پنجشنبه،  ۲۹  ارديبهشت ۱۳۸۴ -  ۱۹ مه ۲۰۰۵

    کارگر کمونيست  ۹

               اي ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

کمپين براي آزادي فعالين کارگري در ايران

با اعلام کمپين حزب کمونيست کارگري ايران براي آزادي دو تن از فعالين کارگري "صادق اميري" و "پرويز سالاروند"، در خارج کشور نيز کمپيني براي آزادي فعالين کارگري به جريان افتاد. کاظم نيکخواه دبير کميته خارج کشور حزب در نامه اي به سازمانهاي و اتحاديه هاي کارگري از آنها تقاضاي کمک کرد و از جمله چنين نوشت: اين نامه را براي تقاضاي کمک از شما براي آزادي دوتن از فعالين کارگري که توسط جمهوري اسلامي ربوده شده اند برايتان مينويسم. بنا به گزارش "کميته پيگيري تشکلهاي آزاد کارگري" در ايران، صادق اميري يکي از فعالين کارگري که با اين کميته همکاري داشته روز پنج شنبه ٥ مه امسال توسط سه نفر که خود را مامورين وزارت اطلاعات رژيم اسلامي معرفي کرده اند در محل کار خود دستگير شده و از آن زمان از او خبري در دست نيست.... بعلاوه بنا به گزارش گروهي از کارگران شرکت ايران خودرو اکنون حدود يک ماه است که يکي از کارگران اين شرکت بنام پرويز سالاروند توسط مامورين حکومت اسلامي ربوده شده و از او نيز هيچ نشاني وجود ندارد. مديريت "سازمان حراست کارخانه" که ارگان پليسي حکومت در کارخانه است، اکنون ٢٥ روز پس از ربوده شدن پرويز سالاروند و بعد از اعتراضات وسيع کارگران به ربوده شدن او، در اطلاعيه اي از دستگيري او بعنوان يک "خرابکار" خبر داده که به "خرابکاري" خود اعتراف کرده است. اينها در ايران کدهاي آشنايي است که از يک توطئه چيني جدي و خطرناک عليه اين فعال کارگري توسط جمهوري اسلامي خبر ميدهد. جمهوري اسلامي اين کارگران را بخاطر دفاع از خواستهاي صنفي خود ربوده و زنداني کرده است. زندگي اين کارگران بطور جدي در خطر است."

در پاسخ به اين کمپين فرد ميوزين رئيس اتحاديه بيمارستانهاي کانادا- بريتيش کلمبيا نامه اي اعتراضي به خاتمي نوشت و در آن از جمله چنين گفت: "... تاکتيک سرکوب و تهديد کارگران بهيچ وجه قابل قبول نيست و لکه ننگي در کارنامه حکومت شماست. ما مصرا از شما ميخواهيم که آقاي صادق اميري و پرويز سالاروند را فورا آزاد کنيد و امنيت و سلامت آنها را تضمين کنيد. ما از حکومت شما ميخواهيم که حقوق انساني را برسميت بشناسد و به اين حقوق احترام بگذارد و اجازه دهد که کارگران قراردادهاي آزادانه و عادلانه را منعقد کنند." همچنين از اتحاديه هتل و رستورانهاي نروژ شاخه ١ اسلو، "يوريد تويتا" از بخش تشکيلاتي در نامه اي به حکومت ايران خواهان آزادي فوري ،صادق اميري و پرويز سالاروند شد و از حق تشکل و فعاليتهاي آزادانه کارگران دفاع کرد. "حزب دموکرات - سوسياليست" برمن در آلمان نيز طي نامه اعتراضي به خاتمي به دستگيري اين فعالين اعتراض کرد. در اين نامه آمده است: "آقاي رئيس جمهور! طي روزهاي اخير صادق اميري و پرويز سالاروند به خاطر دفاع از حقوق کارگران دستگير شده اند. ما به اين دستگيري اعتراض نموده و خواهان آزادي بي قيد وشرط فعالين کارگري دستگير شده هستيم... ما فراموش نکرده ايم که در مراسم روز جهاني کارگر سال گذشته نيز تعدادي از فعالين کارگري بخاطر دفاع از حقوق جهاني خود دستگير شدند. در اين رابطه ما در تاريخ ٦ مه سال ٢٠٠٤ به شما نامه اي اعتراضي نوشتيم. در ايران نيز کارگران حق دارند براي خواستهاي خويش مبارزه کنند."

