تجربياتی از مبارزات کارگري
مبارزات کارگران آتش نشانی در انگلستان

 مريم کوشا                                                                                                                                            قسمت اول 

مارس ٢٠٠٣

چند ماهى است که کارگران آتش نشانى انگلستان براى خواست افزايش دستمزد دست به مبارزه زده اند و براى رسيدن به خواسته هاى خود در چندين مورد دست به اعتصاب زدند. کارگران در روزهاى معينى که از قبل اعلام ميشود در محل کار حضور دارند ولى کار نميکنند. در مقابل درب اصلى ايستگاه آتش نشانى پيکت ميکنند، با مردم حرف ميزنند، طومار و کمک مالى جمع آورى ميکنند. رانندگان اتوموبيلهايى که از اين مسير رد ميشوند در حمايت از اعتصاب و خواسته هاى کارگران بوق ميزنند. بسيارى برايشان گل و شيرينى مياورند. اين يکى از اشکال جاافتاده مبارزات کارگران انگلستان است.يک جنبه مهم اين مبارزه شرکت و حمايت عملى مردم است. علاوه بر اشکالى که در بالا به آن اشاره شد، ابتکار جالب ديگر تشکيل گروههاى مدافع کارگران آتش نشانى بوده است. اين گروهها توسط مردم محل تشکيل و اداره ميشود. عضويت و فعاليت در اين گروهها هيچ شرطى ندارد و اعضا و حمايت کنندگان از همه اقشار جامعه هستند. اهميت اين گروهها در اين است که مردم محل را با مسايل و مشکلات و خواسته هاى کارگران آشنا ميکند و تحقق اين خواسته ها را به مسئله همه آحاد جامعه تبديل ميکند. بدينصورت اتحاد و همدلى بين شهروندان بوجود ميايد. مردم ميدانند که اضافه دستمزد کارگران آتش نشانى نه تنها زندگى سخت آنها را بهبود ميبخشد بلکه اهميت و نقش کار آنان در جامعه را مورد تاکيد قرار ميدهد. گروههاى مدافع کارگران آتش نشانى بطور منظم جلسات هفتگى برگزار ميکنند، در مورد آخرين اخبار مربوط به اعتصاب، پيشروى هاى کارگران و مواضع دولت صحبت ميکنند، از کارگران آتش نشانى و مسئولين ساير اتحاديه هاى کارگرى دعوت ميکنند که در اين جلسات سخنرانى کنند و به سوالات و مباحث درگير پاسخ دهند. اين گروهها همچنين بطور منظم ميزهاى اطلاعاتى در مرکز شهرهاى مختلف بپا ميکنند و با استفاده از ميکروفون توجه مردم را به فعاليتهاى خود جلب ميکنند. ميز اطلاعاتى با اطلاعيه، دکمه هاى تبليغاتى، باندرول، طومار امضا و صندوق کمک مالى تزئين ميشوند. دسترسى مستقيم به مردم و جلب حمايت آنان يکى از کليدهاى اصلى موفقيت در مبارزات کارگرى است. به درجه اى که مردم و افکار عمومى از يک حرکت اعتراضى کارگران دفاع کنند، به همان درجه شانس موفقيت اين مبارزات بيشتر است. گروههاى مدافع کارگران آتش نشانى انگلستان اين نقش را ايفا ميکنند.