنها اول مه روز کارگر است! محمد محمدی