اخاذى خانه کارگر در شهرسقز

 محمد محمدی

مسئولان ادارات مختلف شهر سقز بعدازيک سال و تحت فشارکارگران مجبور شدند اخاذى خانه کارگر ازکارگران راتاييد کنند. حدود يک سال پيش خانه کارگر رژيم در شهر سقز با نام تشکيل تعاونى مسکن خانه کارگر٩٠٠ نفر ازکارگران زحمتکش اين شهر را فريب داده و دسترنج چندساله آنها را تحت لواى خريد زمين به قيمت دولتى، بيغما برد. اکثراين کارگران به اميد پيدا کردن سرپناهى با فروش لوازم خانه وقرض گرفتن چهارصد هزارتومان تهيه ودراختيار اين جاسوسان مرکز اطلاعات وپادوهاى بى مواجب خانه کارگرگذاشتند. ايرج بهرام نژاد وعطاسليمى براى نفوذ درميان کارگران وايجاد تفرقه درسندکاى کارگران خبازدرسال ٨٠ وعده فروش زمين با قيمت دولتى رادرسالن کاوه به کارگران دادند. همان موقع ماکمونيستها هم درسالن کاوه درحضور شوراى اسلامى شهر و نماينده فرماندارى و مسئول شبکه بهداشت ودرمان و طرفداران خانه کارگر و دبيرخانه کارگراستان وهم درخانه عطاسليمى آنها را افشاء ورسوا کرديم. همان موقع که متوجه شديم عطاسليمى طرفدارخانه کارگر وهمکار اطلاعات شده است، خواهان برگزارى مجمع عمومى شديم تا اين جاسوسان راازسنديکاى کارگران خبازبيرون کنيم. اکنون کارگران به اين موضوع معترض هستند و بعد از يک سال عطاسليمى دبيرخانه کارگر وعضو ارشد شوراى اسلامى شهرمنکردريافت پول بابت زمين ازکارگران شده است. اين درحالى است که ٩٠٠ نفر از زحمتکشان وکارگران بى مسکن فيش پرداخت پول به حساب تعاونى مسکن خانه کارگر را در اختيار دارند. حزب کمونيست کارگرى ازهمان اولين روزهاى تشکيل اين نهاد جاسوسى به کارگران هشدارداد و گفت اينهاجاسوس مرکزاطلاعات رژيم ومجرى سياستهاى ضدکارگرى جمهورى اسلامى هستند. اينهامسئول لودادن ومعرفى کارگران معترض به مراکز اطلاعات رژيم اند و هدفى جزبه بيراه کشاندن مبارزات کارگران وايجاد تفرقه ودودسته گى درميان آنان راندارند، اينهادارند از صداقت وبى مسکنى کارگران سوء استفاده مى کنند وبه درست ماهيت آنها را افشاء کرد و هشدار داد که دسترنج خود را در اختيار اين معلوم الحالان قرار ندهند. متاسفانه جمع زيادى از افراد غير کارگر و جمعى از کارگران تحت فشار بى مسکنى به اين طرح تن دادند. اما تا کنون هيچ اقدامى براى آنها نشده است و اکنون با اعتراضات مکرر کارگران به اين موضوع و بعد از يک سال مسئولان ادارات ونهادهاى رسمى رژيم مجبورشده اند دروغها و اخاذى دبيرخانه کارگر عطا سليمى رابرملا کنند.

١٤ اوت ٢٠٠٣