اى ال او جمهورى اسلامى را از قلم انداخت!

 ناصر اصغرى

در سيصد و سى ومين گزارش کميته "آزادى تشکل" الى ال او سازمان جهانى کار، خبر از شکايات بر عليه تعدادى از دولت هايى که موانعى بر سر راه ايجاد تشکلهاى کارگرى ايجاد کرده بودند آمده است، که در آن اسامى ١٤ کشور منجمله سوئد، دانمارک و کانادا نيز آورده شده است. ظاهرا فعالين تشکل هاى کارگرى اين کشورها شکاياتى را به اين کميته ارائه مى دهند و اين کميته به بررسى اين شکايات مى پردازد. اى ال او اما تصميم گرفته که نه تنها نام جمهورى اسلامى را حداقل در کنار دانمارک و سوئد قرار ندهد، بلکه اطلاعيه پشت سر اطلاعيه در مدح "بهبود يافتن وضعيت تشکل هاى کارگرى و بهبود يافتن وضعيت زنان کارگر" در جمهورى اسلامى صادر کند. و با کمال وقاحت فرستاده هاى جمهورى اسلامى و خانه کارگرش را بعنوان عضو هيئت دبيره اى ال او انتصاب مى کند. جدا از شکايات مکرر فعالين حزب کمونيست کارگرى و ٦٢٠ کارگر لوله سازى اهواز، اخبار اعتراضات کارگرى بر عليه جمهورى اسلامى، هر انسان کرى را نيز شنوا کرده است. اى ال او به خوبى مى داند که هنوز تعدادى از رهبران سنديکاى خبازان سقز تحت پيگرد قرار دارند و هيچ تشکل مستقلى در جمهورى اسلامى وجود خارجى ندارد. اين تصميم اى ال او کاملا سياسى و آگاهانه است. بدون شک در آينده بايد شکافته شود و اينچنين زير سبيلى رد کردنها بايد زير نورافکن قرار داده شود.

١٣ آپريل ٢٠٠٣