"کميسيون" ضد اعتصاب


عبدل گلپريان
26 اکتبر 2005

اکنون يک ماه است که اعتصاب کارگران نساجي کردستان همچنان ادامه دارد. اداره کار در روز سه شنبه ٢٣مهر ماه بدنبال انتشار نامه اي از کارگران اعتصابي خواسته بود که در مقابل استانداري تجمع نکنند چون قرار است روز چهار شنبه ٢٧ مهر " کميسيون کارگري " تشکيل جلسه بدهد و مسائل و مشکلات کارگران را مورد بحث و بررسي قرار بدهد.
مخالفت مقامات دولتي و کارخانه و کارفرما از حضور حتي يک نفر بيشتر از نمايندگان کارگران در اين نشست، نشاندهنده اوج استيصال و ترسي است که از اعتصاب و گسترش آن، سراپاي وجود نمايندگان ”کميسيون ”را فرا گرفته است.به اين توازون در اين جلسه نگاه کنيد.
دو نفر نماينده از ميان کارگران اعتصابي در مقابل- استاندار- معاون استاندار- رئيس اداره کار- فرمانده حراست استان- يک نفر از مقامات نيروي انتظامي- يک نفر ازاطلاعات سپاه – فرماندار سنندج – و نماينده کارفرما و نگهبانان دم در، جمعابيش از ١٠ نفر از حاميان اين سيستم ضد کارگري در يک نشست به حراست از منافع سرمايه پرداختند. تصوير اين نشست به خوبي گوياي هراس از کارگراني است که براي دستيابي به مطالبات خود ذره اي کوتاه نمي آيند
جمعبندي نتايج اين نشست نيزنه تنها عليه حقوق واقعي کارگران اعتصابي، بلکه بند بند نتايج اين "کميسيون" اعلام نموده که آنچه را که کارگران براي آن دست به اعتصاب زده اند را بيشتر از آن زير پا خواهند گذاشت.
در اين نشست بنا به مثل معروف ( دزد آمد و صاحب خانه را گرفت ).
بدنبال اين نشست روز شنبه نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي رژيم اسلامي همراه با عوامل مديريت و کارفرما به قصد شکستن اعتصاب وارد کارخانه شده و ماشينهاي توليد را روشن کردند و متقابلا کارگران نيز دستگاه ها را خاموش کردند. کارفرما با پشتيباني عوامل و نيروهاي انتظامي با تمام توان در صدد ايجاد رعب و وحشت در کارخانه برآمده اند تا به اين وسيله اراده مصمم کارگران اعتصابي را در رسيدن به خواستهايشان درهم بشکنند.
کساني که از قبل دست رنج کارگران اعتصابي نساجي و همقطاران آنها شب و روز به چپاول و استثمار و دزدي اشتغال دارند، در صدد هستند تا براي شکستن اعتصاب و تحميل فقر و رنج بيشتر بر کارگران از هر ترفند و ابزاري استفاده کنند. بهانه جوئي هاي کاسه ليسان سرمايه در اين نشست مبني بر هدايت اعتصاب توسط حزب کمونيست کارگري، و با ايجاد فضاي رعب و وحشت در محيط کارخانه، نمي تواند کوچکترين خللي در ادامه عظم راسخ و قاطعانه کارگران اعتصابي نساجي فراهم کند. کارگران اعتصابي نساجي کردستان و همقطاران آنها در بخش هاي مختلف توليدي با همبستگي و نيروي اتحاد جمعي و اتکا به تصميمات مجمع عمومي بايد به خواستهاي خود برسند. تا کنون و بارها کارگران شاهو و نساجي و ديگر کارگران سراسر کشور، پيروزي هائي را در جريان حرکتهاي اعتراضي خود به ثبت رسانيده اند، نتايج موفق اين قاطعيت ها راتجربه کرده اند و نمايندگان اين حکومت حامي سرمايه و ضد کارگري، در مقابل نيروي متحد و يکپارچه ما کارگران، ناچار به زانو زدن شده اند.
روند اعتراضات و اعتصابات، و تجمع هاي اعتراضي کارگران در سال جاري و ماههاي اخير بخوبي نشان داده است که فقط با اتکا به تصميمات مجمع عمومي کارگران و ايستادگي قاطعانه و جلب پشتيباني بخشهاي ديگر کارگري مي توان دولت و کارفرما و تمامي جيره خواران و نمايندگان اين نوع از "کميسيونهاي" ضد کارگري را افشا کرد و به عقب راند.
حضور ١٠ نماينده دولت و کارفرما در اين نشست در مقابل دو نماينده از ميان کارگران، نشاندهنده قدرت و ايستادگي کارگران نساجي است. کارگران اعتصابي نساجي کردستان از حضور اين همه قداره بند در کميسيون کذائي اداره کار، اين را دريافته اند که از چه قدرت و نيروئي برخوردار هستند. همين قدرت و اين ظرفيت مي تواند اين تضمين را به کارگران اعتصابي بدهد که بايد در مقابل دولت و کارفرما و تا رسيدن به خواستهاي خود همچنان راسخ و استوار بايستند. بي گمان در اين شرايط کارگران نساجي به کمک و پشتيباني وسيع نه تنها کارکران رشته هاي توليدي ديگر بلکه به پشتيباني و حمايت مردم نيازمند هستند. با تامين اين پشتيباني و تصميمات مجمع عمومي در هر مرحله از اين اعتصاب، پيروزي اعتصاب کارگران نساجي مسجل است