ترور فعالين کارگرى در عراق محکوم است!

ناصر اصغرى 

باند سياهى هايى که جامعه عراق را به يک جهنم تبديل کرده اند، روز ٤ ژانويه يکى از رهبران کنفدراسيون اتحاديه هاى کارگرى عراق را به نام هادى صالح، بعد از شکنجه هائى به قتل رساندند. اتحاديه هاى کارگرى بر اين باورند که اين کار بازمانده هاى پليس مخفى رژيم صدام حسين مى باشد. اين اولين بارى نيست که فعالين کارگرى توسط باند سياهى ها ترور مى شوند. بعد از سقوط رژيم صدام حسين تا بحال فعالينى از اتحاديه معلمين، انجمن پزشکان و انجمن مهندسين قربانى ترورهاى باند سياهى ها شده اند. در ٣ نوامبر ٢٠٠٤ نيز چهار تن از فعالين اتحاديه راه آهن کشته و اجساد مثله شده شان کشف شد. دو نفر ديگر در ٢٥ دسامبر در حال کار و رانندگى قطار ربوده و ٥ تن ديگر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

در جنگ تروريستها در عراق تا بحال نه تنها تعداد وسيعى توسط هر دو طرف اين تروريسم کشته شده اند بلکه شيرازه مدنيت آن جامعه نيز از هم گسيخته شده است. ترور و ارعاب فعالين کارگرى نيز بدون شک در خدمت جلوگيرى از مدنيت در عراق و بازسازى اين مخروبه است. روز روشن باندهاى اسلامى سر آدمها را بطور فجيعى از تن جدا ميکنند و بى شرمانه اين عمل شنيع و قرون وسطائى در رسانه هاى قرن بيست و يکى به نمايش گذاشته ميشود. ما تنها از بلايائى که بر سر اتباع کشورهاى ديگر مى آيند، آنهم نه همه جانبه، خبردار مى شويم؛ اما آنچه که بر سر خود آن جامعه آمده است، کمتر به بيرون از مرزهاى عراق درز مى کند. خبر قتل هادى صالح نيز توسط کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى که کنفدراسيون اتحاديه کارگرى عراق عضو آن است، به بيرون از عراق درز کرده است. ظاهرا وضع بسيار وخيم تر از آنى است که حتى بتوان تصورش را کرد. کسى که از خانه اش براى هر امورى خارج شود، تضمينى نيست که برخواهد گشت.

اين را نمى توان زندگى گفت. بايد هرچه زودتر تغيير کند.