بيکاران "خشونت طلب" و ميلتاريزم "متمدن" !

عبدالله شريفىabe_sharifi@yahoo.com

روزهاى آخر ماه ژوئيه شهر بغداد شاهد راهپيمايى تعداد کثيرى از بيکاران بود. بيکاران خواهان کار براى همه و بيمه بيکارى (حداقل ماهانه ١٠٠ دلار) هستند. نيروهاى آمريکايى با اعزام قواى نظامى و دستگيرى دبير اتحاديه بيکاران و ٥٤ تن ديگر، در مقابل اين حرکت برحق ايستادند. تجمع بيکاران مصرانه خواهان آزادى فورى بازداشت شدگان شدند. بعد از مدتى نيروهاى آمريکايى ناچار شدند بازداشت شدگان را آزاد کنند. اکنون تحصن به مدت چندين روز براى تحقق خواستهاى بيکاران هم چنان ادامه دارد. در اين رابطه نيروهاى آمريکايى مستقر در بغداد بيانيه اى به زبان عربى منتشر کردند که اين "عجايب" را تنها بايد در دنياى وارونه و بى سروته ميلتاريستى اين "نظم" جهنمى[ يا به بيان ديگر بى نظمى و هرج و مرج که خود صادرکنندگان اطلاعيه موجب آن بوده اند، ميشود فهميد. بيانيه ميگويد: ".... که نيروهاى آمريکايى با هر گونه حرکات خشونت آميز بيکاران مقابله خواهند کرد و..."

متن اين بيانيه در مدياى عربى زبان مانند الجزيره، ابوظبى و ... پخش شد.

خوب اين هم قرائتى جديد از "خشونت"، پس بايد مردم جهان، ميليونها انسان آزاديخواهى که عليه کشتار و توحش نظامى آمريکا و هم پيمانانش جهان را لرزاندند. "اشتباه" کرده باشند. پس لابد موشک کروز، بمب هاى شيمايى، محاصره اقتصادى بيش از يک دهه و گرسنگى و تحميل مرگ تدريجى به شهروندان يک جامعه، دارو و نان نوزاد و کودک را گروگان گرفتن، بر خانه و کاشانه مردم بمب ريختن، پرورش جانوران و گروههاى ترور و وحشت اسلامى و قومى، و فقر و نا امنى بر جامعه تحميل کردن و... فوق العاده مسالمت آميز و با رعايت همه شئونات حقوق بشرى امثال بوش، پيش رفته باشد، نه اصلا اينها خشونت نيستند!!!! برعکس انسان بيکارى که براى زنده ماندن در اين اوضاع درهم برهمى که جارى است، دست خالى و متمدنانه تظاهرات و تحصن کند و خواهان کار و بيمه بيکارى باشد خشونت کرده است!!! واقعا بى شرمى هم حد و مرزى دارد!

امروز ديگر براى کل جهان مسجل است که بعداز اشغال عراق توسط نيروهاى آمريکا و هم پيمانانش، بعد از فروکش کردن آتش و دود و غبار موشکها و بمبها، مردم عراق دمى آسايش و امنيت به خود نديده اند. گفتند در جاى موشکهاى به زمين خورده دمکراسى ميرويد. گفتند که ميايند با ميليتاريزم و توحش و آخرين دستاوردهاى تکنولوژيک براى کشتار و ويرانى حقوق بشر را ارزانى ميدارند. اکنون ما با جامعه اى در حال فرو پاشى روبرو هستيم .

ترور و انفجار، زدوخورد نظامى، جنگ قومى و مذهبى را در کنار منتها درجه فقر و بيکارى و عدم بهداشت و امکانات زيستى بگذاريد تا گوشه اى از واقعيات تلخ جارى در عراق را پيش خود مجسم کنيد. کنار زدن رژيم فاشيستى بعث نه تنها منجر به آزاديهاى اجتماعى و رفاهيات نشد بلکه لحظات زندگى، تلختر و غم انگيز تر از استبداد بعث بر جامعه عراق نازل شد. جريانات کانگستر و تروريست اسلامى مثل قارچ سر بر آوردند. جريانات قومى عشيره اى ميدان تاخت و تاز تازه اى يافتند و برزخى که اکنون ميبيند دارد زندگى يک جامعه را به تباهى ميکشد، ارمغان اين سناريوى تباهى و ويرانى است.

