در جواب به ياوه هاى ضد کارگرى
جمعى از کارگران خباز، جمعى از کارگران بيکارواخراجى سقز
اخيرا نوشته اى با نام يکى از نادمين درگاه ناسيوناليسم به نام «کريم مولودى» به دستمان رسيد بر خود لازم دانستيم تا ضمن جواب به اين آقاى گوشه نشين و دل پر از حسرت و کينه از کارگران مطالبى را جهت روشن نمودن افکار عموم به عرض برسانيم. قبل از هرچيز مايليم بدانيم که ايشان از بدو تولد تا اکنون به جزء مفتخورى ولاشيگرى چه نفعى به خود و خانواده و جامعه رسانده است. اگر لازم باشد ما بيوگرافى کامل ايشان را شرح خواهيم داد. چرا چشم به واقعيت بسته؟ زمانى که عبدالله خوشپيام کارگران خباز را به مبارزه و اعتصاب دعوت و راهنمايى مى کرد امثال شما در قهوه خانه و... به چه کارى مشغول بوديد؟ به چه حقى براى انسانهاى حق طلب و مبارز پاپوش درست ميکنيد؟.مايليم ما هم بدانيم محمود صالحى کجا از کمونيست کارگرى در خواست عضويت کرده و در کدام کميته مرکزى و يا کنگره اى عضويت ايشان تاييد شده و يا کجا حزب کمونيست کارگرى ايشان را به عنوان عضو اين حزب معرفى نموده است؟ چرا کسى را که يک عمر در راه مبارزه طبقاتى تمام هستى و وجودش را فدا کرده است عمدا به جريانى منتسب مى کنيد؟! چندين سال زندان برايش کافى نيست که دوباره درصدد هستيد به زندان برگردانيدش؟ ما کارگران با واقعيتها روبرو هستيم و واقعيت نيز چنين است! مبارزه طبقاتى به گود زور خانه مى ماند که آن هم اهل عمل مى طلبد و بس. شما فقط مخالف اين عرصه هستيد نه اهل عمل! سوابق درخشان کارگران خباز سقز و سنديکاى شان بر کسى پوشيده نيست اين ما هستيم که بايد شما حضرات و ياران راحت طلب و فداراليسم چى تان را را به دادگاه عمومى بکشانيم.

زيرا اين شما هستيد که نام مبارزه جنبش کارگرى را به دنبال خود يدک کشيديد و هر روز زير پرچمى قرار مى گيريد.

حال بدانيد و آگاه باشيد زمانى که شما تحت نام انسانهاى به اصطلاح مدرن و به نظر خودتان به خونخواهى اين قشر ستمديده برخواستيد(؟!) ان زمان گذشت که کارگر فقط بلد بود براى شما دست به دعا باشد. اما بدايند جنبش کارگرى در ايران و على الخصوص در کردستان داراى هويت، شخصيت، مطالعه و شعور به معناى واقعى مى باشد و از مواضع خود دفاع خواهد کرد.

زيرا جنبش کارگرى در انتظار چراغ سبز قدرتها و يا اصلاح طلبى ديگرى نيست تا تغيير موضع دهد و از اينکه باندى به صف دشمنان طبقه کارگر پيوسته است ابائى ندارد. امروز بنيانگذاران سنديکاى کارگران خباز علاوه بر کارگران خباز تکيه گاهى براى همه کارگران ايران هستند.

پس ما کارگران به هيچ جريانى قوم پرست اجازه نمى دهيم تا سنديکا و افراد برجسته آن را به عمدا به جرياناتى ربط دهد تا دست دشمنان براى زير فشار قرار دادن کارگران بازتر شود.

ما کارگران اجازه نخواهيم تا در مورد محمود صالحى ياوه گويى کنيد! زيرا محمود از نظر ما هادى و راهنماى دلسوزى بوده است.

اگر شما حضرات فدراليستچى غير از اين مى دانيد لطف کنيد و به صورت مکتوب و مستند به ما نيز اعلام کنيد! جاى بسى تعجب است که آقاى مولودى هنوز جايگاه کارگر را تشخيص نداده با نام «فدراليسم و کرد و کردستان» از کارگران دعوت مى کند تا به صف ايشان بپيوندند! مايليم بدانيم کسانى که هم اينک ما را استثمار مى کنند و هرگاه دلشان خواست ما را از کار اخراج مى کنند و همه قدرتها هم از آنها حمايت مى کنند چه کسانى هستند، آيا اين اشخاص کرد نيستند؟؟!

کارگر سد بوکان قلندر را کدام غيره کرد کشت؟ هر روز دهها نفر کارگر در شهرهاى کردستان از کار اخراج مى شوند در حالى که تمام کسانى که در هيئت هاى تشخيص و حل اختلاف کارگر و کارفرما هستند همگى کرد هستند؟! ما کارگران بيکار از طرف چه کسانى اخراج شده ايم؟ همه کارفرمايان ما کرد هستند و همگى هم مثل شما داراى حس ناسيوناليستى وارتجاعى اند!

حضرات! فدارليسم شما سناريوى جديدى است براى جلوگيرى از مبارزه طبقه کارگر، با خوشحالى بايد بگوييم در ميان مردم جايگاهى ندارد . ما کارگران کردستان از شما مى خواهيم که موسيقى قوم پرستانه تان را خاموش کنيد تا بتوانيد در خلوت به واقعيت پى ببريد.

آنگاه از کارگران براى چنين موضوعى دعوت نخواهيد کرد. ضمنا در مورد «خانى» که در نوشته به او اشاره شده است ما شخصى را به اين مشخصات نديده و نمى شناسيم ما فقط چندين خان مى شناسيم که امروز از مدعيان فدراليسم قومى هستند. خلاصه اينکه در نوشته هاى تان از نام کارگر و على الخصوص کارگران خباز سقز و سنديکا پرهيز کنيد ما به «خان و خان بازى» شما کار نداريم دست از سر طبقه کارگر برداريد.

کسانى که تا امروز اقدامى کرده اند و به نفع طبقه کارگر مبارزه کرده براى خود اسم و رسم و طرفدارانى دارند، وبراى ما کارگران قابل احترام.

ما به شما توصيه مى کنيم قبل از اينکه از کارگران دعوت کنيد تا به صفوف بورژوازى کردستان بپيوندند برويد براى خودتان در صفوف قومپرستان دوستان بيشترى بيابيد! از اسم ، رسم وخط ديگران سوه استفاده نکنيد.

٢٦-١-٣ ٨