کارگر کمونيست

 شماره ۶ و ۷ -  دى ۱۳۸۳،  ژانويه ۲۰۰۵
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
 
پرستاران و دور جديدى از اعتراض و مبارزه
 
  روز سه شنبه ١٥ ديماه بيش از ٥٠٠ نفر از پرستاران بيمارستانهاى خصوصى و دولتى شيراز در ساختمان مرکزى دانشگاه علوم پزشکى دست به تحصن زدند. اين گردهمايى اعتراضى از ساعت ٨ صبح آغاز شد و در آن دانشجويان رشته پرستارى نيز شرکت داشتند. انگيزه اعتصاب پرستاران شيراز، اعتراض به متحقق نشدن خواستهايى بود که پرستاران براى بهبود شرايط کار و زندگى خود در چند سال اخير طالب آن بوده اند. از سوى ديگر دانشجويان شرکت کننده در اين اعتصاب از آينده شغلى خود بعنوان يک پرستار ابراز نگرانى مى کردند. در طول مدت زمان تحصن، پرستاران با برگزارى تريبون آزاد در مورد مسائل و مشکلات خود به صحبت پرداختند و در آخر يک تومار اعتراضى براى واگذار کردن به مسئولين مربوطه به امضاى پرستاران رسيد. گفتنى است که براى جلوگيرى از ضايعات انسانى، شمارى از پرستاران بخشهاى اورژانس و مراقبت در محل کارهاى خود حاضر بودند.

از سوى ديگر قرار است که پرستاران روز يکشنبه ٢٠ ديماه براى پيگيرى خواستهايشان در مقابل ساختمان جديد مجلس اسلامى تجمع کنند. يکى از خواستهاى پرستاران افزايش حقوق است. سطح دستمزد پرستاران کشور بسيار پايين است بطورى که پرستاران براى تامين نيازهاى زندگى خود ناچارند ٢ يا ٣ شيفت کار کنند. اين در حالى است که پرستاران در معرض ابتلا به انواع بيماريها و مواد سرطان زا قرار دارند. پرستاران در کنار مطالبه افزايش دستمزد، خواستار آنند که شغل پرستارى در زمره مشاغل سخت و زيان آور قرار بگيرد و همچنين ساعات کار پرستاران کاهش يابد. در همانحال روند خصوصى سازى بيمارستانها و مراکز درمانى، پرستاران کشور را با نگرانى نداشتن امنيت شغلى و خطر بيکارسازى روبرو کرده است. از سوى ديگر پرستاران خواستار پرداخت فورى و بلادرنگ ٢٠ ميليارد تومانى هستند که دولت در سال گذشته وعده پرداخت آنرا براى سال جارى داد ولى با گذشته حدود ١٠ ماه از سال هنوز به پرستاران پرداخت نشده است.

خواستهاى پرستاران بايد فورا عملى شود. وعده و وعيد ديگر بس است. دو سال است که فقط حرف تحويل پرستاران مى دهند! جمهورى اسلامى اين حکومت ضد آسايش و رفاه مردم را بايد با اعتراض و مبارزه متحدانه سرجايش نشاند. حزب از خواستهاى پرستاران قويا حمايت مى کند و از همه بخشهاى مردم مى خواهد که به هر نحو ممکن از مبارزات پرستاران حمايت کنند.

مرگ بر جمهورى اسلامى

زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب کمونيست کارگرى ايران

١٥ ديماه ١٣٨٣- ٤ ژانويه ٢٠٠٥