قربانيان خاموش بردگى مزدى

نسان نودينيان

 

عکس از يکى از کارگران "معدن Sadnaja-kapitalnaja در يکى از شهرهاى جنوبى روسيه Nowoschachtinks است. اين کارگر يکى از ١١ نفر از ١٣ نفر کارگر معدنى است که بعد از ٥ روز در اعماق ٧٠٠ مترى زمين و آب نجات پيدا کرده است. اينها قربانيان خاموش سرمايه، قربانيان بردگى مزدى جامعه سرمايه دارى هستند.

در سطح جهان سالانه ٢٧٠ ميليون کارگر و کارمند قربانى سوانح ناشى از کار ميشوند,. و ١٦٠ ميليون از آنها به بيماريهاى مختلف ناشى از حوادث محيط کار مبتلا ميشوند. و ٢ميليون نفر در حين انجام کار جان ميسپارند.

"امروز، در انتهاى قرن بيستم، در اوج جهانى شدن سرمايه و سرمايه دارى، در دل عظيمترين انقلابات تکنولوژى، بشريت در يکى از خطيرترين دوره هاى تاريخ خود سير ميکند. مساله بقا فيزيکى معضل ميليونها انسان از کشورهاى فقر زده افريقا و آسيا تا قلب پايتخت هاى اروپاى غربى وامريکاست. اميد توسعه اقتصادى جوامع عقب مانده ديگر به تمامى به ياس مبدل شده است. روياى رشد جاى خود را به کابوس دائمى قحطى و بى غذايى و بيمارى داده است. در اروپا و امريکاى پيشرفته بدنبال سال ها رکود عميق اقتصادى، نويد نيم بند "رونق بدون اشتغال"، عينا همين کابوس را جلو ده ها ميليون خانواده کارگرى گرفته است. جنگ و مردم کشى در ٥ قاره بيداد ميکند. عظيم ترين عقبگردهاى فکرى و فرهنگى در جريان است، از بالا گرفتن مجدد جهالت مذهبى، مردسالارى، نژاد پرستى، قوم پرستى و فاشيسم تا سقوط حقوق و شان فرد در جامعه و رها شدن هستى و زندگى ميليونها مردم از کودک و پير و جوان به دست بيرحم بازار آزاد، جنايت سازمان يافته در اغلب کشورها به يک واقعيت پا بر جا در زندگى روزمره مردم و حيات اقتصادى و سياسى کل جامعه تبديل شده است. اين واقعيت عملى سرمايه دارى امروز است که آينده هولناکى را پيشاروى کل مردم جهان گرفته است."

"اين دنياى وارونه را بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت. اين کار کمونيسم کارگرى است. اين هدف انقلاب کمونيستى طبقه کارگر است." از ((يک دنياى بهتر)) برنامه حزب کمونيست کارگرى ايران

٣١ اکتبر ٢٠٠٣