شکستى مفتضحانه براى عوامل حکومت

تظاهرات خانه کارگريها با بايکوت کامل مواجه شد

 کاظم نيکخواه

روز گذشته خانه کارگريهاى رژيم تظاهراتى داشتند به نام روز کارگر. در اين تظاهرات حد اکثر دويست نفر جمع شدند. به دليل تعداد کم شرکت کنندگان خانه کارگريها که اعلام کرده بودند به سوى مرقد امام راهپيمايى ميکنند، بناچار برنامه شان را لغو کردند و به يک جلسه قناعت کردند. يعنى حتى عوامل خودشان هم حاضر نشدند تحقير و ريشخند کارگران و مردمى را که در پياده رو به تمسخرشان ميگيرند تحمل کنند. جلسه شان هم به کشاکش و گرفتن يقه يکديکر گذشت.

در تظاهرات خانه کارگريها در سال گذشته چندين هزار نفر جمع شده بودند اما بخش اعظم شرکت کنندگان وسط تظاهرات شروع کردند برعليه خانه کارگريها و مقامات حکومت شعار دادن و اين تقلاى جماعت براى به خيابان کشيدن کارگران درست به ضد خودشان تبديل شد.

حال به اين جماعت بايد گفت اين يکى را هم داشته باشيد تا نوبت به بدترش برسد. روز کارگر روز کارگر است. يک روز بين المللى است. يک روز سوسياليستى است. يک روز نه گفتن به تفرقه مذهبى و قومى و ملى است. روز اتحاد بين المللى کارگران است. در اين روز جايى براى جريانات مرتجع و مزدور و پادوى حکومت وجود ندارد. کارگران ديروز برعليه تان شعار دادند. امروز بايکوتتان کردند. فردا در صحن کارخانه يقه تک تک تان را خواهند گرفت. و روز بعد کل بساطتان را براى هميشه جمع خواهند کرد. تا خيلى دير نشده حساب کار خودتان را بکنيد؟