به گلوله بستن کارگران سرنگونى رژيم را تشديد خواهد کرد

 
اسد گلچينى

asad.golchini@ukonline.co.uk

سران جانى رژيم اسلامى و مسئولين منطقه اى رژيم در کرمان جنايت جديدى آفريدند. روز سوم بهمن رژيم اسلامى سرمايه داران، اجتماع کارگران ذوب مس کرمان را به گلوله بست و ٤ کارگر: مهدوى، مومنى،جاويدى و رياحى را کشت و تعدادى را زخمى کرد. کشتار کارگران معدن در کرمان شديدا محکوم است و سران حکومت و عاملين مستقيم اين جنايت بايد محکوم شوند. ياد اين کارگران مبارز در مبارزه براى آزادى و سوسياليسم و به گور سپردن رژيم اسلامى هميشه زنده است.

سهم کارگران و مردم محروم، در کشورى با ثروت و امکانات و منابع عظيم اقتصادى، که امکان زندگى مرفه و امروزى براى همه احاد جامعه را ممکن ميکند، گلوله و کشتار و خون است. اين نظام وارونه است. بايد بر قاعده بنشيند.توليد کنندگان و محرومان جامعه که ثروت براى سرمايه داران مى آفرينند بايد جامعه را به نفع همه احاد آن تصاحب کنند.توليد اجتماعى براى ارزش اضافه و سود براى سرمايه داران بايد برچيده شود. مشتى انگل تحت نام هاى مختلف سرمايه خصوصى و دولتى جامعه را در چنگال کثيف و خون آلودشان قرار داده اند. غير از آنها همه زير خط فقر قرار گرفته اند، مسکن و بهداشت، درمان، علم و امکانات زندگى و تفريح و سرگرمى و ورزش همه در انحصار آنهاست. در برابر طلب خواست و آزاديخواهى، کارگران و مردم را با سرکوب و زور اسلحه ميخواهند ساکت کنند، ميخواهند کماکان و با سرازير کردن ثروت جامعه در جيب گشاد خود و هزينه کردن براى سرکوب مردم، به عمر سراسر ننگينى که دارند ادامه بدهند.

با کشيدن اسلحه در برابر اعتراض و مبارزه ، ميخواهند کارگران و مردم را خاموش کنند. اين افکار پوچ و کثيف تنها عزم طبقه کارگر و مردم محروم براى سرنگونى آنها را تشديد خواهد کرد. جامعه اى سراسر بحرانى و مردمى که غير از سرنگونى رژيم به هيچ ترفند ديگرى رضايت نميدهند و هر روز در شهرى و کارخانه و دانشگاهى بر ميخيزند پشتوانه اى عظيم براى تشديد اين مبارزه است. خشک مغزان قرون وسطايى ميخواهند کارگران و جوانان و زنان و معلمان مبارز و خواهان زندگى و رفاه در جوامع امروزى را ساکت کنند، ميخواهند با زير پا گذاشتن حرکت و شخصيت آنها و در فقر نگه داشتنشان آنها را ساکت کنند. حزب کمونيست کارگرى ايران، کارگران و مردم تضمينى براى رها کردن اين جامعه و بر قاعده نشاندن آن است.

به گلوله بستن کارگران در دفاع از منافع دولت اسلامى سرمايه داران در اين جامعه ماهيت اين رژيم و نيروهاى مسلح اش بوده است. در سال ٥٨ کارگران بيکار در اصفهان به گلوله بسته شدند. آن زمان با نام انقلاب اين کار را کردند و امروز در اوج استيصال و درماندگى که در برابر حل معضلاتى که خود به جامعه تحميل کرده اند و عجز و بيچارگى که در برابر اعتراض و مبارزه اى که مردم در ابعاد کل اجتماع بر عليه شان جارى کرده اند، دست به اين جنايت ميزنند. اين نشانى از نزديگترشدنشان به پرتگاه است همه کارگران و جوانان و زنان و معلمان و پرستاران و ... در کمينند. تا الان هم خيلى تاخير شده است.

نفرت کافى نيست بايد با صداى بلند محکوم کرد

نفرت و بيزارى که در برابر اين جنايت وجود دارد را بايد به تصميم آگاهانه و سازمانيافته براى محکوميت اين رژيم و سران جنايتکار آن و عاملين اين کشتار تبديل کرد. رژيم و سرمايه داران در برابر خواست کارگران به آنها گلوله و مرگ دادند، بايد پاسخ قاطع و بزرگى بگيرد، بايد سرنگون شوند. بايد طبقه کارگر در همه جا که حضور دارد اين عمل را محکوم کند. موجى از محکوميت در همه اشکال بايد سازمان داده شود، از بيانيه و قطعنامه تا تومار و تحصن و اعتصاب تا شعار نويسى و پلاکارد، که بايد نمايشى از قدرت طبقه ما و مردم محروم در برابر اين قلدرى رژيم و سرمايه داران باشد. موجى از محکوميت رژيم در کشتار کارگران از طرف سازمانها و اتحاديه هاى کارگرى و انسان دوست در دنيا بايد سرازير شود.

همه مردم مبارز و همه جوانان مبارز و کمونيست را به اين کارزار بايد فراخواند. ما کمونيست هاى کارگرى و فعالين و اعضاى حزب کمونيست کارگرى در راس اين مبارزه، رژيم را بايد به گور نزديکتر کنيم.

٢٧ ژانويه ٠٤