سـخنرانى عباس مـحمدى در تظاهرات کارگران خانه سالمندان در سيدنى کانادا
 
در پاسخ به دعوت جسى وايت پرزيدنت يکى از واحدهاى اتحاديه مستخدمين دولت بريتيش کلمبيا، که کارگران خانه سالمندان سيدنى را نمايندگى ميکند، عباس محمدى، ازفعالين حزب کمونيست کارگرى ايران، دبيرکميته حقوق بشر اتحاديه کارگران اتومبيل سازى کانادا لوکال ٣٣٣ و عضو هيات اجرايى شوراى کارگران ويکتوريا، روز شنبه ١١ اکتبر در جمع کارگران معترض به طرح بيکار سازى کارگراناين واحد وکسانيکه به حمايت از آنان گردهم آمده بودند، سخنرانى کرد.

بخشى از کارگران خانه سالمندان بزودى پاکسازى شده و جايشان را به کارگران ارزانترى که سابقه کار ندارند و مجبورند نيروى کارشان را به بهاى کمترى بفروشند، خواهند داد. اين روش جديد کارفرمايان در دوران حاکميت دولت ليبرال گوردون کمبل در ايالت بريتيش کلمبياى کانادا براى تضمين حداکثر سود براى اربابان سرمايه است. خصوصى سازى خدمات دولتى، لغو يکطرفه قراردادهاى دستجمعى و در يک کلام حمله همه جانبه به حقوق و دستاوردهاى طبقه کارگر در کانادا، اکنون مدتيست که در تمام بخشهاى توليدى، خدمات، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، به سرعت در جريان است. در اين ميان بيش و پيش از همه کارگران اتحاديه بيمارستانها که در زمره بخشهاى راديکال کارگران درکانادا قرار داشته و نقشى نظير معدنچيان انگليس در دهه ٧٠ را دارند، زير ضرب قرار گرفته و متحمل بيشترين فشارها شده اند.عباس محمدى ضمن اعلام همبستگى با مقاومت و مبارزه کارگران اين مرکز در دفاع از حقوق و مزاياى خود به دفاع از امنيت و آسايش سالمندان مقيم اين مرکز نيز که پرستاران را اعضايى از خانواده خود ميدانند و جابجايى آنان موجب افسردگى و بروز مشکلات عاطفى ديگر براى آنان خواهد شد، پرداخت. وى همچنين خاطر نشان کرد که چنانچه جلوى حملات سرمايه داران به سطح معيشت و رفاه کارگران گرفته نشود، اين جنايتکاران، کانادا را نيز به سطح يک کشور جهان سومى سوق خواهند داد. نظام ايده آل اينها برده داريست. اگر امروز در مقابل اينها کوتاه بياييم فردا بايد طوق بردگى به گردن بياويزيم. اينها در مغز کوچک خود تصور ميکنند از آنجاييکه بيش از ٩٠ درصد کارکنان خدمات درمانى را زنان تشکيل ميدهند، و در مغز کوچکشان تصور ميکنند که ميتوانند به زنان زورگويى کرده و از زير عواقب کارشان در روند، اتحاديه کارکنان بيمارستانها و خدمات درمانى را هدف حمله قرار داده اند. آنها نميدانند که اتفاقا زنان قوى ترين و موثر ترين بخش جامعه انسانى را تشکيل داده و در افتادن با اين بخش به سادگى اى که اينان تصور ميکنند نيست. اينان به سالمندان و حقوق آنان حمله ميکنند با اين تصور که آنان سالخورده و کم توانند. غافل از اينکه اينان دنيايى از تجربه و انديشه اند و به فرزندانشان هشدار خواهند داد که در مقابل اين اجحافات کوتاه نيامده و از پاى ننشينند. اينان به حقوق کودکان حمله ميکنند و دستاوردهاى مبارزات مردم در اين عرصه را زير پا ميگذارند با اين تصور که که اينان خردسال و فاقد توان دفاع از خود هستند، در حاليکه اين کودکان سازندگان آينده اند و محدوديتهاى اعمال شده توسط آنان را همواره بخاطر خواهند داشت.

عباس محمدى در خاتمه توصيه کرد که بهترين دفاع در مقابل اين اجحافات حمله است و نبايدبه هيچيک از اين اجححافات و زورگويى ها تن داد. بايد اين را دريافته ومحکم روى آن بايستيم که ما توليد کنندگان کل نعمات زندگى هستيم و بدون کار و تلاش ما زندگى روى اين کره خاکى بى معنى و غير ممکن است. ما حاضر به تحمل هيچ توين، تحقير و بى حقوقى نيستيم. ما ميتوانيم و بايد دنياى بهترى بسازيم، دنيايى شايسته بشر امروز.

سخنرانى عباس محمدى مورد استقبال و ابراز احساسات کارگران حاضر در تظاهرات و راهپيمايى قرار گرفت.