بديهى است که مردم عراق حق داشتند از شر رژيم فاشيست بعث رها شوند. در عين حال مردم عراق حق دارند که مثل مردم دنياى متمدن در آرامش حداقل زندگى کنند. مدرسه، بهداشت، کار، مسکن و امنيت کمترين حق طبيعى مردم عراق است. زنان جامعه عراق محق اند که مانند انسان از حقوق و امکانات جامعه مانند شهروند مساوى بهرمند شوند، حق ابتدايى است که زن از شر نکبت اسلامى و سنتهاى منحط قومى و قبيله اى رها شود. انسان کار کن جامعه عراق حق دارد عليه گرسنگى فرياد بزند و تجمع کند، لابد حداقل حق دارد کار و زندگى حداقلى که نرم جوامع مدنى جهان است را داشته باشد، حق دار بيمه بيکارى و حق تشکل داشته باشد. حق اعتصاب و تحصن و تجمع آنهم عليه تباه شدن جسم و روح و تاريک شدن زندگى روزانه، کمترين توقع امروزى است. اما در عراق بحران زده و اشغال شده از هيچيک از اين حقوق ابتدايى خبرى نيست. افق و آلترنايتو معتبرى ندارند، بر همه چيز رنگ نظامى و بربريت ميپاشند.

در مقابل کل اين سناريوى سياه، حزب کمونيست کارگرى عراق تلاش گسترده اى را براى رهايى جامعه عراق از اين سناريو در برنامه خود دارد. از جمله با همت فعالين اين حزب، اتحاديه هاى بيکاران در چندين شهر بزرگ و صنعتى عراق تشکيل شده است. سازمان آزادى زن شروع بکار کرده است. شوراهاى مردمى دارند بوجود ميايند، تشکلهاى جوانان و مردمى از اينجا و آنجا رشد ميکنند و...

در رابطه با اتحاديه بيکاران، اگر چه هنوز عمر اتحاديه ها به شش ماه نرسيده است اما دهها هزار عضو دارد و دهها هزار ديگر را حول خود متشکل کرده است.

حال که به ابعاد هنوز ناکافى اين تلاشها مى نگريم باز بايد سربلندانه مدعى شد که تنها نيرويى که متمدنانه ترين شيوه و روش، انسانى ترين برنامه و پروژه، براى رهايى جامعه عراق دارد همين حزب کمونيست کارگرى عراق است. اگر کسى يک جو شرافت داشته باشد نمى تواند در مقابل اين ادعا که ما کمونيستهاى کارگرى، در کل اين پروسه در کنار منافع مردم و در جهت حفظ منافع کارگر، زن، جوان و کودک آن جامعه گفته ايم و انجام داده ايم، قضاوت ديگرى داشته باشد.

حزب کمونيست کارگرى هميشه به موقع مسئولانه ترين روشنگريها و هشدارها و راه حل ها را جلو جامعه قرار داده است. هر چه در توان داشته براى قوى کردن توازن قوا به نفع مردم آزاديخواه عراق مصممانه کوشيده است. اکنون نيز انسانى ترين تلاش براى دفاع از ابتدايى ترين حقوق شهروندان جامعه در عراق بر دوش جنبش و حزب ما در عراق است. دفاع از بيکاران، ايجاد شوراهاى مردمى و امکان دخالت مستقيم مردم در سرنوشت خود، دفاع از برابرى زن و مرد، دفاع از حقوق مدنى مردم، گوشه اى از پروژه هاى انسانى جنبش و حزب کمونيست کارگرى است. هر کسى که نميخواهد در گوشه اى ديگر از جهان، در جغرافياى ديگر از قاره اى، تکرار فجايع افغانستان و يوگسلاوى و عراق تجربه شود، بايد اين حرکت انسانى و اين آلترناتيو متمدنانه در عراق را تقويت کند. اين "ضد خشونت" ترين و انسانى ترين موضع در برابر وضعيت کنونى جامعه عراق است.

٩ اوت ٢٠٠٣