آخرين سال اقامت افغانستانى ها در ايران

کاظم نيکخواه

جمهورى اسلامى اعلام کرده است که سال ٨٣ آخرين سال اقامت اتباع افغانستان در ايران است و حکومت ايران ديگر هيچ پناهنده افغانستانى را در کشور نمى پذيرد و اقامت پناهندگان کنونى را نيز ديگر تمديد نميکند. اين سياست مدتهاست عملا با تهاجمى فاشيستى به پناهندگان افغانستانى و پايمال کردن ابتدايى ترين حقوق آنها ادامه دارد. يک فاجعه انسانى در پيش چشم همه مردم جهان در جريان است. زندگى محقر پناهندگانى که با کار برده وار و در محروميت از حقوق بديهى انسانى بناچار در گوشه اى از اين جامعه ماوا گرفته اند، توسط نيروهاى رنگارنگ حکومتى در هم کوبيده ميشود و گروه گروه افغانستانى ها را راهى منطقه اى جنگزده و پر از خطر و خالى از ابتدايى ترين استانداردهاى زندگى انسانى مينمايند. بسيارى از اين مردم را ديگر افغانستانى هم نميتوان ناميد. بسيارى شان سالها در ايران بوده اند، در ايران ازدواج کرده اند، برخى حتى در ايران متولد شده اند و گناهشان اينست که پدر و مادرشان يا تنها يکى از آنها زاده افغانستان بوده است. اين فاشيسم تمام عيار اسلامى است. کارگران و مردم ايران بايد با مقابله با اين سياست ضد انسانى و هميارى و همبستگى عملى به هر شکل ممکن با "افغانستانى ها"، نشان دهند که مصممند حکومت اسلامى را بهمراه تمام سياستها و سنتها و قوانينش طرد ميکنند. سرنگونى اين حکومت بايد سر آغاز پايه گذارى جامعه اى بر مبناى مدرن ترين و انسانى ترين و پيشرو ترين ارزشهاى شناخته شده بشرى باشد.

١٢ مه ٢٠٠٤