به فعالين و رهبران کارگرى و سازماندهندگان اول ماه مه

در روز ١١ ارديبهشت به استقبال روز اول ماه مه (١٢ ارديبهشت) برويم

از محمود قزوينى

کارگران و مردم آزاديخواه در سراسر دنيا روز اول ماه مه (١٢ ارديبهشت)، روز جهانى کارگر، را با تظاهراتها و نمايشهاى خيابانى و سخنرانيهاى رهبران کارگرى گرامى ميدارند. اين روز، روز همبستگى جهانى کارگران ميباشد. هر ساله در اين روز، دنياى سرمايه و طبقه سرمايه دار، عظمت و قدرت کارگران را ملاحظه ميکند و با کينه و ترس به آن نظاره ميکند.

در ايران، رژيم جمهورى اسلامى، اين نماينده وحشى و بربر طبقه سرمايه دار، براى حفظ نظام سرمايه دارى، تمامى جامعه را به گروگان گرفته است. در وحشت از انقلاب کارگرى، چون خرس تير خورده به همه چيز و همه کس حمله ميبرد.

همين رژيم، رژيمى که حتى تلاش داشت تا نام کارگر را از فرهنگ لغت حذف کند، مجبور شده است در مقابل سنت مبارزاتى کارگران و در مقابل نيروى آنها، به تعطيلى روز کارگر گردن بگذارد. ولى با تمام وسيله و ترفند، تلاش نمود تا از برگزارى مراسم مستقل کارگرى جلوگيرى کرده و آنها را سرکوب نمايد. در عوض هر سال نمايشهاى فرماميشى توسط ارگانهاى دست ساز وابسته به خود يعنى خانه کارگر و شوراهاى اسلامى ترتيب داده است که هميشه کارگران از شرکت در آنها خوددارى کرده اند.

يکى از ترفندهاى رژيم براى خلاصى از کابوس اول ماه مه، تعطيلى ١١ ارديبهشت به جاى اول ماه مه بود. رژيم ميدانست سالهايى مانند سال گذشته و امسال که ١١ ارديبهشت با اول ماه مه تطبيق نميکند، ميتواند راحت تر اين روز را از سر بگذراند. اما کارگران بايد اين ترفند رژيم را خنثى کنند و هرسال روز اول ماه مه را به همراه طبقه کارگر جهانى جشن بگيرند و در اين روز براى نمايش نيروى اتحاد و همبستگى جهانى خود به طبقه سرمايه دار به ميدان بيايند.

کارگران بايد امسال براى برگزارى مراسم و تظاهرات در روز ١٢ ارديبهشت( اول ماه مه) آماده شوند. اما فعالين کارگرى بايد از اين امکان که روز ١١ ارديبهشت به عنوان روز کارگر اعلام شده است استفاده کنند. در اين روز و به بهانه اين روز بايد اجتماعات اعتراضى کارگرى براى مطالبات مختلف مانند پرداخت حقوق عقب افتاده، بيمه بيکارى، آزادى تشکل و اعتصاب و....سازمان داد و به پيشواز روز ١٢ ارديبهشت رفت. در هر جمع و محفل و مراسمى بايد بر برسميت شناسى تعطيلى روز اول ماه مه تاکيد کرد و خواهان آن شد.

اين روز را ميتوان به روز استقبال از روز اول ماه مه( ١٢ ارديبهشت) تبديل کرد. اگر روز ١١ ارديبهشت به روز اعتراض بر عليه اجحافات بى حد حصر جمهورى اسلامى و طبقه سرمايه دار ايران به کارگران و مردم ايران تبديل شود. اگر کارگران خاتون آباد و بهشهر و پتروشيمى و.. نيروى گرمابخش اتحاد و همبستگى هم طبقه ايهاى خود را در سراسر ايران با خود ملاحظه کنند، جمهورى اسلامى در مصافى ديگر با اول ماه مه شکست خورده است.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد سوسياليسم

سرنگون باد جمهورى اسلامى