آيت الله طرفدار کارگر ميشود!!

 

در روزنامه شرق شماره ١٤٣ در تاريخ ١٤ اسفند ٨٢ مطلبى تحت عنوان "استفتاء از آيت الله اردبيلى در باره اعتصاب کارگران" نوشته شده است.

آيت الله اردبيلى در جواب استفتاء خبرگزارى ايلنا و در پاسخ به آن جواب ميدهد: " اگر کارفرما به تعهد خود عمل نکند و کار را تعطيل نمايد و نيز چنانچه افرادى به حقوق خود نرسند حق اعتراض دارند". مثل اينکه زمين زير پاى ايشان در اثر انقلاب در راه کارگرى ايران بيش از پيش داغ شده است که ناگزير چنين سخن ميگويند. آرى انقلابى در راه است و اين انقلاب قطعا خيلى ها را از ترس دادگاههاى مردمى، به سمت مردم و کارگران سوق خواهد داد و امروز آنها را به فکر شفاعت طلبى آنروزشان انداخته است. هنوز تمامى صف عظيم طبقه کارگر متشکل در حزب کمونيست کارگرى به ميدان نيامده است که اينها چنين وحشت کرده اند. اينها کاملا ميدانند چه اتفاقى در راه است. از همين حالا در فکر آنروز ها هستند.

آينده از آن ماست و سران رژيم به هزيمتى اساسى خواهند افتاد

کريم اسدى از تهران

١٧ اسفند ٨٢