فراخوان به اعتراض به شيوه خانه کارگر و شوراهاى اسلامى

دست شوراهاى اسلامى و خانه کارگر از مبارزات کارگران کوتاه

 

خانه کارگر و شوراهاى اسلامى کارگران را به تجمع اعتراضى در روز ١٧ شهريور ماه در مقابل سازمان تامين اجتماعى فراخوان داده اند. در اين فراخوان گفته ميشود که از کارگرانى که در اين تجمع شرکت ميکنند ثبت نام خواهد شد تا مبادا نيروى بيگانه وارد صفوف کارگران شود و اطمينان ميدهند که اين تجمع خلاف مصلحت نظام نبوده و در سکوت و نشسته انجام خواهد شد و تنها کارگران پلاکاردهايى خواهند داشت که البته خواستهاى شوراهاى اسلامى را منعکس کند.

خانه کارگر و شوراهاى اسلامى، اين تشکلهاى دولت ساخته و ارگانهاى جاسوسى رژيم آبروباخته تر از آنند که کارگران به فراخوانهايشان پاسخ دهند.

فراخوان خانه کارگر و شوراهاى اسلامى به اين تجمع، قبل از هر چيز بيانگر نگرانى اين جماعت از رشد و گسترش اعتراض کارگرى با خواستهاى راديکال و برگزارى تجمعات بزرگ کارگرى است که اختيارش بدست خود کارگران باشد. اينها مثل هميشه بدنبال اين هستند که اين مبارزات را ترمز کنند و از اين تجمعات جلوگيرى کنند. فراخوان ١٧ شهريور خانه کارگر و شوراهاى اسلامى بيشتر از آنکه شبيه فراخوان به يک مبارزه باشد فراخوانى براى کنترل کارگران است. خانه کارگر و شوراهاى اسلامى که تجربه تظاهرات ٢٥ تير ٨٠ را دارند. تظاهراتى که کارگران توانستنددر آن ابتکار عمل را در دست گيرند و عليه رژيم و خانه کارگر شعار دهند، ديگر نميخواهند اين تجربه تکرار شود. خانه کارگر و شوراهاى اسلامى ميدانند که در شرايط سياسى امروز هر حرکت و تجمع اعتراضى تبديل به اعتراض کارگران عليه رژيم خواهد شد، از قبل حساب همه چيز را کرده اند و اينبار نيز در معيت اطلاعات جمهورى اسلامى کارگران را به تجمع فراخوان داده اند و از هم اکنون براى کارگران خط و نشان مى کشند که مبادا کسى دست از پا خطا کند. خانه کارگر و شوراهاى اسلامى عينا همين کار را در روز اول مه امسال انجام دادند و همگام با اطلاعات جمهورى اسلامى در مقابل حرکت مستقل کارگران و اعتراضاتشان ايستادند. دعوت کارگران به تجمع ساکت و نشسته در مقابل سازمان تامين اجتماعى يعنى اينکه کارگران حق شعار دادن ندارند. يعنى اينکه کارگران حق هيچگونه تحرکى ندارند و با در دست داشتن پلاکاردهايى را که از طرف خانه کارگر و شوراهاى اسلامى بدستشان خواهند داد، تجمع خواهند کرد و چيزى فراتر از چهارچوب قوانين جمهورى اسلامى طرح نخواهند شد. کارگران به چنين حقارتى تن نخواهند داد. اين نقش تعريف شده خانه کارگر و شوراهاى اسلامى است که در مقابل اعتراضات کارگران بايستند، کارگران مبارز و رهبران کارگرى را شناسايى کنند، بر موج اعتراضات کارگرى سوار شده و تلاش کنند اين مبارزات را در چهارچوب قوانين جمهورى اسلامى مهار کنند. در عين حال شوراهاى اسلامى و خانه کارگر با ضعيف شدن نقش و موقعيتشان در درون حکومت تلاش دارند که اعتراضات کارگران را وجه المصالحه اى قرار دهند براى گرفتن امتياز بيشتر در درون حکومت. بويژه امروز تقسيم غنايم سازمان تامين اجتماعى که هم اکنون خود به يکى از بزرگترين بنگاههاى سهامى در ايران تبديل شده و سرمايه هاى کلانى اندوخته است، يک موضوع مهم دعوا در درون حکومت و شوراهاى اسلامى است. بايد دست خانه کارگر و شوراهاى اسلامى را از مبارزات کارگران کوتاه کرد. اکنون که بحث بر سر تامين اجتماعى است کارگران خواستها و مطالبات خود را دارند. اکنون بهترين فرصت است که در مجامع عمومى کارگرى در کارخانجات کارگران اجتماع کنند و خواستهاى خود را بصورت قطعنامه هاى اعتراضى اعلام کنند. اعلام کنند که کارگران خواهان بيمه بيکارى مکفى هستند. اعلام کنند که کارگران خواهان بيمه درمانى و بهداشت رايگان و متناسب با استاندارهاى انسانى هستند. اعلام کنند که کارگران ديگر به اخراجها تن نخواهند داد و بيکارسازيها بايد فورا متوقف شود، اعلام کنند که کارگران قراردادى بايد فورا به استخدام رسمى درآيند و اين شرايط برده وار کار در کارخانجات خاتمه يابد. اعلام کنند که دستمزدهاى پرداخت نشده بايد فورا پرداخت شود و کارگران خواهان افزايش فورى دستمزدهايشان هستند. امروز بهترين فرصت است که کارگران با طرح خواستهاى خود و با قطعنامه هايشان حلقه مبارزه عليه جمهورى اسلامى را تنگتر و تنگتر کنند. رژيمى که نميتوانند به اوليه ترين نيازهاى انسانى کارگران، معلمان، پرستاران و کل جامعه پاسخ دهد بايد به زير کشيده شود. بايد به عمر ننگين جمهورى اسلامى خاتمه داد.

شهلا دانشفر