اعتراضات کارگران بهشهر و طرفدران خجول جمهورى اسلامى!

ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com

اعتراضات اخير کارگران چيت سازى بهشهر از مهمترين وقايع چند سال اخير جنبش کارگرى ايران بوده است. اين اعتراض درست زمانى روى داد که سازمان بين المللى کار (آى ال او) مشغول مماشات با جمهورى اسلامى بود. مصر بودن کارگران بر سر خواستهايشان و طلب تمامى دستمزدهاى پرداخت نشده شان و نيز اتحاد و سازمانيافتگى بالاى اين حرکت و حمايت و پشتيبانى مردم از کارگران، جمهورى اسلامى را گام به گام عقب رانده و نگرانى رژيم از تداوم و گسترش اين حرکت را ميتوان در حرفها و عکس العمل هاى آن در اين مدت آشکارا ديد. 

بدنبال کمپين حزب کمونيست کارگرى ايران در حمايت و همبستگى با کارگران بهشهر نامه هاى حمايتى که از طرف تشکلهاى مترقى و کارگرى به کارگران بهشهر و در اعتراض به مقامات جمهورى اسلامى ارسال شده است، تصوير کاملى از اين واقعه را به نمايش گذاشته است. در اين بين اما طرفداران خجول جمهورى اسلامى مضحکترين اند. شبکه اينترنتى "آخبار روز" در گزارش امروز، ٦ ژوئن، اين افتضاح را به نمايش گذاشته است. مى گويد که در يک تماس با يک "فعال کارگرى" در ايران دنبال خبر را گرفته است. فعال کارگرى مى گويند که خاتمى ٤ ميليارد تومان به راه اندازى کارخانه و پرداخت دستمزدهاى معوقه اختصاص داده است ولى معلوم نيست که فرماندارى چه بلائى به سر اين پول آورده است." معلوم نيست بجز اين "فعال کارگرى" و گردانندگان شبکه "آخبار روز"   چه کسى است که هنوز نداند حداقل کارگران چيت سازى بهشهر در ايران مى خواهند سر به تن جمهورى اسلامى نباشد!؟ از ترهات "حسين، حسين" و "جانبازان" در اين "گزارش" طرفداران خجول جمهورى اسلامى مى گذرم. اما واقعا کارگران و جامعه ايران بايد به چه زبانى به اين تيپ "فعالين" بفهمانند که دم و دستگاه کثيفشان را جمع کنند و بروند پى کارشان؟ نه امام جمعه و نه فرماندار بهشهر به اندازه اين "فعال کارگرى" توده اى وقيح نبودند. لابد ايشان بدجورى نگران آبروريزى وزارت کار که پاى اصلى مماشات با آى ال او است، مى باشد.کشتى سوراخ شده و به گل نشسته جمهورى اسلامى را با اين توجيهات نجاتى نيست. بايد دنبال سوارخ موشى براى خودتان باشيد.

جمعه ٦ ژوئن ٢٠٠٣