پنجشنبه،  ۲۹  ارديبهشت ۱۳۸۴ -  ۱۹ مه ۲۰۰۵

    کارگر کمونيست  ۹

               اي ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

زنده باد وحدت کمونيستي کارگران

کيانوش حميدي

اول مه امسال، قدرت نمايي و وحدت کارگران را در برابر ابتذال سرمايه داري به اثبات رساند و با حضور تاريخي خود همبستگي خود با طبقه کارگر جهاني را به نمايش گذاشت. امسال روز جهاني کارگر حال و هواي بخصوصي نسبت به سالهاي قبل داشت و بطور مسلم عرض اندامي بياد ماندني در برابر گلوباليزاسيون و جهاني شدن را به صحنه آورد و طبقه کارگر ايران نيز با عزم خود عليه سرمايه داري را با هوشياري و اتحاد به نمايش گذاشت. برپايي مراسم اول مه در سطح کشور و در شهرهاي سنندج، کامياران، کرمانشاه و رسوايي رفسنجاني در استاديوم آزادي، برگزاري مراسم کارگران ماشين سازي در جاده شمال و غيره را همه ما شاهد بوديم و اينها همه نشاندهنده هوشياري کارگران و بالارفتن آگاهي طبقاتي در ميان کارگران ايران و اتحاد کارگران در برابر سرمايه داري اسلامي در بعدي سراسري است. در اين روز کارگران ضمن محکوم کردن سرمايه داري و استثمار اين ماشين توحش همچنين مضحکه تبليغات انتخاباتي در استاديوم آزادي را به رسوايي براي رفسنجاني و خانه کارگر و شوراهاي اسلامي تبديل کردند و در خوزستان در مقابل توطئه نظام سرمايه داري اسلامي و تفرقه اندازي آن در ميان توده هاي مردم و کارگران ايستادند و هرگونه تحريک قومي و ملي و مذهبي را محکوم کردند. اول مه امسال نشانگر اتحاد طبقه کارگر ايران و افشاي چهره کريه ابزارهاي بازتوليد سرمايه داري اسلامي يعني افشاي ناسيوناليسم و مزخرفات مذهبي بود و کارگران اعلام داشتند که اينها را ميشناسند و ديگر در ميان آنها جايي ندارد.

در اين روز ما در کارخانه لوله سازي سلفچگان، اگر چه بدليل ترس کارگران و شانتاژهاي کارگران نتوانستيم جشن بگيريم، اما در بين کارگران شکلات با برچسبهاي روز جهاني کارگر مبارک باد را پخش کرديم و استقبال گرمي از آن شد. اين کار باعث شد که کارگران به يکديگر روز اول مه را تبريک بگويند. اين اولين بار بود که در اين کارخانه که شش سال از تاسيس آن ميگذرد صحبتي از اول مه به ميان آمد. از اينرو اينکار تعجب مسئولين کارخانه را به دنبال داشت و بلافاصله بعد از توزيع شکلات به مناسبت اول مه، از طرف کارفرما ساعت ١١ صبح اطلاعيه اي که در آن نوشته شده بود "روز کارگر بر کارگران کارخانه مبارک باد" در سالن اداري نصب شد. اما کارگران آنرا پاره کردند. کارگران ميگفتند که کارفرما تازه فهميده است که امروز اول مه است و ارزش کارگر در نزد او پوچ است و خلاصه بحث داغي در ميان کارگران برانگيخت.

و اما آخرين اخبار را بگويم. از فروردين ٨٤ تاکنون حدود ٤٠ تا ٥٠ نفر از کارگران را تسويه و اخراج کرده اند. اخراج اين کارگران به بهانه هايي مختلف، از جمله بهانه دير آمدن به سر کار، شرکت نکردن در اضافه کاري روزهاي تعطيل، سهل انگاري در حين کار، صورت ميگيرد و يا کارگران را به اين بهانه ها کارگر را جريمه ميکنند و معادل ٥٠ الي ٣٠ ساعت کار از حقوقش کسر ميکنند که اين براي کارگري با پايه حقوق ١٢٣ هزارتومان چيزي حدود ٤٠ هزار تومان جريمه است. همچنين در کارخانه به بهانه بگو مگو کارگر با مسئولين کارگر را اخراج ميکنند. تمام مسئولين از مدير کارخانه گرفته تا مدير توليد و غيره برخوردهاي شخصي و توهين آميز به کارگران ميکنند و در صورت اعتراض از طرف کارگر فوري او را جريمه و يا اخراج ميکنند. البته طبق اخبار پراکنده قرار است قسمت پلي اتيلن کارخانه يک شيفته شود و به همين منظور با کوچکترين بهانه کارگران را اخراج ميکنند. و تمامي کارگران اخراجي از اينکه از فروردين ٨٤ پرداخت حق اخراج لغو شده است شاکي هستند. زيرا قبلا به کارگران اخراجي حق اخراجي ميدادند ولي حالا گفته اند که اين حق لغو شده است. من اين گزارش مختصر را برايتان فرستادم تا بتوانيد منعکس کنيد. اما درحال تنظيم گزارش مفصلي از وضعيت کارخانه و مشقات کارگران هستيم که به محض تکميل شدن خواهم فرستاد.

کيانوش حميدي از کارخانه پوشش لوله سلفچگان

١٨ ارديبهشت ٨٤