فقر و فلاکت در دنيا مرز نمى شناسد

وريا احمدى

مندرج در انقلاب کارگرى ١٠

مطبوعات آلمان هر سال يکبار در مورد فقر و گرسنگى در دنيا آمارى را ارائه ميکنند.

جمعيت انسانهاى دنيا را تقريبا ٦ ميليارد نوشته اند. تعداد کسانيکه گرسنگى موجوديتشان را تهديد ميکند، طبق آمار يو ان ٨٥٠ ميليون نفر است. يعنى از هر ٦ نفر يکنفر. اين جمعيت بيشتر از جمعيت کل اروپا است. روزنامه پرتيراژ کلن آلمان نوشت که ٢٧ ميليون انسان برده واقعى هستند که بطور مستقيم خريد و فروش ميشوند. اينان اکثرا از کشورهاى آفريقايى، هند، پاکستان و سريلانکا ميباشد. خريداران آنها شرکتهاى صنعت دستى از کشورهاى اروپايى و آمريکا هستند که توليدات ارزان را هدف خود دارند.

اين کارگاهها در مناطق دور افتاده کشورهايى مانند هند و يا سريلانکا ثبت شده اند. اين ٢٧ ميليون انسان برده از کل جمعيت کشورهاى اسکانديناوى بيشتر هستند. ميليونها زن و دختر بچه اى که توسط باندهاى دولتى و غيردولتى به خودفروشى کشيده ميشوند و همچنين صدها هزار کارگرى که از لهستان و ترکيه و کشورهاى شرقى و حتى اروپا توسط شرکتهاى کرايه کارگر و دلالهاى بين الملى کرايه داده ميشوند، جزو اين ليست نيستند. ميليونها نفر از کودکان کشورهاى آفريقايى، ترکيه، ايران، مصر، عراق، روسيه، پاکستان و افغانستان ... که بعضا تنها نان آور خانه هستند و در سنن بسيار پائين مجبورند که به کار شاق تن دهند و از همان ابتداى زندگى فرسوده شوند، جزو اين ليست نيستند.

جالب اينجاست که وقتى آمار ٨٥٠ ميليون انسان گرسنه و ٢٧ ميليون برده رسمى اعلام ميشود، در هيچ کشورى، در هيچ پارلمانى و در هيچ نشستى از سران کشورهاى مختلف بخصوص سران کشورهاى مهد دمکراسى امروز به اين مساله حتى بشکل فرمايشى نيز نمى پردازند.

اما همزمان سران بانکهاى بزرگ مانند بانک دويچ، کومرس بانک، کارخانه مرسدس، باير، فورد و فولکس واگن موفقيتهاى اقتصادى سالانه خود را همراه با سران حکومتى جشن گرفتند.

اين آمارها در حالى صادر ميشود که صاحبان ابزار توليد ادعا ميکنند که با تکنيک امروز و فقط با ٢٠ درصد از نيروى کار موجود قادرند حجم توليدات را براى تقريبا ١٥ ميليارد انسان با استاندارد بالا تامين کنند.

اين آمارها و اين فلاکت در سالهاى آينده بسيار بالاتر خواهد رفت. دنياى سرمايه دنياى تاريکى و فقر براى ما است.