کارگران فلز در آلمان، به کارفرماها و دولت جوابى دندان شکن دادند
 

.رهبران اتحاديهاى کارگرى در آلمان معمولاً تلاش مى کنند تا نه سيخ بسوزد نه کباب، سازش و به سازش کشاندن مبارزات کارگرى هنر اصلى اينها را تشکيل مى دهد. اين وظيفه امسال به آسانى نمى توانست صورت گيردچرا که سال دو هزار و چهار سالى است که رهبران اتحاديه احساس اينکه خطر کنترل از دستشان خارج شود را دارند.تظاهرات صدهزاره نفره، در ماه نوامبر ٢٠٠٣ بدون شرکت اتحايه اخطار جدى به آنها بود.اتحاديه فلز در چنين فضاى در تاريخ ١٥\١٢\٠٠٣ اولين مذاکرات خود رابا صاحبان ابزار توليد و نمانيدگان آنان در دولت براى بالا بردن حقوق براى سه ميليون ونيم کارگر را شروع کرد. خواست اتحاديه بالا بردن دستمزدها به ميزان چهار درصد بودو کارفرماها نيز چنين بود،ساعت کار از ٣٥ ساعت در روز به ٤٠ ساعت يا ٤٢ ساعت در هفته با همان حقوق قبلى.

از بين بردن ٨ روز از روزهاى تعطيلى در سال، تبديل اين روز ها به روزهاى کارى اما بدون حقوق.

از بين بردند فوق العاده، روزهاى تعطيلى براى کسانيکه که مجبورند در اين روزها کار کنند.

کارگران اينقدر عصبانى بودند که حاضر به اعتصاب غير قانونى بودند.

آقاى هوفمان يکى از رهبران اتحاديه فلز گفت که خود اتحاديه از آماده گى و شرکت بسيار وسيع کارگران در اعتصابات اخطارى غافلگير شده اند.خيلى از جاها کارگران تحميل اعتصاب کردند، اعتصاب اخطارى اکثراًبا فشار کارگران و نقاطى حساس صورت مى گرفت شکلى که بعضاً حلقه ها وصله بين کارخانه هاى بزرگ صورت مى گرفت و به اين شيوه بخشهاى ديگر کارخانه مختلف اتوماتيک فلج مى مشدند و در عين حال اين اعتصابات فورى و بردن اعلام از پيش صورت مى گرفت .

چند نمونه اى از اعتصاباتى که کارفرما و دولت را شديد ترساند و اتحاديه را تحت فشار قرار داد،

در تاريخ ٢٩\٠١\٠٠٤ اعتصابات اخطارى در شهر( مانهايم) Maniheim

در تاريخ ٣٠\٠١\٠٠٤ اعتصابات اخطارى همزمان ١٢ کارخانه شهر Karssahee و حومه.

تاريخ ٣٠\٠١\٠٠٤ در شهرWaiblineim وابلينگان

٣٠\٠٢\٠٠٤ در شهرMainheim مانهايم

و در دوباره در شهر وابلينگان در تاريخ ٠٤\٠٢\waiblingn٠٠٤

باوکنشتBaukinicht کاملا فلج شد. در تاريج ٠٩\٠٢\٠٠٤ اعتصاب در شهر G?fingen و عاقبت جلسه اضطرارى رهبران اتحاديه فلز براى حل بحران

در تاريخ ١٠\٠٢\٠٠٤ اعتصابات اخطارى کارخانه موتورسازى شهر مانهايم

در تاريخ ##### ٠٤ porheim

در تاريخ ##### ٠٤ Geffingen

کارخانه هاى##### ٠٤ Allgaier WWF Horauf xell-o و Saxonia

و.........

در مجموع ٣٢٠ هزار کارگر مستقيم در اعتصابات اخطارى شرکت کردندامروز يعنى ١٢\٠٢\٠٤ براى ششمين بار و آخرين بار مذکرات بين اتحاديه و کارفرماها ،با سرپرستى نمانيدگان دولت صورت گرفت. نتيجه سازشها چنين است !از تاريخ ٠١\٠٣\٠٠٤ حقوق کارگران به ميزان٢\٢ (يعنى دو دهم درصد)بالا مى رود. از تاريخ ٠١\٠٣\٠٠٥ يعنى از ماه سه ٢٠٠٥ حقوقها به ميزان ٧٪٢ دو و هفت درصد بالا خواهد رفت، يعنى در مجموع ٩\٤٪حقوق بالا مى رود،حمله کارفرماها فعلا عقب رانده شده است. اين قرارداد به مدت ٢٦ ماه اعتبار خواهد داشت و براى ماهها اول و دوم سال ٢٠٠٤ بصورت فوق العاده پرداخت خواهد شد.

وريا احمدى