فاشيزم ايرانى عليه افغانستانى ها

کاظم نيکخواه

در شرايطى که همه شواهد حاکى از آنست که در افغانستان جنگ و درگيرى گروهها و دستجات قومى با دولت دست ساز آمريکا ادامه دارد و شيرازه جامعه همچنان از هم گسيخته است، اخراج فوج فوج پناهندگان افغانستانى از ايران با جديت ادامه دارد. مردمى که از جنگ و کشتار و خانه خرابى دوره قبل فرار کرده اند، اکنون رژيم اسلامى به بهانه اينکه اوضاع افغانستان به حالت عادى باز گشته است ميخواهد کل زندگى محقر آنان را لگد کوب نمايد. جمهورى اسلامى با همدستى و چراغ سبز سازمان ملل به افغانستانى ها هجوم آورده و طرح پاکسازى ايران از هرکس را که متولد افغانستان است به شيوه اى کاملا شبيه فاشيزم هيتلرى به پيش ميبرد. وزارت کشور حکومت اسلامى روز ١٩ فروردين ماه رسما بخشنامه اى صادر کرد که در آن افغانستانى ها را از حق اشتغال، حق داشتن مسکن، حق استفاده از مدرسه و دانشگاه و استفاده از خدمات ادارى و غيره محروم ميکند و براى کارفرمايان و مديرانى که اين تحريم ها را عليه افغانستانيها اجرا نکنند، مجازات قانونى تعيين کرده است. گزارشهايى که از فشار و حمله به متولدين افغانستان منتشر ميشود نشان دهنده يک تهاجم تمام عيار و تکان دهنده عليه اين مردم است. کارگران را از کارخانه ها بيرون ميکشند، دانش آموزان را از مدارس اخراج ميکنند، خانواده هاى ايرانى- افغانى را متلاشى ميکنند و با توهين و تحقير در بهترين حالت آنها را راهى اردوگاههاى اجبارى مينمايند. اين تهاجم که بر متن تبليغات متعفن ناسيوناليستى - فاشيستى عليه کارگران و پناهندگان افغانى انجام ميشود ممکن است به مذاق جريانات و نيروهاى مرتجع و ضد انسانى و ناسيوناليست ايرانى خوش بيايد، اما بايد با اعتراض يکپارچه همه کارگران و مردم شريف ايران مواجه شود. فاشيزم ايرانى سزاوار نفرت و انزجارى کمتر از فاشيزم هيتلرى نيست. جنايت عليه افغانستانى ها نيز در فرداى سرنگونى جمهورى اسلامى يکى از اقلام برجسته کيفر خواست مردم عليه سران اين حکومت خواهد بود.

٢٥ فروردين ٨٣

به نقل از انترناسيونال شماره ١٦