١٦ آذر پيام همبستگى دانشجويان با کارگران

 

بالا بردن پلاکارد حمايت از مبارزات کارگران پتروشيمى و اعتراضات کارگرى و بر پا کردن پرچم آزادى برابرى در ١٦ آذر امسال در تهران يک اتفاق سياسى مهم در شرايط متحول امروز ايران است. پيام همبستگى دانشجويان به کارگران پتروشيمى و اعتراضات کارگرى در اين روز به قلب جامعه رفت و سرفصل جديدى در جنبش سرنگونى عليه جمهورى اسلامى بوجود آورد. اين پيام در رسانه هاى خبرى در سطح جامعه و در سطح جهانى انعکاس يافت و جايگاه مهم مبارزات کارگران پتروشيمى و کارگران نفت را در برابر چشم جامعه و چشم جهانيان قرار داد. پرچم برافراشته سرخ دانشجويان، پرچم آزادى برابرى در روز ١٦ آذر ماه را ديگر نميشد سانسور کرد و آنرا پوشاند و برافراشته بودن آن در عکسهايى که از اعتراضات دانشجويان در اين روز در خبرگزاريهاى رسمى دولتى انعکاس يافته بود ميدرخشيد. اين اقدام بيش از هر چيز نشانگر جلو آمدن گرايش چپ در جامعه و پاسخ مثبت اين چپ به فراخوانهاى حزب کمونيست کارگرى و عزم آن براى کوبيدن مهر خود بر سير تحولات جارى است. در اين روز دانشجويان بعنوان بخش معترض و پر تپش جامعه، پرچم همبستگى و حمايت از اعتراضات کارگران پتروشيمى و کارگران در ايران را بلند کردند و اين حرکت آنان پيامى بود به معلمان، به پرستاران و به کل جامعه که به آن بپيوندند. اين پيام يادآور خاطرات انقلاب ٥٧ بود که مردم فرياد ميزدند، کارگر نفت ما رهبر سر سخت ما! چرا که امروز بعد از يکماه اعتراض و مبارزه در ميان کارگران پتروشيمى و کشيده شدن دامنه اين اعتراضات به ديگر صنايع وابسته به نفت، کارگران گاز ملى، پالايشگاه آبادان، کارگران بخش اکتشاف و بهره بردارى و بوجود آمدن جنب و جوشى تازه در ميان کارگران نفت به درست همه توجه ها بسوى کارگران نفت و نقش کليدى آنها در سير تحولات جارى در ايران جلب شده است.

بايد به استقبال پيام اتحاد و همبستگى دانشجويان در روز ١٦ آذر ماه رفت. اکنون که کارگران پتروشيمى اعلام کرده اند که تا هنگاميکه به خواستهايشان پاسخى داده نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد، هر هفته سه روز در غذاخورى کارخانه جمع خواهند شد و با بصدا درآوردن قاشقهايشان صداى اعتراض خود را بلند خواهند کرد، بايد با همبستگى و پشتيبانى از اين اعتراضات در تقويت و رساتر کردن هر چه بيشتر صداى اعتراض آنان کوشيد. بايد همه بخش هاى جامعه را به حمايت و پشتيبانى از اين اعتراضات فراخواند.

اعتراض کارگران پتروشيمى اعتراض همه کارگران نفت است، امروز براى کارگران بخش هاى ديگر نفت و هزاران هزار کارگرى که هم اکنون در معرض بيکارسازيها هستند بهترين فرصت است که به اين اعتراضات بپيوندند.

کارگران پتروشيمى در راس اعتراض عليه بيکارسازيها حرکت کرده و با پافشارى بر روى خواستهاى خود خواست امنيت شغلى و عدم انتقال به بخش خصوصى، در برابر تهاجم امروز رژيم به کارگران در صنعت نفت و در ميان ديگر کارگران راه نشان داده اند.

تداوم اين مبارزات و انعکاس وسيع آن در ميان کارگران نفت و در جامعه بويژه در اوضاع ملتهب کنونى در ايران، اهميت سياسى حرکات اعتراضى امروز کارگران پتروشيمى را صد چندان کرده و تا همينجا تاثيرات قابل توجهى بر توازن قواى سياسى جامعه و بر مبارزات جارى در ميان کارگران و در بخش هاى مختلف جامعه داشته است. اين مبارزات هم اکنون رژيم را در مخمصه جدى اى قرار داده و روشن است که گسترش آن به مبارزه عليه بيکارسازيها ختم نخواهد شد، بلکه پتانسيل آنرا دارد که طبقه کارگر و کارگران نفت را با کليت خواستهايش به ميدان آورد. بايد اين فرصت را دريافت.

روز ١٦ آذر دانشجويان با تشخيص هوشيارانه اين شرايط تاريخى بود که پرچم قرمز آزادى و برابرى را بر سر درب دانشگاه تهران نصب کردند و با پلاکارد حمايت از کارگر پتروشيمى و اعتراضات کارگرى اين روز را به روز اعتراض خود عليه اين رژيم و به روز اتحاد و همبستگى تبديل کردند. امروز وظيفه کارگران کمونيست و رهبران کارگرى در پتروشيمى و در صنعت نفت است که با گرفتن پيام همبستگى دانشجويان، براى جلب پشتيبانى وسيع مردم تلاش کنند و مبارزه اى قدرتمند و گسترده را سازمان دهند. کارگران پتروشيمى با صدور بيانيه هاى اعتراضى خود در مجامع عمومى کارگرى خويش، ميتوانند بخش هاى مختلف کارگرى و بويژه ديگر بخشهاى صنعت نفت را به حمايت و پشتيبانى از اعتراضاتشان فرا بخوانند و بيانيه اعتراضى خود را به گوش ديگر بخشهاى کارگرى برسانند. کارگران پتروشيمى بايد بکوشند اجتماعات امروزى خود در مجتمع پتروشيمى را به مجامع عمومى منظم و به محلى براى تصميم گيرى و پيشبرد مبارزاتشان تبديل کنند. بطور مثال اکنون که کارگران پتروشيمى اراک در سه شنبه هر هفته مجمع عمومى خود را بر پا ميکنند و در آن هر بار بيش از هزار کارگر جمع ميشوند و براى ادامه مبارزاتشان تصميمات لازم را اتخاذ ميکنند، بايد به اين حرکت تداوم داد. تداوم اين حرکت يعنى رسميت دادن به بر پايى مجمع عمومى کارگرى در مجتمع پتروشيمى اراک. يعنى جمع شدن منظم بيش از هزار کارگر در هر هفته در اين مجتمع و بوجود آمدن اتحاد و همبستگى اى قوى اى در ميان کارگران براى پيشبرد مبارزاتشان. انجام اين کار الگو و تجربه آموزنده اى در مقابل ديگر بخش هاى کارگران نفت و در تمامى محيط هاى کارگرى بدست ميدهد و ميتواند اعتراضات کارگرى را گامى مهم به جلو برد. از سوى ديگر کارگران در ديگر بخش هاى نفت و ديگر مراکز کارگرى ميتوانند به اشکال مختلف از دادن قطعنامه هاى حمايتى تا بر پايى اجتماعات اعتراضى و مبارزه متحد عليه بيکارسازيها و عليه تهاجات هر روزه رژيم به کارگران به مبارزات کارگران پتروشيمى بپيوندند. دانشجويان با برداشتن پرچم حمايت از کارگران پتروشيمى و اعتراضات کارگرى به کل جامعه راه را نشان دادند بايد اين پرچم را در همه جا و در همه بخش هاى جامعه برافراشت.

شهلا دانشفر

٩ دسامبر ٢٠٠٣