خانه کارگريها در سقز رسواتر مى شوند!

 

روز ٢٩ آبان ماه امسال مجمع عمومى تعاونى مسکن مشترک کارگران در شهر سقز برگذار شد. اکثريت اعضاى تعاونى مسکن که از مدتها پيش با اندوخته ناچيز خود و حتى با فروش لوازم ضرورى منزل و قرض گرفتن از ديگران هزينه خريد يک قطعه زمين موهوم را تامين نموده و در اختيار مسئولين خانه ضد کارگر رژيم گذاشته بودندتا به آنها زمين واگزار شود که تا کنون خبرى نشده است. در اين جلسه پس از بحثهاى زياد، اعضاى شرکت کننده به دبير خانه کارگر و رئيس هيئت مديره اعتراض کردند و آنها را اختلاس گر و دروغ گو و خائن معرفى نمودند. جلسه با اين سخنان به تشنج کشيده شد و کارگران و ديگر اعضا خواهان توضيح و جواب از جانب نمايندگان خانه کارگر شدند. مسئول خانه کارگر که کسى به اسم عطا سليمى که در عين حال يکى از مهره هاى اداره کار رژيم در سقز نيز ميباشد وقتى فضا را چنين ميبيند از ترس اعتراض کارگران جلسه را ترک ميکند و قرار ميگزارند که در مجمع عمومى آيند در ٢٤ آذر ماه هيئت مديره جديد انتخاب شود و اين هيئت به تخلفات آنها رسيدگى کند.

رفقاى کارگر!

ما بارها در مدت ٢ سال گذشته توطئه هاى خانه کارگر و اداره کار که در همکارى نزديک با مرکز اطلاعات رژيم پيش ميبردند را افشاء کرديم. حزب ما حزب کمونيست کارگرى و بسيارى از کارگران در همين شهر سقز و در سنديکاى خبازان بارها اهداف ضدکارگرى خانه کارگر را گوشزد کرديم و امروز حقانيت آنچه ما و حزبمان گفت قاعدتا بايد بر همه عيان باشد. به ياد داريد که هنوز «محمود صالحى» در زندان جمهورى اسلامى بود و عمال رژيم و نهادهاى ضد کارگرى رژيم از جمله اداره اطلاعات، اداره کار، فرماندارى و عواملى عطا سليمى در درون سنديکاى کارگران خباز سعى داشتند با ايجاد جو رعب و وحشت و تبلغات زهراگين ما را وادار به تمکين در برابر خواسته هاى خود کنند؟ اما ما کارگران با جديت جلوى آنها را گرفتيم و نه تنها تسليم خواسته هاى آنها نشديم، بلکه آنان را وادار به قبول شکستى مفتضحانه کرديم.

رفقا!

قرار است که ٢٤ آذر ماه مجمع عمومى تعاونى مسکن مشترک کارگران برگذار و هيئت مديره جديد انتخاب شود. بهتر است که با انتخاب نمايندگانى واقعى و دلسوز از تکرار اشتباهات گذشته جلوگيرى کنيد و از همين حالا دست خانه ضد کارگر و جيره خوارانش را کوتاه کنيد. تعاونى مسکنى که شما کارگران ايجاد کرده ايد ربطى به خانه کارگر رژيم ندارد. خانه کارگر، همان بسيج کارگرى رژيم است که ما کارگران بارها پوزه شان را به خاک ماليده ايم. و نگذاشته ايم در صفوف ما تفرقه و دو دستگى ايجاد کنند.

.رفقا!

دستگيرى پنج نفر از اعضاى هيئت مديره و اعضاى سنديکا، دزدى از شرکت تعاونى سنديکا و حتى تبليغات عوامل خانه کارگر در سنديکا، نتوانست خللى در اراده و اتحاد ما ايجاد کند. وظيفه انقلابى شما اين است که بار ديگر نشان دهيد که همان کارگران حق طلب سابق هستيد که قاطعانه از سنديکا و اعضاى مبارزش حمايت نموديد؛ فرماندار و رئيس بيدادگاه رژيم را وادار به نشست و بررسى خواسته هايتان کرديد، طومار اعتراضى امضا کرده و براى سران اين رژيم خونخوار فرستاديد. حمايت ١٨ سنديکا و اتحاديه کارگرى در داخل را از خواسته هايتان جلب نموديد. اخراج و ديگر اعمال فاشيستى بر عليه کارگران خارجى را محکوم نموديد، مراسم اول ماه مه رژيم را تحريم و مراسم مستقل خود را برگذار کرديد. حالا هم مى توانيد با طرد عوامل خانه کارگر از صفوف خود و با اتحاد و همدلى اين مشکلات را همچون گذشته برطرف کنيد.

زنده باد مجمع عمومى مستقل کارگران!

سرنگون باد رژيم جمهورى اسلامى!

زنده باد انقلاب کارگرى!

محمد محمدى

از اعضا سابق سنديکاى خبازان سقز

١٥ آذر ١٣٨٢