صندوق همبستگى مالى با کارگران اعتصابى در ايران !

www.kargaran.org

سايت کارگران طبق اطلاعيه اى در ٥ ژوئن ٢٠٠٣ خبر از تشکيل صندوق حمايت مالى در دفاع از کارگران چيت بهشهر داد. شعبه اين صندوق از سوى تشکيلات حزب کمونيست کارگرى ايران در کانادا و در سوئد نيز تشکيل شد. بدنبال اولين فراخوان کمک هايى به اين صندوقها رسيد. ما توانستيم اين پول را به تعدادى از کارگران اعتصابى بهشهر برسانيم. اکنون با شدت گرفتن جنبش سرنگونى مردم در ايران و شدت گرفتن جنب و جوش اعتراضى در ميان کارگران اين صندوق را به صندوق حمايت از کارگران اعتصابى در ايران اختصاص داديم. با کمک به اين صندوق به استقبال و حمايت از اعتصابات کارگران در ايران برويم.

واقعيت اينست که هميشه در شرايطى که کارگران دست به اعتصاب ميزنند. بويژه اعتصابات طولانى مدت يکى از مسائلى که همواره بر دوش کارگران و تداوم و تحکيم مبارزه شان فشار ميآورد مساله مالى است. بويژه در شرايطى که سطح دستمزد کارگران آنقدر نازل است که حتى کفاف اوليه ترين مايحتاج آنها را نميکند، در شرايطى که در بخشهاى وسيعى از مراکز کارگرى کارگران ماههاست که دستمزدى دريافت نکرده اند، اين فشار شکل حادتر و جدى ترى بخود ميگيرد. صندوق همبستگى مالى با کارگران يکى از سنت هاى جاافتاده در مبارزات کارگرى و ظرفى براى ايجاد همبستگى و تقويت اتحاد در ميان کارگران است. صندوق همبستگى مالى در حمايت از کارگران اعتصابى ميکوشد که به اين نياز پاسخ دهد. به صندوق همبستگى مالى در دفاع از کارگران اعتصابى کمک کنيد.

کمک هاى خود را به اين شماره واريز کنيد:

اسم بانک:                                                     Name of the bank: Lloyds Bank     

شماره حساب:                                                         15 26 0044  :Account nr

کد:                                                                             86  99  30 :Sort code

نام دارنده حساب:                                                                          Name:A-J

سايت کارگران

شهلا دانشفر

۱۰ ژوئيه ٢٠٠٣