بعلاوه با انتشار خبر دستگيري فعالين کارگري و چماقداري خانه کارگريهاي جمهوري اسلامي از منابع مختلف، کنفدراسيون اتحاديه هاي آزادي بين المللي و فدراسيون کارگران فلز و کنگره کار کانادا و شماري از اتحاديه ها و تشکلهاي ديگر نيز دستگيري فعالين کارگري و تهاجم چماقدراران "خانه کارگر" و "شوراهاي اسلامي" به دفتر سنديکاي شرکت واحد را محکوم کرده و به خاتمي نامه هاي اعتراضي نوشتند. کنت جرجتي رئيس کنگره کار کانادا در نامه اي شديد اللحن به خاتمي که يک کپي از آن براي داود آرام کادر حزب کمونيست کارگري ايران در کانادا ارسال شده چنين نوشت: "از طرف سه ميليون نفر اعضاي کنگره کار کانادا اين نامه را يک بار ديگر در اعتراض به پايمال کردن جدي حقوق کارگران در کشور شما مينويسم. ما مطلع شديم که آقاي پرويز سالاروند کارگر کارخانه اتومبيل سازي ايران خودرو ربوده و "ناپديد" شده است. کارگران اين کارخانه در اعتراض به بدترشدن شرايط کار در کارخانه به اين دليل که مديريت بطور سيستماتيک کارگران را زير فشار قرار داده که توليد را افزايش دهند، دست به اعتراضاتي زده اند. کارگران اجازه تشکيل اتحاديه را ندارند و بسياري از آنها اکنون با قراردادهاي موقت استخدام شده اند که باعث ميشود آنها از هيچگونه از حقوقي که کارگران استخدام دائم از آن برخوردارند نتوانند استفاده کنند... پرويز سالاروند کارگر ايران خودرو بخاطر پشتيباني از خواستهاي کارگران موقت روز ١٢ آوريل توسط حراست کارخانه دستگير شد. سپس در زيرزمين کارخانه توسط "حراست کارخانه" بطرز خشونت آميزي مورد بازجويي قرار گرفت و ٢٥ روز از او خبري نبود. تازه بعد از آن بود که حراست کارخانه تاييد کرد که او بازداشت شده اما اطلاعات بيشتري او وضعيت او نداده است.

بعلاوه روز ٩ مه ٢٠٠٥ بيش از ٣٠٠ نفر از خانه کارگريها و شوراهاي اسلامي شرکت واحد به نشست کميته موسس سنديکاي اين کارخانه حمله کردند. اين نشست در ساختمان انجمن کارگران خباز برگزار شده بود. به ما اطلاع داده شده است که ده تن از اعضاي کميته موسس سنديکا مورد حمله قرار گرفتند و مهاجمين همچنين به ساختمان نيز آسيب وارد کردند و درها را و پنجره ها را شکستند، اسناد را پاره کردند و کتابهاي کتابخانه را از بين بردند... بنا به اين گزارش يکي از مهاجمين تلاش کرد زبان و گردن منصور اسانلو را با چاقو ببرد. حسن صادقي رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي دست آقاي اسانلو را از پشت گرفته بود که اين مهاجم بتواند به اين اقدام دست بزند. منصور اسانلو بعدا به بيمارستان منتقل شد و زبان و گردنش را بخيه کردند.

کنگره کار کانادا هم صدا با کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد بين المللي اين اقدامات خشونت آميز را محکوم ميکند. متاسفانه ما ناچاريم مدام براي شما در اعتراض به نقض حقوق کارگران نامه اعتراضي بنويسيم... ايران بعنوان عضو سازمان بين المللي کار آي ال او موظف است که به اصول پايه اي در مورد آزادي تجمع و حق قرارداد جمعي که در مقاوله نامه هاي ٨٧ و ٩٨ اي ال او تصريح شده احترام بگذارد و به آنها عمل کند."

يادآوري کنيم که شماري ديگر از سازمانها و اتحاديه هاي کارگري بين المللي نيز اعتراض رسمي به جمهوري اسلامي را در دستور گذاشته اند.

آزادي صادق اميري

روز ١٦ ماه مه صادق اميري آزاد شد. جمهوري اسلامي او را با وثيقه اي به مبلغ ٥٠ ميليون تومان آزاد کرد. در اين رابطه نيز در نامه اي به اتحاديه هاي کارگري و کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد دبير کميته خارج کشور حزب با اطلاع دادن آزادي او و اينکه پرويز سالاروند هنوز در زندان بسر ميبرد، خواهان ادامه فشار بر جمهوري اسلامي براي لغو تمام اتهامات عليه صادق اميري و آزادي پرويز سالاروند شد. در اين نامه از جمله چنين آمده است: "قبلا نامه اي در مورد دستگيري دو تن از فعالين کارگري توسط مامورين جمهوري اسلامي برايتان نوشتم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که بنا به اطلاعيه "کميته پيگيري تشکلهاي آزاد کارگري" يکي از اين کارگران دستگير شده يعني صادق اميري ٢٤ ارديبهشت آزاد شد. جمهوري اسلامي او را با گرفتن وثيقه اي به مبلغ ٥٠ ميليون تومان آزاد کرده است. نفس آزاد شدن صادق اميري يک رويداد مهم در جنبش کارگري ايران است که بدون دخالت و اعتراضات کارگران و سازمانهاي کارگري در ايران و سراسر جهان عملي نبود. جمهوري اسلامي اما ميخواهد صادق اميري را به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و انتشار اعلاميه و اوراق غير قانوني مورد محاکمه قرار دهد. اين اتهامات در قوانين حکومت اسلامي ميتواند محکوميتهاي سنگيني را در پي داشته باشد. جمهوري اسلامي در بيست و پنج سال گذشته تاکنون هزاران نفر را به همين اتهامات به زندانهاي طويل المدت و حتي اعدام محکوم کرده است. صادق اميري عضو و نماينده "کميته پيگيري تشکلهاي آزاد کارگري" و سازمان دهنده يک مراسم اول مه در تهران است. تمام گناه او همين است. حکومت اسلامي ميخواهد با پرونده سازي او را از سر راه بردارد. بعلاوه يکي ديگر از کارگران يعني پرويز سالاروند کارگر کارخانه ايران خودرو هنوز در زندان بسر ميبرد و جمهوري اسلامي ميخواهد او را نيز به جرم خرابکاري محاکمه کند..."

کمپين حزب کمونيست کارگري ايران به اشکال مختلف از جمله برپايي تظاهرات و پيکت و افشاگري عليه جمهوري اسلامي ادامه خواهد يافت.