کارگر کمونيست

 شماره ۶ و ۷ -  دى ۱۳۸۳،  ژانويه ۲۰۰۵
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
 
 
 
   
 

اعتصاب کم نظير کارگران ماشين سازى اپل

گزارشى از نازنين برومند

٢١ اکتبر ٢٠٠٤

هفت روز اعتصاب کارگران کارخانه ماشين سازى اپل در آلمان ادامه داشت. اين اعتصاب به دنبال اعلام بيکارسازى در اروپا از طرف کنسرن مادر جنرال موتورز در روز پنجشنبه ١٤ اکتبر شروع شد. جنرال موتورز اعلام کرد که قصد دارد ٤٠٠٠ کارگر شاغل در کارخانه اپل را در "بوخوم" آلمان اخراج کند و ١٢٠٠٠ کارگر را در سراسر آلمان. کارگران اين کارخانه در بوخوم بلافاصله اعلام اعتصاب کردند و بعد از آن کارگران شعبات ديگر نيز به آنها ملحق شدند. هفت روز چرخهاى اين کارخانه عظيم از کار ايستاد و اين وضع باعث شد که بخشهاى ديگرى که وابسته به توليدات اين کارخانه هستند نيز نتوانند به کار منظم خود ادامه بدهند. کارگران کارخانه اپل در دو شهر ديگر آلمان نيز به اين اعتصاب کم سابقه پيوستند. روز چهارم اعتصاب ٤٠٠٠٠ نفر در بوخوم و چند شهر ديگر به خيابانها آمدند تا اتحاد خود را با کارگران اعلام کنند. کارگران کارخانه ماشين سازى پورشه نيز آن روز به سر کار نرفته و به نشانه اتحاد و همبستگى در تظاهرات شرکت کردند.

اين اعتصاب از هر لحاظ کم نظير بود. از يک طرف سرعت عمل کارگران کارخانه اپل در اعلام اعتصاب به محض شنيدن خبر بيکارسازيها و مصمم بودن آنها در ادامه اين اعتصاب و از طرف ديگر اعلام همبستگى بين المللى و گسترده اى که در مدتى کوتاه با کارگران اپل صورت گرفت رنگ و بويى متفاوت به اين اعتصاب ميداد. در سوئد نيز يک روز کارگران کارخانه ماشين سازى ساب متعلق به کنسرن جنرال موتورز اعتصاب کردند. کارگران کارخانه اپل در لهستان با پخش اطلاعيه بين کارگران اعلام اتحاد و همبستگى با همکاران خود در آلمان کردند.

يکى از نکات جالب اعتصاب کارگران اپل اين بود که اين اعتصاب طبق روال معمول شروع نشد. اين در واقع يک اعتصاب غير قانونى بود که به آن "اعتصاب وحشى" ميگويند. معمولا اعتصابات از طرف اتحاديه ها اعلام ميشوند و بعد از مدتى بحث و صحبت بين کارگران و با کارفرما اگر به نتيجه اى نرسيدند اعتصاب را شروع ميکنند. اما اين بار کارگران کارخانه اپل منتظر اتحاديه و کارفرما نشدند. با اراده، عزم و اتحادى بالا اعتصاب خود را شروع کردند و نشان دادند که کارگران ميتوانند خود تصميم بگيرند و آنرا عملى کنند. آنها به قول و قرارهايى که داده شده است اعتماد نميکردند. وزير اقتصاد آلمان فراخوان داد و از کارگران خواست که دوباره به سر کار بروند. اما با بى اعتنايى کارگران روبرو شد. روز شنبه به کارگران گفته شد که ميتوانند مطمئن باشند که کار خود را تا سال ٢٠١٠ از دست نخواهند داد. فرداى آن روز قرار شد که همه بخشهاى کارگران اپل در گردهم آيى راجع به ادامه و يا عدم ادامه اعتصاب و گامهاى بعدى تصميم بگيرند. کارگران تصميم گرفتند که به اعتصاب خود موقتا پايان دهند و منتظر عکس العمل صاحبان کارخانه بمانند. آنها صريح و روشن گفته اند که اگر کارفرمايان به قولهاى خود عمل نکنند و بخواهند باز هم به سياست بيکارسازى ها ادامه دهند، کارگران نيز اعتصابات خود را اين دوباره شروع ميکنند.

موج بيکارسازيها در آلمان همچنان ادامه دارد. تقريبا هر هفته خبر اعلام پاکسازى از طرف صاحبان کارخانه ها و شرکتهاى بزرگ داده ميشود. کارگران فقط با اتحاد و همبستگى خود ميتوانند مانع اين موج بيکارسازيها شوند.